Top
GP Økonomi / Skatt  / Regelendringer fra 1. juli 2017

Regelendringer fra 1. juli 2017

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.

30.06.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Nedenfor gjengis Finansdepartementets egen oppsummering av viktige regelendringer som trer i kraft 1. juli 2017, innenfor områdene skatt og finansmarkedene.

Skatt:

 • Skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap
  Fra 1. juli 2017 blir det innført en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap som i gjennomsnitt over året har færre enn 25 årsverk og årlige driftsinntekter og/eller balansesum som ikke overstiger 40 mill. kroner. I ordningen blir det gitt fradrag i alminnelig inntekt for personlige skattytere for aksjeinnskudd i kvalifiserte aksjeselskap for opptil 500 000 kroner årlig. Les mer.  
 • Skattefavorisert individuell sparing til pensjon
  Det innføres en ny ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Detaljene i den nye ordningen skal reguleres i forskrift. Ordningen vil tre i kraft 1. november 2017. Les mer.
 • Maksimalt fradrag for innskudd til skattefavorisert pensjonssparing
  Maksimalt fradrag for innskudd til skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende økes fra 4 pst. til 6 pst. av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer.
 • Skattelettelse til pensjonister gjennom økt minstefradrag for pensjonsinntekt
  Det gis en skattelettelse til pensjonister gjennom økt minstefradrag for pensjonsinntekt. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer.
 • Endringer i reglene om verdsettingsrabatt i formuesskatten
  Det gjøres tre endringer i reglene om verdsettingsrabatt i formuesskatten. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer.
 • Skattefritak for passiv avkastning i Statens pensjonsfond utland
  Det innføres et skattefritak for passiv avkastning i Statens pensjonsfond utland som opptjenes i selskaper som er direkte eller indirekte heleide av Norges Bank. Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer.
 • Produktavgiften
  Produktavgiften i fiskeri-, hval- og selfangstnæringen reduseres fra 2,3 pst. til 2,2 pst. Endringen trer i kraft fra og med 1. juli 2017. Les mer.
 • Engangsavgiften for motorsykler
  Engangsavgiften for motorsykler legges om i miljøvennlig retning ved å innføre en progressiv avgift på CO2-utslipp, som erstatter avgiften på motoreffekt og stykkavgiften. Endringen gjelder for motorsykler med registrerte CO2-utslipp. Endringen skal gjelde for motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2017. Les mer.
 • Konsernbidragsreglene endres
  Konsernbidragsreglene endres for å motvirke tilpasningsmuligheter som gjør det mulig å unngå finansskatt på overskudd i finansforetak. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017. Les mer.
 • Unntaksregelen fra finansskatteplikt justeres
  Unntaksregelen fra finansskatteplikt justeres for virksomheter som i høy grad driver merverdiavgiftspliktig, finansiell virksomhet. Endringen trer i kraft straks med virkning for inntektsåret 2017. Les mer.
 • Endringer i merverdiavgiftskompensasjonsloven
  Det gjøres endringer i merverdiavgiftskompensasjonsloven for overdragelser av fast eiendom mv. som ledd i kommunesammenslåinger og -delinger med virkning fra og med 1. januar 2017. Les mer.
 • Merverdiavgiftskompensasjonsordningen utvides for friskoler
  Merverdiavgiftskompensasjonsordningen utvides for friskoler med voksne elever uten rett til videregående opplæring med virkning fra og med 1. januar 2017. Les mer.

 Finansmarkedene:

 • Beløpsgrense for kontantvederlag på kr 40 000 til forhandlere av gjenstander
  Ved lov 16. juni 2017 nr. 52 om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) innføres en beløpsgrense for kontantvederlag til forhandlere av gjenstander. Det vil derfor ikke lenger være adgang til å betale 40 000 kroner eller mer til forhandlere av gjenstander. Kunngjøringen av loven finner du her. Proposisjonen kan du lese her
 • Autorisasjons- og tilsynsregime for tilbydere av virksomhetstjenester
  Ved lov 16. juni 2017 nr. 52 om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) etableres et autorisasjons- og tilsynsregime for tilbydere av virksomhetstjenester. Finanstilsynet skal administrere autorisasjonsordningen og føre tilsyn med tilbyderne.  samt tilsyn med utstederforetaks land-for-land-rapportering (LLR) etter verdipapirhandelloven § 5‑5 a. Endringene trer i kraft 1. juli 2017. Kunngjøringen av loven finner du her. Proposisjonen kan du lese her
 • Tilsyn med utstederforetaks land-for-land-rapportering (LLR) etter verdipapirhandelloven
  Ved lov 16. juni 2017 nr. 52 om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) etableres det tilsyn med utstederforetaks land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven § 5‑5a. Kunngjøringen av loven finner du her. Proposisjonen kan du lese her
 • Forsinkelsesrente og standardkompensasjon
  Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2017. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 370 kroner. Les mer
 • EMIR trer i kraft 1. juli 
  Ved lov 16. desember 2016 nr. 91 ble det gjort endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven. Endringene i verdipapirhandelloven gjaldt shortsalg og EMIR (EMIR er forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derviater, sentrale motparter og transaksjonsregistre). Alle endringene med unntak for endringene som gjelder EMIR trådte i kraft 1. januar 2017. Endringene i verdipapirhandelloven som gjelder EMIR trer i kraft 1. juli 2017. For nærmere omtale se Prop. 166 L (2015-2016) og nyhetssak.  
 • Uvektet kjernekapitaldekning
  Krav til uvektet kjernekapitaldekning for banker mv. trer i kraft 30. juni 2017. Det følger av CRR/CRD IV-forskriften § 5 fjerde ledd siste punktum at Finansdepartementet skal fastsette regler om beregningsgrunnlaget i kapitalbrøken (eksponeringsmålet). Les mer.