Top
GP Økonomi / Mva  / Oppnå mva-fradrag for bygging av vann- og avløpsanlegg

Oppnå mva-fradrag for bygging av vann- og avløpsanlegg

Mange skulle gjerne hatt bedre fasiliteter på hytta. Merverdiavgiftsloven har løsningen for å unngå mva på anskaffelsen. Løsningen er imidlertid ikke for alle – visse vilkår må være til stede.

07.08.17

Skrevet av  adv. Erik Frøystad, Regnskap Norge

Del

Merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd lyder:

«Utbyggere som utenfor næring oppfører vann- og avløpsanlegg i privat regi, kan frivillig registreres. Det er et vilkår at anlegget etter ferdigstillelsen overtas av noen som er registrert etter § 2-1 for virksomhet i vann- eller avløpssektoren.»

Det er altså ikke slik at ordningen er begrenset til hytta – alle hytter, hus og andre innretninger omfattes så lenge utbyggingen ikke skjer i næring.

Bakgrunn

Bakgrunnen for ordningen er ønsket om å likestille kostander ved privat og offentlig vann og avløpsutbygging. Ved kommunal utbygging gis fradrag for mva, og innføringen av denne ordningen med frivillig registrering gjorde at fradrag kan oppnås også ved privat utbygging.

Ikke krav til omsetning

Normalt kreves omsetning over kr 50 000,- for registrering i mva-registeret, samt at den registrerte oppkrever og betaler inn mva til staten. Det spesielle med denne typen registrering er at det ikke stilles krav om at utbygger har omsetning. Dette er altså en ordning som utelukkende er laget for å gi fradrag for mva og derved fjerne mva som kostnad for utbygger.

Privat regi

Det er et krav at utbyggingen må skje i privat regi. Skatteetaten har i sin praksis vært litt uklare på denne begrensningen. Ordningen er typisk ment for grupper av beboere, bygdelag mv. som i privat regi går sammen om å bygge vann- og avløpsanlegg på dugnadsbasis eller lignende. Vi oppfatter regelverket slik at det ikke hindrer deltakelse i slik utbygging at eiendommen er eid av andre subjekter enn privatpersoner når anlegget skal anvendes til intern bruk.

Det man har ment å holde utenfor ordningen er utbyggere som skal utvikle og selge tomter eller fast eiendom. Omsetning av fast eiendom er som kjent unntatt fra merverdiavgiftsloven slik at mva på anskaffelser som eiendomsutviklere foretar for eksempel vann og avløpsanlegg som inkorporeres i den faste eiendommen, blir en kostnad for utvikler.

Anlegget må gis bort eller selges

Det er et vilkår for å benytte ordningen at anlegget umiddelbart etter ferdigstillelsen overføres til avgiftssubjekt som er registrert etter merverdiavgiftsloven § 2-1 for virksomhet i vann- eller avløpssektoren. Ad hoc-løsninger hvor anlegget formelt overdras, men hvor utbygger fremdeles har ansvaret for drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegget er ikke akseptert i praksis.

Når det gjelder overdragelse er det flere muligheter. Historisk har det vært vanlig at kommunen ikke har økonomisk mulighet til å bygge vann og avløpsanlegg alle steder, og at beboerne i et område selv bygger ut, gjør mva-fradrag etter ordningen, og gir bort anlegget til kommunen som kobler det til det kommunale anlegget.

Det trenger ikke å være kommunen som er mottaker – gave kan på samme måte skje til en privat næringsdrivende aktør i vann- eller avløpssektoren .

Det er heller ikke satt som vilkår at overdragelsen skal skje uten vederlag, så salg til kommunen eller annen aktør som er registrert etter merverdiavgiftsloven § 2-1 for virksomhet i vann- eller avløpssektoren vil også omfattes av ordningen. Det er imidlertid angitt i mva-forskriften at det ikke skal beregnes utgående avgift av et eventuelt vederlag ved overdragelse av anlegget. Normalt vil slike anlegg være å anse som del av fast eiendom og følgelig være mva-unntatt, uansett.

Det som kan være et hinder for bruk av ordningen er at ingen ønsker hverken å kjøpe eller motta anlegget gratis. Ofte vil framtidige vedlikeholdskostnader og avvikende standard, dimensjonering eller byggeprinsipper være hinder for overtakelse.

Det er imidlertid godtatt at utbyggere registrerer seg som FLI (Forening/lag/innretning) som forestår utbyggingen og deretter gir bort anlegget til en annen selvstendig juridisk enhet de etablerer (f.eks SA eller AS), som skal drifte anlegget og således drive virksomhet i vann- eller avløpssektoren. Et slikt nystartet selskap vil først få omsetning etter at utbyggingen har skjedd og følgelig ikke fylle vilkårene for å være registrert i mva-registeret på det tidspunktet utbyggers søknad om frivillig registrering behandles. Det er i praksis lagt til grunn at den enheten som skal overta anlegget ikke faktisk trenger å være mva-registrert på søknadstidspunktet, men at det er tilstrekkelig at virksomheten blir registreringspliktig som følge av at vedkommende anlegg skal benyttes i avgiftspliktig virksomhet. Dette innebærer at selskapet må dekke sine kostnader, ha en omsetning over kr 50 000/12 mnd og fakturere vann- og avløpskundene med mva.

God planlegging er avgjørende

I denne type prosjekter er det helt avgjørende med god planlegging slik at ting skjer i korrekt rekkefølge. Først og fremst må alle deltagere forstå modellen, fordelene den gir og være innstilt på å bruke denne. Dernest må eventuelt foretaksstrukturen opprettes og avtaler inngås slik at dokumentasjonskravene er oppfylt.

Fremgangsmåte og dokumentasjon

Den frivillige registreringen gjennomføres ved søknad om registrering av FLI i mva-registeret og innsending av mva-meldinger. Med søknaden skal det følge kopi av avtalen med kommunen/selskapet om overtagelse av anlegget, jf. merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd annet punktum. Det er gitt en dokumentasjonsbestemmelse i FMVA § 2-3-6 for frivillig registrerte utbyggere av vann- og avløpsanlegg om at anlegg som omfattes av registreringen skal holdes atskilt i regnskapet.

Man skulle kanskje tro at det ville være et krav om at overtakende selskap skal drive vedvarende avgiftspliktig virksomhet over tid, men dette er ikke noe krav ifølge Merverdiavgiftshåndboken 13. utgave 2017, side 176 hvor det står:

«Det er ikke fastsatt særregler om minste registreringstid for frivillig registrert utbygger. Virksomhetene kan derfor slettes i mva-registeret etter merverdiavgiftsloven § 14-3 første ledd så snart kostnadene er fradragsført og anlegget er overført til avgiftssubjekt som driver virksomhet i vann- og avløpssektoren.»

Man vil i henhold til mva-håndboken kunne unngå vedvarende mva-kostnad på drift og vedlikehold dersom inntektene synker under registreringsgrensen eller at andre vilkår for mva-registrering bortfaller. Vi antar at årsaken til denne liberale praksisen er at man ser det som en samfunnsmessig og miljømessig gevinst at det bygges vann og avløpsanlegg.