Top
GP Økonomi / Skatt  / Ikke fradrag likevel for SkatteFUNN i selskap som utelukkende driver FoU for andre

Ikke fradrag likevel for SkatteFUNN i selskap som utelukkende driver FoU for andre

FoU-prosjekt som er omtalt i forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet vil ikke bli godkjent av Forskningsrådets SkatteFUNN-administrasjon.

24.08.17

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Vi omtalte en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet i artikkel av 10. august 2017, som omhandlet en skattefri institusjon som ønsket å etablere et datterselskap som utelukkende skulle drive forskning og utvikling. Den bindende forhåndsuttalelsen la til grunn at selskapet det var snakk om ikke ville bli ansett som forskningsinstitusjon og dermed falle inn under unntaket fra SkatteFUNN-ordningen.

Forskningsrådet har i etterkant av publiseringen av den bindende forhåndsuttalelsen funnet det riktig å komme med en presiserende uttalelse om at selskaper som driver FoU-prosjekter på vegne av andre ikke vil få sin søknad godkjent som SkatteFUNN-prosjekt.

Vi har som følge av dette valgt å avpublisere vår artikkel. 

Uttalelsen fra Forskningsrådet lyder i sin helhet som følger:

«Forskningsrådet viser til Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse vedrørende fradrag for kostnader til forskning og utvikling (SkatteFUNN), publisert 31.7.2017.

Skattedirektoratets forhåndsuttalelse tar ikke stilling til om vilkårene i bestemmelsen som definerer forsknings- og utviklingsprosjekt, jf FSFIN § 16-40-2 (1) er oppfylt. Skattedirektoratet viser til at Forskningsrådet er gitt kompetansen til å vurdere om et planlagt prosjekt innebærer forsknings- og utviklingsarbeid som omfattes av ordningen, jf FSFIN § 16-40-4 (1).

Forskningsrådet vil gjøre oppmerksom på at et FoU-prosjekt av den typen som er omtalt i forhåndsuttalelsen ikke vil bli godkjent av Forskningsrådets SkatteFUNN-administrasjon som et FoUprosjekt for bedriften som gjennomfører det. FSFIN § 16-40-2 (1) sier at et forsknings- og utviklingsprosjekt skal være et «avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser» (vår kursivering).

§ 16-40-2 (3) sier: «Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg omfattes ikke, herunder:

a. aktivitet med karakter av løpende drift, herunder rutinemessig eller regelmessige endringer av varer, tjenester, produksjonslinjer, produksjonsprosesser, eksisterende tjenester eller annen pågående aktivitet, selv om slike endringer kan innebære forbedringer»

I et selskap som utelukkende driver forskning og utvikling på oppdrag fra andre, er disse oppdragsforskningsprosjektene etter Forskningsrådets oppfatning ikke FoU-prosjekter som tilfredsstiller kravene i § 16-40-2. I et slikt selskap er oppdragsforskning den tjenesten de tilbyr. Et FoU-prosjekt på oppdrag fra andre kan ikke sies å være et prosjekt som blir gjennomført med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for selskapet i forbindelse med utvikling av nye tjenester. Det er derimot en del av selskapets ordinære drift, og dermed spesifikt unntatt, jf § 16-40-2 (3). Det at selskapet hever sin generelle kompetanse gjennom å gjennomføre oppdrag for andre, kan ikke være tilstrekkelig.

For at et prosjekt hos et slikt selskap skal kunne kvalifisere som et FoU-prosjekt etter § 16-40-2 (1), må det etter Forskningsrådets oppfatning være et prosjekt bedriften gjennomfører for egen del, med sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller ferdigheter som kan hjelpe dem med å utvikle sine egne tjenester.»

Den bindende forhåndsuttalelsen det vises til finner du her.