Top
GP Økonomi / Bokføring  / Har idrettslag med kiosksalg plikt til å benytte kassasystem?

Har idrettslag med kiosksalg plikt til å benytte kassasystem?

Hvis idrettslagets salg fra kiosk er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt er det ikke plikt til å benytte kassasystem for å dokumentere kontantsalg.

26.09.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse av 26. september 2017 uttalt seg om idrettslags plikt til å benytte kassasystem. Skattedirektoratet skriver følgende i sin uttalelse:

Hvilke regler gjelder for små idrettslag?

Små idrettslag med samlede inntekter som ikke overstiger kr 5 mill. skal som utgangspunkt følge Norges idrettsforbund – Regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

Hvis idrettslaget har bokføringsplikt etter bokføringsloven(1), har det også plikt til å følge bestemmelsene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Idrettslaget vil da som utgangspunkt ha plikt til å dokumentere kontantsalg ved bruk av produkterklært kassasystem(2) fra 1. januar 2019(3) . Idrettslag anses som skattefri organisasjon, men idrettslag som også driver økonomisk virksomhet, vil være skattepliktig for formue i og inntekt av denne virksomheten(4). Eventuell bokføringsplikt vil i de fleste tilfeller følge av at idrettslaget driver virksomhet i et omfang som gjør at det skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Registreringsgrensen i Merverdiavgiftsregisteret for veldedige og allmennyttige organisasjoner er kr 140 000. Omsetning av varer fra kiosk er under visse forutsetninger unntatt fra avgiftsplikt og skal ikke regnes med i denne beløpsgrensen. Det er et vilkår at kiosken bare er åpen i forbindelse med arrangementer eller treninger og at det benyttes ulønnet arbeidskraft. Det er videre et vilkår at omsetningen hovedsakelig (minst 80 %) må skje til deltakere eller tilskuere under arrangementene eller treningene, samt at vareutvalget bare består av typiske kioskvarer og varer tilberedt av organisasjonens medlemmer. Unntaket gjelder selv om idrettslaget også har merverdiavgiftspliktig omsetning av kioskvarer(5). Kioskvirksomhet som oppfyller de ovennevnte vilkårene er som hovedregel heller ikke skattepliktig(6).

Konklusjon

Det legges til grunn at så lenge omsetningen fra kioskvirksomheten ikke medfører skatte- eller avgiftsplikt, vil det ikke være krav om å benytte kassasystem for å dokumentere kontantsalget fra kioskvirksomheten. Det samme gjelder også ved eventuelt annet skatte- og avgiftsfritt kontantsalg som serveringstjenester (kafédrift mv.)(6,7)

(1) Se bokføringsloven § 2 først og annet ledd

(2) Se endring i bokføringsforskriften § 5-3-2 i kraft fra 1. januar 2019.

(3) Før 1. januar 2019 skal kontantsalg som hovedregel dokumenteres med kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system, jf. bokføringsforskriften § 5-3-2.

(4) Se skatteloven § 2-32 andre ledd

(5) Se merverdiavgiftsloven § 3-12 (3) og merverdiavgiftsforskriften § 3-12-6

(6) Se brosjyren Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner

(7) Se merverdiavgiftsloven § 3-12 (3) og merverdiavgiftsforskriften § 3-12-7