Top
GP Økonomi / Forretningsutvikling  / Har du behov for forretningsutvikling?

Har du behov for forretningsutvikling?

Regnskap Norge tilbyr medlemsbedriftene en behovsavklarende workshop.

17.10.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Prosjektleder Morten Aasen

Brenner du for å skape en regnskapsbedrift som er utviklingsorientert og veltilpasset de endringene som bransjen sterkt berøres av i dag og fremover?

I så fall mener vi i Regnskap Norge at du kan ha stor nytte av å gjennomføre en strukturert forretningsutviklingsprosess basert på et velprøvd og dokumentert konsept. For mange som er opptatt av sin bedrifts videre utvikling er det ikke alltid så klart hvor skoen trykker og hva bedriften har størst behov for å forbedre og utvikle. Følgelig har vi utviklet et en-dags workshoptilbud, som vil hjelpe deg til en god behovsavklaring.

Som det fremgår av tittelen handler dette tilbudet fra Regnskap Norge om å bistå deg med å avklare din bedrifts behov for utvikling med sikte på at bedriften kan bli bedre rustet til å møte den spennende og på mange måter utfordrende fremtiden vi går inn i. 

Workshopen er planlagt gjennomført over en dag og består av behovsavklarende samtaler med daglig leder/eier, møter med alle ansatte samlet og felles jobbing med oppgaver og problemstillinger, som ser på behov og muligheter for den enkelte regnskapsbedriften.

Disse samtalene blir bearbeidet og fulgt opp med et tilbud til bedriften om gjennomføring av utviklingstiltak som Regnskap Norge anbefaler.

Kort om workshopen

Noen dager før workshopen gjennomføres, får alle ansatte i regnskapsbedriften tilsendt noen spørsmål som vi ønsker blir besvart og sendt inn før møtet finner sted.  På den måten kan vi danne oss et visst inntrykk av hvor skoen trykker, og fintune deler av møtet etter disse svarene. Spørsmålene handler i store trekk om regnskapsbedriftens visjon, handlingsplaner, mål, verdigrunnlag, utviklingsforhold og kundeorientering.

Agenda

1. Workshopen innledes med en samtale med daglig leder/eier.

I denne samtalen tar vi opp bedriftens tjenestestatus, dens utfordringer og muligheter, og ser det i sammenheng med de svarene vi har fått på det utsendte spørreskjemaet. Endrings- og utviklingskapasiteten blant de ansatte blir viet en del oppmerksomhet.

2. Workshopen fortsetter med et møte med alle ansatte der forretningsutviklingskonseptet i sin helhet gjennomgås i store trekk sett i lys av bransjens utfordringer og muligheter.

3. Workshopen fortsetter med en del oppgaver og spørsmål vi ønsker at alle i bedriften skal være med å drøfte. 

Det handler om å bringe klarhet i –

  • sterke sider ved bedriften som den kan profitere på fremover
  • forbedringsområder og utviklingsbehov
  • bruk av teknologi, kundebehov
  • tjenestemuligheter
  • kundekommunikasjon og samarbeid

Det jobbes med oppgavene i grupper, parvis eller alle samlet avhengig av antall ansatte i bedriften og hva som er mest formålstjenlig.

4. Workshopen avrundes med en oppsummerende samtale med daglig leder/eier.

Innsikten fra samtalene og oppgavearbeidet bearbeides etter møtet og munner ut i en anbefaling til bedriften om områder som den kan profitere på å utvikle, forsterke og forbedre. Det kan for eksempel dreie seg om å skape en klarere retning, tydeligere og mer forpliktende mål, bedre kundesamarbeid og en tjenesteyting som i større grad dekker kundebehov.

Gjennomføring av workshopen er i denne innledende fasen priset til kr. 10.000 + reiseutgifter. Normalprisen i 2018 og fremover vil være kr. 25.000. 

Kontakt oss!

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer  – ta kontakt med prosjektleder Morten Aasen, morten.aasen@regnskapnorge.no / +47 928 57 048