Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Skattedirektoratet endrer reglene om trekkfri kostgodtgjørelse på dagsreiser

Skattedirektoratet endrer reglene om trekkfri kostgodtgjørelse på dagsreiser

De nye reglene gjelder allerede fra 1. november 2017.

27.10.17

Skrevet av  Heidi Sulusnes, Regnskap Norge

Del

I en kunngjøring fra Skattedirektoratet publisert 24. oktober kommer Skattedirektoratet med nye regler når det gjelder hvem som kan motta trekkfri kostgodtgjørelse.

Etter gjeldende regler er det reiser i «oppdrag for arbeidsgiver» som gir rett til trekkfri kostgodtgjørelse. Det har vært uklart hva som ligger i dette. Direktoratet har tidligere uttalt at i skattemessig sammenheng, skal ansatte som har reiseoppdrag som del av sitt ordinære arbeid ikke omfattes av begrepet. Hvorvidt reiseoppdrag er å anse som en del av ordinært arbeid, har blitt avgjort etter en skjønnsmessig vurdering, og det har vært mange uklarheter i denne forbindelse. Direktoratet tar i kunngjøringen sikte på å avklare dette, og har nå bestemt at vurderingen av om arbeidstaker på reise utøver ordinært arbeid eller ikke, skal avgjøres ved å bruke det skattemessige yrkesreisebegrepet. Dette innebærer at spørsmålet om trekkplikt for kostgodtgjørelse som et utgangspunkt kan avgjøres samtidig og på samme måte som for dekning av reisekostnader.

Skattedirektoratet uttaler at en kobling til yrkesreisebegrepet åpner opp for at enkelte skattytere kan få trekkfri kostgodtgjørelse på dagsreiser, selv om reisen utføres etter en fast og definert arbeidsinstruks, men mener at endringen ivaretar forutsigbarhet og forenklingshensyn.

Direktoratet uttaler at enkelte typer reiser som skattemessig er definert som yrkesreiser, allikevel ikke gir rett til fri dagdiett. Som eksempel nevnes de tilfeller hvor behov for frakt av arbeidsutstyr i bil skattemessig er å regne som yrkesreise. Dette vil ikke alene kunne være grunnlag for trekkfri kostdekning.

Hvorvidt denne endringen egentlig er klargjørende, stiller Regnskap Norge spørsmål ved. Slik kunngjøringen er utformet reiser den flere spørsmål. Vi vil følge med på saken og informere om eventuelle presiseringer som kommer etter hvert.

Det er uansett viktig å gjøre seg kjent med kunngjøringen og tenke gjennom hvilke konsekvenser dette gir for arbeidsgivere og arbeidstakere. 

Her kan du lese hele kunngjøringen