Top
GP Økonomi / Skatt  / Salg av tomter fra allmenninger utløser ikke skatteplikt

Salg av tomter fra allmenninger utløser ikke skatteplikt

Dette er konklusjonen i en nylig avsagt dom i Høyesterett. Det er de allmenningsberettigede som er skattepliktig for denne gevinsten.

23.11.17

Skrevet av  Heidi Sulusnes, Regnskap Norge

Del

To allmenninger hadde opprinnelig oppgitt gevinsten til beskatning og blitt lignet for dette.

Senere ba de om å få gjenopptatt ligningen fordi de mente at gevinst ved salg av allmenningens grunn ikke skulle beskattes av dem, men hos de allmenningsberettigede.

De fikk ikke medhold verken av skattekontoret eller Skatteklagenemnda. De brakte derfor saken inn for retten, hvor de vant frem i alle instanser.

Høyesteretts vurdering

Ved vurderingen av hvem som er skattepliktig, tok Høyesterett utgangspunkt i Skatteloven § 2-2 om hvilke selskaper som er skattepliktige. Ved en gjennomgang av skatteloven med forarbeider, den tidligere skatteloven fra 1911 med forarbeider og en rekke andre rettskilder, fant Høyesterett at allmenninger som sådan ikke er et eget skattesubjekt. Tomtesalgsgevinsten kunne derfor ikke beskattes på allmenningens hånd.

Allmenningskassen derimot, er ifølge Høyesterett å anse som eget skattesubjekt, slik at formue og renteinntekter som kan henføres til allmenningskassen vil være skattepliktige for allmenningskassen.

Men, fordi tomtesalgsgevinstene knytter seg til allmenningsgrunnen, fant Høyesterett at heller ikke allmenningskassen kunne skattlegges for gevinsten ved salg av tomtegrunn fra allmenningen.

Det fremgår av høyesterettsdommen at det er de allmenningsberettigede som vil være skattepliktige for tomtesalgsgevinstene. Dette innebærer at gevinsten først vil komme til beskatning ved en eller annen form for overføring av midler fra allmenningen til de allmenningsberettigede.

Dersom slik overføring ikke skjer, kommer aldri gevinsten til beskatning. Staten argumenterte i saken for at dette ga uheldige virkninger og anførte en rekke reelle hensyn for at allmenningen måtte beskattes for gevinsten.

Høyesterett uttalte imidlertid at dersom skattesystemet som er etablert for allmenninger anses uheldig, må det endres gjennom lovgivning.

Les hele dommen

Regnskap Norges kommentar

Denne dommen bekrefter at skatt er en byrde som kan pålegges både personer og selskaper.

Byrder som skatt og avgift krever imidlertid klar hjemmel i lov. Finnes ikke hjemmelen, nei da er inntekten eller gevinsten heller ikke skattepliktig.

Som dommen viser, kan vurderingene av hjemmelsgrunnlaget være komplisert. Likevel er prinsippet og konklusjonene i dommen både viktig og riktig for all innkreving av skatt og avgift.