Top
GP Økonomi / Skatt  / Helhetsvurdering medførte at leilighet ikke kunne selges skattefritt som pendlerbolig

Helhetsvurdering medførte at leilighet ikke kunne selges skattefritt som pendlerbolig

Skattyter hadde i en periode benyttet leilighet som pendlerbolig frem til han ble langvarig syk. I anmodning om bindende forhåndsuttalelse ble det spurt om leiligheten kunne selges skattefritt som pendlerbolig hvor det forelå brukshindring.

19.04.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Etter langvarig praksis er gevinst på pendlerbolig skattefri når de øvrige vilkårene for skattefritak for bolig i sktl. § 9-3 annet ledd, jf. tredje ledd, er oppfylt (ett års eier og botid). Skattyter ble langvarig syk i oktober 2015, og det er vinteren 2017/2018 avklart at skattyter ikke har mulighet til å gå tilbake til sin tidligere stilling. Spørsmålet var dermed om boligen kunne selges skattefritt som pendlerbolig, hvor det forelå brukshindring av helsemessige årsaker.

I bindende forhåndsuttalelse av 28.03.2018 kom Skattedirektoratet etter en konkret helhetsvurdering til at leiligheten ikke kan anses som en pendlerbolig i skattemessig forstand. I helhetsvurderingen ble det lagt vekt på at leiligheten hadde vært leid ut siden 2004 og frem til sommeren 2015, at leiligheten ble ombygget til to boenheter for å kunne fortsette å leie ut, ett rom i skattyters boenhet ble leid ut etter at han ble syk, samt at reiseavstand og reisetid er innenfor vanlig dagpendling.

I og med at boligen ikke ble godtatt som pendlerbolig, vil ikke unntaket om skattefritt salg av egen bolig etter reglene i sktl. § 9-3 komme til anvendelse. I stedet er salget av leiligheten skattepliktig, jf. skatteloven § 5-1 annet ledd.

Les mer om den bindende forhåndsuttalelsen på skatteetaten.no.