Top
GP Økonomi / Skatt  / 31. mai – fristen for innlevering av skattemelding for næringsdrivende

31. mai – fristen for innlevering av skattemelding for næringsdrivende

Rekker du ikke å levere i tide kan du lese mer om hvordan søke om utsatt frist for innlevering samt hvordan unngå tvangsmulkt her.

24.05.18

Skrevet av  Per-Ole Hegdahl, Regnskap Norge

Del

Alle næringsdrivende har plikt til å betale skatt på inntekter og formue. Rapporteringen av inntekter og formue for inntektsåret 2017 skal skje til skatteetaten senest 31. mai 2018. Rapporteringen skjer ved innsendelse av elektronisk skattemelding som også inneholder næringsoppgaven. Næringsoppgaven skal inneholde de inntektsopplysninger og formuesposter som gjelder selve næringsvirksomheten.

Ingen aktivitet i virksomheten – hva da?

Selv om du ikke har aktivitet i næringsvirksomheten, med andre ord ingen inntekter eller kostnader, plikter du likevel å innlevere skattemeldingen. Kun på denne måten vil skatteetaten kunne se at det ikke har vært aktivitet i virksomheten din.

Mottar du skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister og denne er korrekt utfylt med hensyn til personinntekt i post 1.6.2 og næringsinntekt i post 2.7.6 trenger du ikke å bytte til skattemelding for næringsdrivende. Har du annen personinntekt og næringsinntekt utover dette må du bytte til skattemelding for næringsdrivende.

Utsettelse med innleveringen

Det beste er å levere skattemeldingen i rett tid. Rekker du ikke fristen, så få regnskapsføreren din til å søke om utsettelse. Eventuelt kan du gjøre det selv.

Du kan søke om 30 dagers utsettelse. Fristen for å søke om utsettelse er den samme som for fristen til å levere skattemeldingen. Søknaden kan sendes inn ved å fylle ut RF-1114 – «Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende».

Er du næringsdrivende og har ektefelle som ikke er næringsdrivende, gjelder den eventuelt utsatte innleveringsfristen også for ektefellen. Ektefellen trenger med andre ord ikke å sende inn en egen søknad i dette typetilfellet.

Tvangsmulkt  

Næringsdrivende som ikke leverer lovpålagte opplysninger til skatteetaten innen fastsatt frist, kan bli ilagt tvangsmulkt. Dette er en viktig forskjell fra lønnsmottakere og pensjonister, som dersom de ikke har andre inntekter eller formue enn det som er opplyst om fra skatteetaten, passivt kan akseptere skattemeldingen.

Tvangsmulkt skal varsles og den næringsdrivende skal gis en kort siste frist for å etterleve opplysningsplikten. Oversittes denne fristen vil tvangsmulkt påløpe med et halvt rettsgebyr per dag. Maksbeløpet for ikke levert skattemelding er 56 500 kroner.

Mange tror at det er enkelt å få ettergitt ilagte tvangsmulkter ved å sende inn en klage. Det er det absolutt ikke. Opplysningsplikten er hjemlet i lov og tvangsmulktens formål er nettopp at skattyterne skal føle et oppfyllelsespress.

Regnskap Norge anbefaler

Regnskap Norges råd er at alle skattytere påser at egne kontaktopplysninger er korrekt registrert i Altinn og andre offentlige registre. På denne måten åpner du for at skatteetaten kan nå deg og at du på denne måten mottar varsel om feil eller mangler som kan repareres. I motsatt fall risikerer du at tvangsmulkten løper uten at du selv er klar over det, og at du til syvende og sist ikke får ettergitt en tvangsmulkt som i verste fall kan utgjøre hele 56 500 kroner.