Top
GP Økonomi / Revisjon  / Revisjonsforetakene øker omsetningen, tross 58 000 færre oppdrag

Revisjonsforetakene øker omsetningen, tross 58 000 færre oppdrag

De fem største revisjonsselskapene nærmer seg 70 % markedsandel, mot 62 % i 2010.

30.05.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Finanstilsynet har publisert resultater fra det dokumentbaserte tilsynet for revisorer, som ble gjennomført høsten 2017. Tallene i rapporten baserer seg på status pr 2016.

Rapporten inneholder en rekke interessante tall, også for regnskapsbransjen.

Nærmere om omsetningen i revisjonsbransjen

Frivillig revisjon ble innført med virkning fra regnskapsåret 2011. For å få litt inntrykk av konsekvensene dette har gitt revisjonsbransjen, sammenligner vi noen av tallene fra årets rapport med tilsvarende tall fra 2010. Disse er hentet fra tilsynsrapporten fra 2012.

Omsetningen i revisjonsbransjen var i 2016 på 12,5 mrd kroner. I 2010 var samlede inntekter på 10 mrd.

Drøyt halve omsetningen i 2016, nærmere bestemt 6,5 mrd kroner, stammer fra revisjon av årsregnskap. Av denne omsetningen er 307 millioner fra klienter som ikke har plikt til å gjennomføre revisjon.

Fra sistnevnte gruppe klienter er det i tillegg omsatt 45 millioner for teknisk oppsett av årsregnskap og 89 millioner fra rådgivningstjenester. Samlet inntekt fra klientene som frivillig gjennomfører revisjon er dermed samlet 441 millioner kroner.

Revisjonsselskapenes inntekter fra regnskapsføringstjenester utgjorde 427 millioner kroner, noe som er en økning på 99 millioner fra 2013.

I 2010 var hele 78 % av revisjonshonorarene på mindre enn 30.000 kroner i året. Denne andelen er fortsatt høy i 2016, men likevel markant redusert til 67 %.

Markedsandelen til de fem største revisjonsselskapene utgjorde 69,2 %. Disse hadde 48,6 % av revisjonsoppdragene.

Omsetning fra rådgivning

Inntekter fra rådgivning til revisjonsklienter utgjorde 1,7 mrd, inkludert teknisk oppsett av ligningsskjemaer. Rådgivning til andre enn revisjonsklienter er på nær det dobbelte; 3 mrd kroner.

Nedgangen i revisjonsoppdrag

I perioden 2010 til 2016 har antall revisjonsoppdrag gått ned med 52 690. I alt er var det 181 518 foretak som ble revidert i 2016.

Antall revisjonsoppdrag pr revisor var i 2016 130 stk i gjennomsnitt. I 2010 var tilsvarende tall 151 oppdrag.

Har klart å omstille seg

Dersom vi sammenligner omsetningen fra revisjon av årsregnskaper med 2010-tallene, ser vi at omsetningen fra revisjon har økt med 200 millioner kroner. I 2010 utgjorde denne omsetningen 6,3 mill., mot altså 6,5 i 2016. Dette er en beskjeden økning, og er for eksempel betydelig lavere enn endringen i konsumprisindeksen.

I samme periode har likevel samlede inntekter økt med 2,5 mrd, noe som er det dobbelte av endringen i konsumprisindeksen. Omsetningsmessig kan dette tilsi at revisjonsbransjen har lagt frem hyggelige tall.

Enda mer oppsiktsvekkende i lys av frivillig revisjon, er kanskje likevel at revisjonsselskapene fra 2010 til 2016 har økt antall sysselsatte årsverk med over 21 %. På de ti årene som har gått fra 2006 er økningen på hele 45 %. Antall årsverk er nå oppe i 8.144. I tillegg kommer 129 årsverk fra enkeltpersonforetak.

Økningen i hhv. omsetning fra annet enn revisjon og antall årsverk kan indikere at revisjonsbransjen har håndtert reduksjonen i kundemasse på en god måte.

Omsetning pr årsverk i 2016 er drøyt 1,5 million. Dette er en beskjeden økning i forhold til 2010.

Innholdet i revisjonsberetningene

Fra 2008 til 2016 har det vært en økning i andel normalberetninger. I 2008 var andelen nede i 81,3 %, mens andelen for 2016 hadde økt til hele 92,8 %.

5,6 % av revisjonsberetningene inneholdt presiseringer. I 1,6 % av beretningene har revisor konkludert med at regnskapet ikke bør fastsettes, tatt forbehold eller ikke kunnet uttale seg om årsregnskapet.

3,1 % av revisjonsberetningene er levert etter fristen for fastsettelse av årsregnskap. 94,8 % har svart at forsinkelsene skyldes forhold hos revisjonsklienten. Andelen var for øvrig en klar forbedring fra 2014, hvor andelen lå på 5,1 %.

Tilsynsmessig oppfølging

Nær 10 % av de oppdragsansvarlige revisorene oppfylte ikke kravene til etterutdanning. Disse vil bli fulgt opp av Finanstilsynet, som ser alvorlig på slik svikt. Ved vesentlige mangler foreligger det grunnlag for vedtak om tilbakekall av godkjenningen som revisor.

Det var for øvrig 66 revisorer og 7 revisjonsselskaper som ikke besvarte det dokumentbaserte tilsynet. Samtlige er nå slettet som revisjonsselskap eller ansvarlig revisor.

Hele rapporten finner du her.