Top
GP Økonomi / Hvitvasking  / Foreslår offentlig register over reelle rettighetshavere

Foreslår offentlig register over reelle rettighetshavere

Registeret over reelle rettighetshavere skal gi offentligheten tilgang på mer informasjon om de fysiske personene som i realiteten styrer foretak og andre enheter i Norge.

25.06.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Etter hvitvaskingsloven § 7 første ledd nr. 3 skal regnskapsfører ved etablering av kundeforhold gjennomføre en kundekontroll som blant annet omfatter bekreftelse av identiteten til reelle rettighetshavere på grunnlag av egnede tiltak. Reelle rettighetshavere defineres i hvitvaskingsloven § 2 nr. 3 som fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en kunde eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av. Det følger videre av hvitvaskingsloven § 8 femte ledd at regnskapsfører skal registrere opplysninger som entydig identifiserer reelle rettighetshavere. Dokumentasjonen og opplysningene skal holdes à jour, jf. hvitvaskingsloven § 14

Regjeringen foreslår i Prop. 109 L (2017–2018) en ny lov om register over reelle rettighetshavere. Lovforslaget legger til rette for å opprette et register over reelle rettighetshavere i Norge. Loven legger også til rette for å registrere opplysninger om utenlandske juridiske arrangementer som «trusts» og lignende, når disse driver virksomhet i Norge.

Et slikt offentlig tilgjengelig register vil gjøre det enklere for regnskapsfører å innhente nødvendig informasjon om reelle rettighetsgavere som en del av sin kundekontroll ved etablering av kundeforhold og senere ajourhold av dokumentasjon og opplysninger.