Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Hvordan skal regnskapsfører bekrefte kontant innbetalt aksjeinnskudd?

Hvordan skal regnskapsfører bekrefte kontant innbetalt aksjeinnskudd?

I denne artikkelen forklarer vi i hvilke tilfeller regnskapsfører kan bekrefte et aksjeinnskudd, hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører må gjøre og hvordan bekreftelsen skal utformes og sendes inn.

25.06.18

Skrevet av  Tommy Johnsen og Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Ved stiftelse av et aksjeselskap (AS) eller et allmennaksjeselskap (ASA) der aksjeinnskuddet utelukkende skal gjøres opp med penger, følger det av aksjeloven § 2-18 annet ledd at en autorisert regnskapsfører, i tillegg til revisor, advokat eller bankinstitusjon, kan bekrefte at selskapet har mottatt pengene. Det samme gjelder ifølge aksjeloven § 10-9 annet ledd ved kapitalforhøyelse.

Følgende regnes ikke som aksjeinnskudd som utelukkende skal gjøres opp med penger og må derfor alltid bekreftes av revisor:

 • Innskudd som er gjort før generalforsamlingsvedtak om kapitalforhøyelse (er i realiteten en gjeldskonvertering)
 • Innskudd som skjer i fremmed valuta, altså der selskapet har en valutakonto som pengene kommer inn på i for eksempel EUR eller USD

Bekreftelsen skal inneholde

 • Opplysning om beløpet som er satt inn og at beløpet gjelder aksjeinnskudd
 • Foretaksnavnet på det selskapet bekreftelsen gjelder
 • Dato for bekreftelsen
 • Underskrift av regnskapsføreren som avgir bekreftelsen
 • Navnet på regnskapsføreren som avgir bekreftelsen

Les mer om bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd hos Brønnøysundregistrene.

Elektronisk innsending av bekreftelse

Bekreftelsen skal være signert elektronisk hvis meldingen til Foretaksregisteret sendes inn elektronisk. Den som laster opp bekreftelsen i Altinn må legge inn organisasjonsnummeret til regnskapsføreren som har utarbeidet bekreftelsen. Regnskapsføreren får da en oppgave i sin innboks som han eller hun må signere før meldingen kan sendes inn.

Hvis du ønsker å lese mer om elektronisk signering, kan du gjøre det på siden Samordnet registermelding.

NB! Foreløpig er det kun organisasjonsnummer som kan legges inn i forbindelse med bekreftelsen. Det er den signaturberettigete eller den som er gitt fullmakt hos arbeidsgiver som faktisk kan signere elektronisk. Brønnøysundregistrene har til vurdering om også personnummer kan legges inn i forbindelse med bekreftelsen.

Sjekkliste for autoriserte regnskapsførere

 • Kontroller at innbetalt aksjeinnskudd er i samsvar med stiftelsesdokumentet eller generalforsamlingsvedtaket om kapitalforhøyelse
 • Dersom det allerede er gjort utbetalinger fra kontoen etter innbetaling av aksjeinnskudd, påse at det ikke er foretatt tilbakebetalinger til tegnerne i perioden frem til dato for bekreftelsen
 • Kontroller at innbetalingen gjelder aksjeinnskudd og at innbetalingen kommer fra tegner. Dersom det er foretatt en innbetaling fra en annen enn den som tegner, må det innhentes avtale på mellomværende mellom den som betaler og tegner
 • Kontroller at de oppgitte stiftelsesutgiftene kun omfatter nødvendige utgifter til stiftelsen. Stiftelsesutgifter kan dekkes av aksjekapitalen
 • Aksjeinnskuddet skal være ytet fullt ut før selskapet meldes til Foretaksregisteret. I meldingen til Foretaksregisteret skal det opplyses om at selskapet har mottatt aksjeinnskuddene

Eksempel på bekreftelser:


Til Foretaksregisteret

Stiftelse:
Vi bekrefter at XYZ AS/ASA har mottatt aksjeinnskudd i penger som dekker aksjekapitalen  pålydende kr. beløp samt overkurs kr. beløp.

Kapitalforhøyelse:
Vi bekrefter at XYZ AS/ASA har mottatt aksjeinnskudd i penger som dekker kapitalforhøyelsen med kr. beløp, fra kr. beløp til kr. beløp, samt overkurs kr. beløp.

Sted, dato

_____________________
Regnskapsførers navn
Autorisert regnskapsfører