Top
GP Økonomi / Bokføring  / Rabatt på kjøp betalt med kredittkort

Rabatt på kjøp betalt med kredittkort

Rabatt til kunde i form av fradrag på kredittkortfaktura kan redusere selgers avgiftsgrunnlag kun hvis rabattvilkåret fremgår av salgsdokumentet eller det utstedes kreditnota.

26.06.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse 13. juni 2018 uttalt seg om korrigering av utgående merverdiavgift ved bruk av kredittkort.

Faktafremstillingen som ligger til grunn er som følger:

  • En selger av varer eller tjenester inngår avtale med en bank om at selgers kunder får en rabatt dersom de betaler for sine kjøp med et kredittkort som er utstedt av denne banken.
  • Kunden kjøper varer eller tjenester hos selger, betaler med et kredittkort utstedt av den aktuelle banken og mottar et salgsdokument som viser fullt beløp (ordinært vederlag).
  • Kunden får rabatten i form av et redusert betalingskrav på kredittkortregningen fra banken.
  • Banken krever i ettertid inn rabattbeløpet fra selger.

Spørsmålet er om selger kan redusere sitt grunnlag for berergning av utgående merverdiavgift tilsvarende den rabatten som senere utbetales til banken. Videre er det spørsmål om hvilke dokumentasjonskrav som i så fall gjelder.

Det følger av merverdiavgiftsloven § 4-1 første ledd at ved omsetning av varer og tjenester er beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften vederlaget. Vederlaget skal angis i salgsdokumentet, jf. bokføringsforskriften § 5-1-1 første ledd nr. 5. For at selger skal kunne redusere avgiftsgrunnlaget sitt, må dette gjøres på en av tre måter:

  1. Rabatten går direkte til fradrag i vederlaget i salgsdokumentet, slik at salgsdokumentet viser nettobeløpet etter fradrag for rabatten. Dette var imidlertid ikke tilfellet i denne saken.
  2. Det utstedes en etterfølgende kreditnota for rabatten til kunden etter reglene i bokføringsforskriften § 5-2-7 og GBS 1 Utstedelse av kreditnota. Kreditnotaen dokumenterer reduksjonen i selgers vederlag og avgiftsgrunnlag.
  3. Salgsdokumentet inneholder opplysninger om rabattvilkåret, for eksemepel at det innrømmes 10 % rabatt hvis kjøpet betales med et kredittkort utstedt av XYZ Bank. Selv om selve rabattbeløpet ikke fremgår direkte av salgsdokumentet og det heller ikke utstedes en kredinota, følger det av forvaltningspraksis at forhåndsavtalte, betingede rabatter reduserer avgiftsgrunnlaget i den utstrekning de fremgår av salgsdokumentetet og er blitt effektive (jf. også merverdiavgiftsloven § 4-2 annet ledd).

Det kan av Skattedirektoratets uttalelse se ut som om det også ved bruk av alternativ 2 med utstedelse av kreditnota, er en forutsetning for reduksjon i selgers avgiftsgrunnlag at rabattvilkåret i tillegg også fremgår av det opprinnelige salgsdokumentet. Regnskap Norge mener at dette ikke er i samsvar med forståelsen av gjeldende rett og ikke kan legges til grunn. En utstedt kreditnota som dokumenterer de rabatter som er gitt, er i seg selv tilstrekkelig til å dokumentere reduksjonen av selgers vederlag og avgiftsgrunnlag.