Top
GP Økonomi / Skatt  / Egne aksjer ved vurdering av konsernkravet i forbindelse med konsernbidrag og fritaksmetoden

Egne aksjer ved vurdering av konsernkravet i forbindelse med konsernbidrag og fritaksmetoden

Skattedirektoratet har i en uttalelse konkludert med at det ved beregning av om kravet til 90 % eierandel er oppfylt, kan det ses bort fra selskapets beholdning av egne eide aksjer.

28.06.18

Skrevet av  Heidi Sulusnes, Regnskap Norge

Del

Et av vilkårene for å yte og motta konsernbidrag etter skattereglene, er at selskapene må tilhøre samme konsern. Videre er det et unntak for konsern etter fritaksmetoden der utbytte fra selskap tilhørende samme konsern er fritatt for beskatning med 3 % av mottatt utbyttet. 

For å oppfylle vilkår for skattemessig konsern er det både et krav om å eie mer enn 90 % aksjene og et krav til stemmerett for mer enn 90 % av aksjene på generalforsamlingen.

Ved fastsettelse av eierkravet må det tas stilling til hva som er grunnlaget for beregningen av konsernkravet, og spørsmålet som er reist i forbindelse med uttalelsen, er hvordan selskapets beholdning av egne aksjer skal behandles. 

Særlig aktuell er problemstillingen i tilfeller der morselskap sitter med majoriteten av aksjene, mens selskapet selv eier resterende aksjer med mer enn 10 %. I følge aksjelovgivningens regler om beregning av stemmerett, skal det ses bort fra selskapets egen beholdning av aksjer. Som en følge av dette vil morselskapet i et slikt tilfelle i realiteten ha både en eierandel på 100 %, og oppfylle kravet til stemmerett.

Dersom beholdning av egne aksjer skal «elimineres» eller ses bort fra ved beregningen av om eierkravet er oppfylt, vil konsernkravet kunne oppfylles ved eie- og stemmerettsandel som formelt er under 90 %.

Skattedirektoratet viser til at aksjelovgivningens begrensninger når det gjelder stemmerett på egne eide aksjer, medfører at eierselskap i realiteten har en større eier- og stemmerettsandel enn det eiersitsen skulle tilsi i tilfeller der datterselskapet har en beholdning av egne aksjer. Slik Skattedirektoratet vurderer dette skal det derfor ved beregningen av om konsernkravet er oppfylt i reglene om konsernbidrag og fritaksmetoden ses bort fra beholdning av egne eide aksjer. Forutsetningen for at konsernkravet er oppfylt er at morselskapet etter en slik eliminering av selskapets egen beholdning av aksjer, eier mer enn 90 %.

Skattedirektoratets uttalelse