Top
GP Økonomi / Bokføring  / Høringer om endring i kontantsalgsreglene

Høringer om endring i kontantsalgsreglene

Regnskap Norge støtter forenkling og modernisering av bokføringsreglene, men mener man kan gå lenger. Vi er skeptiske til å fjerne adgangen til å dokumentere kontantsalg med kontantnotaer.

02.07.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Regnskap Norge har svart på to høringer om endringer i kontantsalgsreglene.

Høringsnotat fra Finansdepartementet om endringer i bokføringsforskriften

I et høringsnotat av 2. mai 2018 kom Finansdepartmentet med forslag til endringer i bokføringsforskriften. I det videre omtales forslagene og Regnskap Norges kommentarer i høringssvar av 29. juni 2018.

Bruk av kontantfakturaer som dokumentasjon av kontantsalg

Bokføringsforskriften § 5-4-1 tredje ledd tillater fra 1. januar 2019 at kontantsalg ikke registreres i et kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta, hvis den bokføringspliktige i stedet utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bokføringsforskriften delkapittel 5-1.

I høringsnotatet foreslås det å oppheve denne generelle adgangen til å dokumentere kontantsalg med kontantnotaer i stedet for ved bruk av et kassasystem. Begrunnelsen er at unntaket ser ut til å få en langt større rekkevidde enn det som var tenkt og at anvendelsesområdet for unntaket derfor bør begrenses. Det foreslås i stedet et begrenset unntak som kun gjelder for bokføringspliktige som omsetter helsetjenester mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 3-2.

Regnskap Norge mener det er uheldig hvis et vedtatt unntak som har vært kjent i ca. 1,5 år fjernes igjen, kun måneder før ikrafttredelsen. Regnskap Norge oppfordrer i stedet Finansdepartementet til å samle erfaringer med hvordan unntaket benyttes og hvilke konsekvenser det får, og gjennomføre en evaluering etter at reglene har virket en tid.

Hvis det generelle unntaket likevel oppheves, oppfordrer Regnskap Norge til at det åpnes for bruk av kontantfakturaer ved ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3G og kontantsalg som ikke overstiger kr. 50 000 i løpet av et regnskapsår, jf. bokføringsforskriften § 5-4-1 første ledd, som et alternativ til de allerede etablerte dokumentasjonsformene ved slikt salg.

Bruk av elektronisk salgsrapport som dokumentasjon av kontantsalg

Bokføringsforskriften § 5-4-4 tillater at salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater kan dokumenteres med forhåndsnummererte konvolutter eller innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte, samt at salg av varer kan dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning.

Forslaget i høringsnotatet er at salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater også skal kunne dokumenteres med elektronisk salgsrapport som viser alle transaksjoner enkeltvis. I tillegg foreslås det at også veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner skal kunne dokumentere omsetning av varer fra kiosk og omsetning av serveringstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 3-12 tredje ledd med slik elektronisk salgsrapport, i tillegg til at de alternative dokumentasjonsformene som nevnt i bokføringsforskriften § 5-4-1 første ledd kan benyttes. Videre foreslås det at hvis slik omsetning av varer fra kiosk og serveringstjenester i veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner ikke overstiger 3G i løpet av et regnskapsår, er det tilstrekkelig at salget dokumenteres med dagsoppgjør og annen tilgjengelig dokumentasjon (for eksempel rapporter fra Vipps eller betalingsterminal).

Regnskap Norge berømmer viljen til å tilpasse seg utviklingen i teknologi og næringsliv og å gjøre forenklinger for de bokføringspliktige. Vi oppfordrer likevel Finansdepartementet til å gå litt lenger, slik at elektroniske salgsrapporter også kan benyttes ved ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3G og kontantsalg som ikke overstiger kr. 50 000  i løpet av et regnskapsår, jf. bokføringsforskriften § 5-4-1 første ledd, som et alternativ til de allerede etablerte dokumentasjonsformene ved slikt salg. For kontantsalg som ikke overstiger kr. 50 000 i løpet av et regnskapsår bør det, som en ytterligere forenkling, etter Regnskap Norges mening også vurderes å tillate at salget dokumenteres med dagsoppgjør og annen tilgjengelig dokumentasjon, slik det åpnes for ved salg i veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner som nevnt ovenfor.

Krav om utskrift av salgskvittering fra automater

Hovedregelen i bokføringsforskriften § 5-3-5 blir fra 1. januar 2019 at det ved hvert salg skal skrives ut en salgskvittering fra kassasystemet, som skal fremlegges for kunden.

Høringsnotatet foreslår et unntak fra kravet om utskrift av salgskvittering ved salg fra automater, hvis automaten har en funksjon som gjør det frivillig for kunden å ta ut salgskvittering. På denne måten unngås at automaten må produsere salgskvitteringer som kundene ikke vil ha, slik at disse blir liggende rundt automatene. Det er heller ingen risiko for at salget ikke blir fullstendig registrert på automaten selv om kunden ikke alltid får utskrift av salgskvitteringen.

Regnskap Norge støtter dette forslaget.

Andre endringsforslag

Høringsnotatet inneholder enkelte forslag som kun er en harmonisering mot foreslåtte endringer i kassasystemforskrifta og som gjør at særskilte bransjeregler harmoniserer bedre med generelle regler. Dette omfatter regler om når det er plikt til å registrere kontantsalg på den enkelte operatør, i hvilke tilfeller det kreves integrert kassaskuff og om innholdet i salgsdokumentasjon fra taksametre i taxinæring.

På generelt grunnlag støtter Regnskap Norge slik harmonisering, som gjør at like forhold omtales likt i henholdsvis kassasystemreglene for leverandørene av kassasystemene og bokføringsreglene for brukerne av kassasystem. Regnskap Norge støtter også endringer som gjør reglene tydeligere og mer presise.

Høringsnotat fra Skattedirektoratet om endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften

Fra 1. januar 2019 blir hovedregelen i bokføringsforskriften § 5-3-5 at det ved hvert salg skal skrives ut en salgskvittering fra kassasystemet, som skal fremlegges for kunden. Salgskvitteringen kan sendes til kunden elektronisk hvis kunden ønsker det, men i alle andre tilfeller må salgskvitteringen skrives ut og fremlegges for kunden på papir.

I et høringsnotat av 21. juni 2018 foreslår Skattedirektoratet et generelt unntak fra denne plikten til å skrive ut salgskvitteringer fra kassasystemet. Forslaget innebærer at utskrift av salgskvittering kan utelates under følgende forutsetninger:

  • Det benyttes integrert betalingsterminal eller andre betalingsløsninger som er integrert i kassasystemet. For eksempel vil det fortsatt være krav om utskrift av salgskvittering til kunden hvis det betales på en frittstående betalingsterminal.
  • Betalingsmiddelet er ikke sedler og mynter. Ved betaling med sedler og mynter kreves det alltid utskrift av salgskvittering til kunden, selv om betalingsløsningen er integrert i kassasystemet.
  • Beløp som registreres på kassasystemet er lett synlig for kunden på display. Hvis kunden ikke løpende kan følge med på hva som registreres på kassasystemet, må det alltid skrives ut en salgskvittering til kunden.
  • Kunden ønsker ikke kvittering. Kunden skal alltid kunne få papirutskrift av en salgskvittering hvis kunden ønsker det. Salgskvitteringen kan eventuelt sendes til kunden elektronisk hvis kunden ønsker det.

Regnskap Norge støtter forslaget i sitt høringssvar av 29. juni 2018. De foreslåtte endringene innebærer en forenkling og bidrar til å unngå negative miljøkonsekvenser av plikten til utskrift av unødvendige og uønskede salgskvitteringer. 

Regnskap Norge oppfordrer likevel Skattedirektoratet til å vurdere om det kan gjøres ytterligere forenklinger i reglene. Et alternativ kan være å videreføre dagens regler på området, slik at kravet om utskrift av salgskvittering ikke i noen tilfelle skal gjelde når beløpet som registreres på kassasystemet er lett synlig for kunden på display og kunden ikke ønsker salgskvittering, uavhengig av valgt betalingsløsning og type betalingsmiddel.