Top
GP Økonomi / Avgift  / Lav sats for elavgift ved utvinning av kryptovaluta

Lav sats for elavgift ved utvinning av kryptovaluta

Datasenter som utvinner kryptovaluta som sin hovedvirksomhet og har et uttak av elektrisk kraft over 0,5 MW, skal betale elavgift med redusert sats.

13.08.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Særavgiftsforskriften § 3-12-6 bestemmer at ved levering av elektrisk kraft til datasenter med faktisk uttak over 0,5 MW, hvor et foretak driver lagring og prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirksomhet, skal det betales avgift på elektrisk kraft med redusert sats. Med datasenter menes foretak som har lagring og prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirksomhet. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes til servere, kjølesystem, pumper, belysning, sikkerhetsanordninger, aggregater og anordninger som direkte støtter servernes funksjon. Hovedregelen i Stortingets årlige vedtak om avgift på elektrisk kraft § 1 første ledd er at det skal betales avgift til statskassen med 16,58 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet. Det følger imidlertid av annet ledd bokstav c at det kun skal betales avgift med 0,48 øre per kWh for kraft som leveres til datasentre med uttak over 0,5 MW.

I en prinsipputtalelse publisert 09.08.18 gir Skattedirektorateten avklaring på hvordan utvinning/produksjon/mining av kryptovaluta skal behandles i forhold til reglene om redusert sats for elavgift ved levering av elektrisk kraft til datasenter. Problemstillingen knytter seg til om foretak som produserer kryptovaluta kan anses å drive lagring og prosessering som sin hovedsakelige næringsvirksomhet, med den virkning at foretaket skal betale den lavere satsen for elavgift ved slik produksjon hvis faktisk uttak av elektrisk kraft overstiger 0,5 MW.

Skattedirektoratet legger til grunn at utvinning av kryptovaluta anses som prosessering av data. Datasenter som utvinner kryptovaluta vil derfor omfattes av reglene om redusert sats for betaling av avgift på elektrisk kraft, forutsatt at også de øvrige vilkårene for dette er oppfylt. Datasenteret må ha et faktisk uttak av elektrisk kraft over 0,5 MW og ha prosessering av data som sin hovedvirksomhet. Når det gjelder vilkåret om hovedvirksomhet, skriver Skattedirektoratet følgende:

«Vurderingen av om vilkåret er oppfylt, skjer ut ifra en samlet vurdering av virksomhetens aktiviteter. Dersom datasentervirksomheten er organisert som en avdeling i hovedselskapet, vil vurderingen av hovedvirksomheten skje under ett. Dersom datasentervirksomheten ikke utgjør hovedandelen vil man ikke kunne oppnå redusert sats. I forlengelsen av dette vil vi påpeke at det ikke er et krav om registrering i særskilt næringskode for at datasentre skal kunne oppnå den reduserte satsen. Hvilken næringskode datasentre er registrert med i dag har derfor i utgangspunktet ikke betydning for vurderingen av om man oppfyller vilkåret til hovedvirksomhet i saf. § 3-12-6.

Videre understreker direktoratet at bestemmelsen ikke er ment å forstås slik at man skal skille mellom hva hovedformålet til et datasenter er og ikke. Som påpekt over vil ikke støttefunksjoner til et selskaps hovedvirksomhet være omfattet av den reduserte satsen. Dette er ment å presisere at der datasentervirksomheten ikke utgjør hovedvirksomheten så vil ikke dette berettige redusert sats, typisk i tilfeller hvor institusjoner, etater osv. har egne interne datasenter som er ment å støtte hovedvirksomheten. Hvorvidt et selskaps hovedformål er knyttet til å tjene på utvinning av kryptovaluta vil således være uten betydning for vurderingen.»

Skattedirektoratet presiserer at det er nettselskapene som er avgiftspliktig overfor skattemyndighetene. Sluttbrukere av elektrisk kraft, herunder datasentre, har ingen egen rapporterings- eller betalingsplikt til skattemyndighetene. Foretaket må imidlertid dokumentere retten til å få kraft levert med redusert avgiftssats overfor nettselskapet.