Top
GP Økonomi / RF-regelverket  / Grønt lys for regnskapsførerlovutredningen

Grønt lys for regnskapsførerlovutredningen

Regelrådet gir ros for en grundig og oversiktlig utredning av forslaget til ny regnskapsførerlov.

22.08.18

Skrevet av  Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Del

Regelrådet har som formål å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Rådets viktigste oppgave er å gi rådgivende skriftlige uttalelser til regelverksforslag. Det som vurderes er om utredningene tilfredsstiller utredningsinstruksen for statlige tiltak og om konsekvensene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt.

Grønt lys

Regelrådet har vurdert NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven og konkludert med at utredningen inneholder tilstrekkelig konsekvensvurdering. Ikke bare gis det «grønt lys». Regelrådet gir endog ros for en grundig og oversiktlig utredning.

Regelrådet oppsummerer videre:

«Formålet med loven kommer godt frem, og virkningene av de konkrete forslagene er godt beskrevet. Flere av forslagene kunne vært forsøkt tallfestet, men Regelrådet finner at dette ikke har avgjørende betydning for beslutningsgrunnlaget. Forslagene er gjennomgående godt begrunnet. Regelrådet finner det positivt at det uttrykkelig er tatt hensyn til den digitale utviklingen regnskapsførerbransjen har vært igjennom og fortsatt står i, og at det foreslås konkrete forenklinger for næringslivet. Hensynet til små og mellomstore virksomheter er gjennomgående vurdert og godt ivaretatt i utredningen.»

Se mer om Regelrådets vurderinger her.

Videre høring

Anerkjennelsen fra Regelrådet gir et godt grunnlag for den videre behandlingen av forslaget til ny regnskapsførerlov. Høringsrunden løper frem til 20. oktober. Regnskap Norge har vært representert i lovutvalget, men vil også følge opp med svar på høringen.  

Les også: NOU om ny regnskapsførerlov – kommentarer og oppsummering av forslagene.