Top
GP Økonomi / Skatt  / Selskapsbeskatning – Endringer foreslås i rentebegrensningsregelen og i hjemmehørendebegrepet

Selskapsbeskatning – Endringer foreslås i rentebegrensningsregelen og i hjemmehørendebegrepet

Hensikten med forslagene er å motvirke konkurransevridende overskuddsflytting og skattetilpasninger.

11.10.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Begge forslagene er fremmet i anledning Statsbudsjettet for 2019.

Rentebegrensningsregelen

Rentebegrensningsregelen skal motvirke at flernasjonale konsern reduserer skatten i Norge ved å plassere uforholdsmessig mye gjeld i norske selskap.

Norge har i dag en regel som begrenser fradrag for renter betalt til nærstående långiver for selskap med høye rentekostnader. Fradraget blir avskåret dersom selskapets netto rentekostnader overstiger 25 prosent av en skattemessig resultatstørrelse (EBITDA), og et minste terskelbeløp på 5 millioner kroner.

For å motvirke at flernasjonale konsern skal kunne redusere skatten i Norge ved å plassere uforholdsmessig stor andel av konsernets gjeld til uavhengige långivere her i landet, foreslår regjeringen at også fradrag for renter betalt til uavhengige parter skal kunne avskjæres for selskap som inngår i konsern.

Som følge av EUs skatteomgåelsesdirektiv innfører nå flere EU-land lignende regler for å begrense muligheten for rentefradrag i selskap.

Terskelbeløpet i den nye regelen heves til 25 millioner kroner i netto rentekostnader. Konsern som samlet har rentekostnader lavere enn 25 millioner kroner i Norge, omfattes derfor ikke av endringen.

For at regelen ikke skal ramme ordinære låneforhold, foreslår regjeringen også en ny unntaksregel som skjermer selskap med en egenkapitalandel som er lik eller høyere enn egenkapitalandelen i konsernet globalt.

For at målet på egenkapitalandel skal være egnet, må det utføres nærmere justeringer av regnskapsstørrelsene. Unntaksregelen kan anvendes av det enkelte selskap eller alternativt på «nasjonalt nivå», ved at en måler egenkapitalandelen samlet for norske selskap i konsernet.

Unntaksregelen innebærer blant annet at helnorske konsern alltid får fullt fradrag for renter til eksterne, for eksempel renter på banklån. I rent norske konsern er det ikke risiko for overskuddsflytting gjennom strategisk plassering av gjeld innad i konsernet.

Skatteplikt til Norge

Regjeringen foreslår også å endre skattereglene som bestemmer når selskap skal anses hjemmehørende i Norge. Formålet med endringene er å motvirke skattemotiverte tilpasninger og å sikre at selskap med tilstrekkelig tilknytning til Norge anses hjemmehørende her og skattlegges her.

Forslaget innebærer at selskap stiftet i Norge, og utenlandske selskap med reell ledelse i Norge, i utgangspunktet anses skattemessig hjemmehørende i Norge.

Selskap hjemmehørende i et annet land etter skatteavtale, skal likevel ikke anses hjemmehørende i Norge.

Les mer: Prop 1 LS (2018-2019) kapittel 8 (hjemmehørendebegrepet) og kapittel 9 (rentebegrensning)