Top
GP Økonomi / Skatt  / Retningslinjer for bindende forhåndsuttalelser

Retningslinjer for bindende forhåndsuttalelser

Skattedirektoratet har offentliggjort retningslinjene som Skatteetaten skal basere seg på ved behandling av bindende forhåndsuttalelser.

14.11.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Du finner retningslinjene her.

Retningslinjene er ikke nye, men ble nylig gjort allment tilgjengelige. 

Retningslinjene er først og fremst tiltenkt Skatteetatens medarbeidere, som veiledning til behandling av anmodninger om bindende forhåndsuttalelser. I innledningen fremgår det at retningslinjene inneholder all praktisk informasjon om den interne saksbehandlingen i Skatteetaten.

For skattytere og de som bistår disse vil retningslinjene gi god informasjon og innsikt i både forståelsen av regelverket og behandlingen hos Skatteetaten. 

Nærmere om innholdet

Retningslinjene starter med hvem som avgir bindende forhåndsuttalelse, herunder behandlingen av prinsipielle, kompliserte og saker av allmenn interesse. Mange av disse offentliggjøres.

Dernest er det omtale av hvem som kan anmode om bindende forhåndsuttalelse (kapittel 2) og hvor anmodningen skal sendes (kapittel 3). 

I kapittel 4 fremkommer hva det kan gis bindende forhåndsuttalelse om og ikke. I tillegg beskrives formelle krav til anmodningen, noe det er spesielt viktig å merke seg for de som skal utarbeide en slik anmodning.

Videre beskrives hvorledes avvisninger av anmodninger skal foregå (kapittel 5), saksbehandlingtid og avgivelse (kapittel 6) og frister for saksbehandlingen (kapittel 7).

Som nevnt blir mange uttalelser offentliggjort, og kriteriene for dette beskrives i kapittel 8. 

Kapittel 9 er svært sentral. Dette tar for seg virkningen av den bindende forhåndsuttalelsen, både i forhold til hvem den er bindende for og hvor lenge uttalelsen er å anse som bindende.

Klagemulighet og domstolsprøving behandles i kapittel 10.

I kapittel 11 omtales saksbehandlingsgebyrene som gjelder på dette området. 

Retningslinjene avrundes med et kapittel 12 om videre oppfølging av den avgitte uttalelsen hos skattekontoret.

Du finner retningslinjene her

Den praktiske søkeprosessen har egen informasjonsside. Se denne her.

Kurstips

Er du interessert i dette temaet, vil vi anbefale disse kursene for deg: