Top
GP Økonomi / Bokføring  / Dokumentasjon av sykepengerefusjoner

Dokumentasjon av sykepengerefusjoner

En arbeidsgiver som har krav på refusjon av forskutterte sykepenger fra NAV, må dokumentere bokføringen av refusjonen med inntektsmelding og sykepengesøknad.

20.11.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

En arbeidsgiver som utbetaler sykepenger til ansatte også etter utløpet av arbeidsgiverperioden, har krav på refusjon av de forskutterte ytelsene fra NAV. Skattedirektoratet har i et brev til Regnskap Norge 19.11.18 uttalt seg om hvordan arbeidsgiver skal dokumentere bokføringen av refusjonen fra NAV. Utgangspunktet er kravet i bokføringsloven § 10 første ledd om at bokførte opplysninger skal være dokumentert. Dokumentasjonen skal utstedes med et korrekt og fullstendig innhold og vise de bokførte opplysningenes berettigelse.

Skattedirektoratet kommer til at arbeidsgiver må dokumentere refusjonen av sykepenger fra NAV med to dokumenter:

Både inntektsmeldingen og sykepengesøknaden må oppbevares av arbeidsgiver i fem år etter regnskapsårets slutt som dokumentasjon av de bokførte opplysningene (bilag), jf. bokføringsloven § 13 annet ledd annet punktum, jf. første ledd nr 3. Arbeidsgiver må selv sørge for egen oppbevaring av dokumentasjonen utenfor Altinn, jf. også GBS 15 Oppbevaring av pliktig regnskapsrapportering gjennom rapportering til Altinn.

Husk også kravet om kontrollspor mellom dokumentasjon og bokføring (bilagsnummerering), jf. bokføringsloven § 6 og NBS 2 Kontrollsporet.

Det følger av dette at den etterfølgende oppgjørsrapporten (K27) fra NAV ikke er nødvendig som dokumentasjon av sykepengerefusjonen, og dermed heller ikke er oppbevaringspliktig som regnskapsmateriale.