Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 50

Christines hilsen uke 50

Utveksling av kunnskap og erfaringer gjør oss sterkere. Det vitner denne ukens ERFA-ledersamling, myndighetsmøte om forenkling og kontaktmøte med Finanstilsynet om.

14.12.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

På ERFA-ledersamlingen diskuterte vi utviklingen av nettverket.

På tirsdag ble den årlige ERFA-ledersamlingen avholdt hos oss. ERFA er Regnskap Norges lokale nettverksgrupper for medlemmer som ønsker å dele kunnskap og erfaringer med hverandre. Gruppene eksisterer over hele landet og varierer både i størrelse og hvor ofte de møtes.

For oss er det interessant og verdifullt å høre hvordan gruppene jobber og hvilke tanker og innspill de har til administrasjonen og bransjen.

Styreleder Peer Veiby åpnet samlingen med å ønske velkommen, og sammen informerte vi om året som har gått og fremtidige planer. Senere presenterte Svein Austheim, fagansvarlig analyse, årets bransje- og lønnsundersøkelse før Cathrine Berget, seniorrådgiver kompetanseprodukter, gjennomførte en workshop om lederutvikling.

Samlingen ble avsluttet med en workshop om ERFA og veien fremover. Vi snakket om hva som fungerer bra, utviklingsmuligheter og utfordringer for nettverket. Ett spørsmål som ble stilt var; hva vil Regnskap Norge med ERFA? Svaret er at vi ønsker å legge til rette for lokale nettverk, hvor bransjekollegaer kan møtes for å dele erfaringer og sende innspill til foreningen. Alle referater fra ERFA-møter som sendes til Regnskap Norge, blir lest av styret og eventuelle spørsmål besvart.

Send en e-post til erfa@regnskapnorge.no dersom du har spørsmål om ERFA.

Ukens myndighetsmøter

Mandag var pakket med viktige myndighetsmøter. Først ut var forenklingsgruppen i Næringsdepartementet, og deretter Finanstilsynet.

Status på forenklingsarbeidet

Regjeringen har som mål å forenkle for nye 10 milliarder innen utgangen av 2021. Da trengs det handlekraft og gode tiltak.

Næringslivet har kommet med en rekke gode forenklingsforslag, deriblant Regnskap Norge sine 48 tiltak. Departementet jobber med oppfølgingen, med sikte på å spisse ut de tiltakene som vil gjennomføres. Vi fikk bekreftet at vi våre forslag vil være blant de som prioriteres.

Noen tiltak er allerede igangsatt, som bl.a. å se på harmoniseringsmuligheter mellom regelverk. Det nytter imidlertid ikke å forenkle enkelte områder, når det innføres nye kompliserte regler på andre. Vi viste her til diettreglene og de nye reglene for naturalytelser – områder som vil gi økte byrder for næringslivet, og som bør tallfestes og tas hensyn til i forenklingsregnskapet.

Kun når forenklingsregnskapet presenterer nettostørrelsen, vil det si noe om reell besparelse for næringslivet. Vi snakket også om det pågående prosjektet om ny rapporteringsordning for mva, tvangsmulkt og regjeringens arbeid med en egen SMB-strategi.

Finanstilsynet

I kontaktmøtet med Finanstilsynet utvekslet vi nyheter fra organisasjonene, og erfaringer fra kontrollvirksomheten. Autorisasjonsordningen for regnskapsførere er godt fundamentert i Finanstilsynet, og en viktig del av den totale tilsynsvirksomheten. Gjennom regnskapsførerordningen får tilsynet også mye god og nødvendig innsikt i SMB-sektoren.

Dette året har Finanstilsynet kjørt to tematilsyn. Det ene før sommeren om oppdragskontroll, avdekket dessverre en del svakheter. Som direkte oppfølger har vi nettopp lansert nettkurs som tar for seg de viktigste områdene:

Fra og med uke 51 vil de 4 kursene også være tilgjengelige som pakke til rabattert pris.

Det andre tematilsynet pågår i disse dager og er rettet mot betalingsoppdrag, med særlig fokus på bl.a. fullmakter. Tilsynet gjennomføres hos 18 vilkårlig valgte regnskapsforetak i Oslo/Akershus-området og vil gi en verdifull indikasjon på etterlevelsen generelt, og hvor skoen eventuelt trykker.

Rapporten klargjøres i løpet av vinteren og kan brukes av andre regnskapsførere til å sammenligne egen etterlevelse. Tilsvarende bruker Regnskap Norge informasjonen til å spisse kursinnhold, som hjelp til økt kvalitet der det trengs.

Under møtet tok vi også opp arbeidet med nytt hvitvaskingsrundskriv. Regnskap Norge har allerede gitt innspill til temaer og spørsmål som rundskrivet bør omhandle. Det er viktig at rundskrivet gir god praktisk veiledning tilpasset den enkelte tilsynsgruppe, som også innebærer å opprettholde et eget rundskriv for regnskapsførerne. Finanstilsynet vil konsultere oss i det videre arbeidet.

Møte i kvalitetskontrollutvalget

Hvert år gjennomfører Regnskap Norge, etter retningslinjer fra Finanstilsynet, stedlig kvalitetskontroll av medlemsbedrifter. Kontrollene gjennomføres av erfarne autoriserte regnskapsførere. Alle kontroller behandles av kvalitetskontrollutvalget i anonymisert form.

Denne uken behandlet kvalitetskontrollutvalget 112 kontrollrapporter. Resterende kontrollrapporter fra 2018 vil bli behandlet i slutten av januar 2019. Etter dette møtet vil Regnskap Norge presentere resultatene.

Ingen kjenner bedriftene bedre

Regnskap Norge fremmer regnskapsførerne og bygger omdømme for bransjen. Akkurat nå sirkulerer annonsen «Ingen kjenner bedriften din bedre» i en rekke medier, som blant annet Dagens Næringsliv og Finansavisen. Annonsen er første ledd i en større omdømmekampanje som vi gleder oss til å lansere rundt jul.

I annonsen løfter vi den omfattende kompetansen rundt formkrav, lover og regler som er nødvendig for å kunne føre regnskap. Samtidig påpeker vi at virksomheter unngår høye gebyr som følge av feil, ved å engasjere en regnskapsfører.

Regnskapsføreren er en trygg og god partner– en rådgiver og sparringspartner som bistår kundene sine med å lykkes.