Top
GP Økonomi / Bokføring  / Kontantfakturering blir fortsatt tillatt fra 2019

Kontantfakturering blir fortsatt tillatt fra 2019

Forslaget om å forby kontantfakturering som alternativ til bruk av kassasystem gjennomføres ikke. Samtidig gjøres det enkelte andre forenklinger og justeringer i kontantsalgsreglene fra 1. januar 2019.

17.12.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Finansdepartementet vedtok 14. desember 2018 enkelte endringer i bokføringsforskriftens regler om registrering og dokumentasjon av kontantsalg, gjeldende fra 1. januar 2019. Se departmentets nyhetsmelding her

Kontantfakturaer som alternativ til kassasystem

Finansdepartementet foreslo i et høringsnotat av 2. mai 2018 å oppheve adgangen til å dokumentere kontantsalg ved bruk av kontantfakturaer (kontantnotaer), som et alternativ til bruk av et kassasystem med produkterklæring. Regnskap Norge var i sitt høringssvar kritisk til dette. Vi viste til at det er uheldig hvis et vedtatt unntak som har vært kjent i ca. 1,5 år fjernes igjen, kun måneder før ikrafttredelsen. Regnskap Norge oppfordret i stedet Finansdepartementet til å samle erfaringer med hvordan unntaket benyttes og hvilke konsekvenser det får, og gjennomføre en evaluering etter at reglene har virket en tid.

Departementet har tatt vår oppfordringen til etterretning. Dette betyr at kontantsalg fra 1. januar 2019 ikke kreves registrert i et kassasystem med produkterklæring hvis den bokføringspliktige i stedet utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelsene i bokføringsforskriften delkapittel 5-1. En konsekvens av å velge kontantfakturering, er at kjøper må angis i salgsdokumentet med fullt (foretaks)navn og enten (foretaks)adresse eller organisasjonsnummer, jf. bokføringsforskriften § 5-1-2 første ledd. Kontantfakturaene kreves ikke bokført i kunde- og leverandørspesifikasjonene ut over det som gjelder generelt for visse kontante salg og kjøp etter bokføringsforskriften § 3-1 annet ledd.

Elektronisk salgsrapport ved salg fra ubetjente salgssteder

Et av Finansdepartementets andre forslag, som fant støtte hos Regnskap Norge, var at salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater skal kunne dokumenteres med elektronisk salgsrapport som viser alle transaksjoner enkeltvis. Dette er et nytt alternativ til forhåndsnummererte konvolutter, innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte eller lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning.

Dette forslaget er nå vedtatt. Ved salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater, kan det dermed fra 1. januar 2019 benyttes for eksempel apper hvor kundene kan finne frem til det aktuelle salgsstedet ved bruk av mobiltelefon, for å registrere hvilke varer og tjenester som ønskes kjøpt. Regnskap Norge forstår unntaket slik at både kundens elektroniske kvittering og selgers elektroniske salgsrapport må vise klart hvilke varer og tjenester kunden har kjøpt og på hvilket tidspunkt.

Regnskap Norge oppfordret departementet til å gå litt lenger, slik at elektroniske salgsrapporter også kunne benyttes ved ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3G og kontantsalg som ikke overstiger kr. 50 000 i løpet av et regnskapsår, som et alternativ til de allerede etablerte dokumentasjonsformene ved slikt salg. På dette punktet ble vi imidlertid ikke hørt.

Utskrift av salgskvittering fra automater

Spørsmålet om krav til utskrifter av salgskvitteringer på papir har fått stor oppmerksomhet. I høringsnotatet av 2. mai 2018 foreslo Finansdepartementet et unntak fra kravet om utskrift av salgskvittering ved salg fra drivstoff-, parkerings- og billettautomater og andre automater med funksjonalitet til å skrive salgskvittering, hvis automaten har en funksjon som gjør det frivillig for kunden å ta ut salgskvittering. Regnskap Norge støttet dette forslaget.

Forslaget er vedtatt, slik at det fra 1. januar 2019 ikke er et ubetinget krav om at slike automater alltid skrive ut en salgskvittering til kunden ved gjennomføring av kontantsalg. Automtaten må imidlertid ha en funksjon hvor kunden kan velge å få skrevet ut en kvittering.

Kontantsalg i veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner

Regnskap Norge var positive til Finansdepartmentets forslag om forenklede dokumentasjonsregler for veldedige og allmennyttige institusjoners og organisasjoners omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven. 

De vedtatte endringene fra 1. januar 2019 gjelder bokføringspliktige veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner som omfattes av følgende bestemmelser i merverdiavgiftsloven § 3-12:

  • første ledd bokstav b om omsetning av varer til betydelig overpris
  • første ledd bokstav e om varer fra enkeltstående og kortvarige salgsarrangementer
  • tredje ledd om omsetning av varer fra kiosk og omsetning av serveringstjenester

For slike kontantsalg kreves det ikke et kassasystem med produkterklæring. Kontantsalget kan i stedet dokumenteres kun med dagsoppgjør og eventuell annen tilgjengelig dokumentasjon, for eksempel en elektronisk salgsrapport som viser transaksjonene enkeltvis eller en rapport fra betalingsterminalen. Det vil etter dette være slik at opptellingen av kontanter alene kan være dokumentasjon for den delen av kontantsalget som blir betalt med sedler og mynter.

Dagsoppgjøret skal ifølge bokføringsforskriften § 5-4-5 omfatte en daglig opptelling av kassabeholdning som skal sammenholdes mot salgsdokumentasjonen. Oppgjørene skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. 

Andre endringer i kontantsalgsreglene

Det er vedtatt enkelte andre endringer i bokføringsforskriftens regler om registrering og dokumentasjon av kontantsalg. Disse endringene er i hovedsak harmonisering med gjennomførte endringer i kassasystemforskriften og endringer som gjør at særskilte bransjeregler harmoniserer bedre med generelle regler. Dette omfatter regler om når det er plikt til å registrere kontantsalg på den enkelte operatør, i hvilke tilfeller det kreves integrert kassaskuff og om innholdet i salgsdokumentasjon fra taksametre i taxinæring. Se mer om dette i endringsforskriften.