Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt

Regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt

Små enkeltpersonforetak og enkelte ansvarlige selskaper kan utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen.

28.12.18

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Regnskapsloven fikk med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere, en ny § 3-2 b om utarbeidelse av årsregnskap etter regel om begrenset regnskapsplikt. Regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som oppfyller vilkårene for små foretak i regnskapsloven § 1-6, kan etter dette utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen av årsresultat og balanse samt tilpassede tilleggsopplysninger når dette kan anses som god regnskapsskikk for slike regnskapspliktige. Dette gjelder imidlertid ikke for ansvarlige selskaper der en eller flere av deltagerne er en juridisk person med begrenset ansvar.

Anvendelse av reglene om begrenset regnskapsplikt innebærer med andre ord at årsregnskapsplikten oppfylles ved rapportering av informasjon fra næringsoppgaven, utarbeidet etter skattemessige regler for tidfesting av inntekter og utgifter og måling av eiendeler og forpliktelser, i stedet for særskilt utarbeidet årsregnskapsinformasjon etter regnskapslovens ordinære regler.

Reglene om begrenset regnskapsplikt har så langt vært uten materielt innhold, siden det må tas stilling til hva som er god regnskapsskikk på området. Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse har derfor sendt på høring NRS(HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt

Norsk RegnskapsStiftelses vurdering er at det er tilstrekkelig at det foreligger et høringsutkast for at regelen om begrenset regnskapsplikt skal kunne anvendes for årsregnskapet for 2018, forutsett at øvrige vilkår er oppfylt.

Høringsfristen er satt til 20. mars 2019.

Les mer om høringen her.