Top
GP Økonomi / Skatt  / Skattefordel knyttet til frigitte skogfondmidler

Skattefordel knyttet til frigitte skogfondmidler

Enkelte skogeiere har fått fritak for innbetaling til skogfondordningen, noe som får skattemessige konsekvenser.

31.01.19

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse der konklusjonen er at skogeierne må gi avkall på fritak fra innbetaling til skogfond for å få rett til skattefordelen etter skatteloven § 8-2 ved senere utbetaling.

Fritak fra innbetaling kan innvilges av fylkesmannen etter skogbrukslova § 14 tredje ledd etter nærmere vilkår når det blir utført investeringsarbeid i skogen.

Utbetaling fra fondet som brukes til skogkultur, bygging og opprusting av skogsveier, sommervedlikehold av skogsbilvei, miljøtiltak, skogbruksplanlegging med miljøregistrering, forsikring mot stormskader og brann på skog, kompetansehevende tiltak, oppmerking av eiendomsgrenser og nødvendige håndlangerutgifter i forbindelse med jordskifte av skog, samt investeringer i bioenergitiltak i tilknytning til bruket og som bidrar til varmeleveranser basert på eget råstoff eller lokale skogressurser, tas til inntekt med 15 prosent, jf skatteloven § 8-2 andre ledd

Prinsipputtalelsen lyder slik:

“Avsetning til skogfond etter skogbrukslova § 14 tredje ledd er et vilkår for rett til skattefordel etter skatteloven § 8-2 andre ledd. 

Utbetaling av tidligere avsatte skogfondsmidler​ etter skogbrukslova § 14 tredje ledd, er skattepliktig inntekt i utbetalingsåret, jf. skatteloven § 8-2 første ledd. Når utbetalte skogfondmidler benyttes til formål som er nærmere angitt i § 8-2 andre ledd a, skal kun 15 prosent av utbetalingen tas til inntekt. Presiserende regler for skattefordel ved bruk av skogfond er gitt i Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 8-2-1.

Skattedirektoratet er gjort kjent med at enkelte store skogeiere har fått fritak for innbetaling til skogfondordningen etter skogbrukslova § 14 tredje ledd. Når det ikke er innbetalt midler til skogfond kan skogeierne heller ikke motta utbetaling av skogfondmidler og skatteloven § 8-2 andre ledd får ikke anvendelse. Skogeiere som ikke har avsatt midler til skogfondordningen har derfor ikke rett til den skattefordelen som følger av skatteloven § 8-2 andre ledd.  

Det innebærer at skogeierne må gi avkall på fritaket fra innbetaling til skogfond for å få rett til skattefordelen etter skatteloven § 8-2 ved senere utbetaling.

Skatteloven § 8-2 andre ledd må praktiseres i henhold til ovennevnte fra og med inntektsåret 2019.”