Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Lønnsnivå 2019

Lønnsnivå 2019

Hvor mye er det vanlig å tjene som autorisert regnskapsfører? Her finner du oversikt over lønnsnivå og kan selv velge sammenligningsgrunnlag i vår helt nye lønnskalkulator.

25.10.19

Skrevet av  Svein Austheim

Del

 

Om resultatene

Alle resultater er basert på Regnskap Norges lønnsundersøkelse. Denne ble gjennomført i perioden fra 11. september til 3. oktober. Totalt ble undersøkelsen besvart av 3 044 medlemmer, men av disse ble 626 utelatt fordi de enten er innehaver av enkeltpersonforetak, jobber deltid, eller har angitt at lønnsnivået er påvirket av midlertidige forhold ved deres arbeidssituasjon. Det endelige datagrunnlaget består derfor av 2 418 observasjoner.

Lønnskalkulator

Nytt av året er at vi har satt opp en lønnskalkulator i Power BI. Her kan du selv velge hvilke kriterier som skal ligge til grunn for beregningene. Merk at diagrammet med oversikt over gjennomsnittslønn per fylke er interaktivt (klikk på søylene). 

Det er viktig å ha i mente at lønnskalkulatoren på ingen måte er en fasit. Den gir kun en pekepinn på lønnsnivå basert på formelle kvalifikasjoner og demografiske forhold.

Vi har testet om det er en statistisk sammenheng mellom kvalifikasjoner og demografi på den ene siden, og hva slags lønnsnivå som kommer ut i andre enden. Det vi finner er at formell bakgrunn og demografi forklarer omtrent 38 prosent av svingningene i lønnsnivå. Høy utdanning, lang erfaring, personalansvar og lignende har altså betydning for lønnsnivået, men det gir ikke den hele og fulle forklaringen.

Det er rimelig å anta at de resterende 62 prosentene i stor grad handler om hva den enkelte faktisk leverer av verdi for arbeidsgiver. For eksempel i form av gode arbeidsprestasjoner og positive bidrag til arbeidsmiljø og kultur.

Utvikling i lønnsnivå

Gjennomsnittlig fastlønn for 2019 er 670 698 kr, dette tilsier en økning på 3,2 prosent fra året før. 

Kilde: RN lønnsundersøkelse 2019

Fastlønn er avtalt lønnsnivå før eventuell overtidsbetaling, resultatbasert lønn og kapitalinntekt (utbytte).

Når vi teller hvor mange som befinner seg i et gitt lønnsintervall, angitt ved klassebredder på 42 000 kr, finner vi at gjennomsnittlig fastlønn har følgende fordeling (histogram).

Kilde: RN lønnsundersøkelse 2019

Av histogrammet ser vi at det «vanligste lønnsnivået» er i invervallet fra 594 000 til 636 000 kr. 

Det er relativt god spredning i lønnsivåer, men tendenser til positiv skjevfordeling. Dette betyr at noen relativt få har et høyt lønnsnivå og de drar opp gjennomsnittet betraktelig. 

Kompensasjon for overtidsarbeid

Andelen som får betalt overtid har vært relativt stabil i senere. Klikk på knappene nedenfor for å filtrere diagrammet.

Kilde: RN lønnsundersøkelse 2019

Ansatte i ledende eller særlig uavhengig stillinger er unntatt fra reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, jf. aml § 10-12 første og andre ledd. Det innebærer at man ikke har rett på overtidsbetaling.

Det er signifikante forskjeller mellom de som er ansatt i ledende eller særlig uavhengig stilling og de som er ansatt i ordinær stilling. Likevel har 32 prosent av de som har en ledende eller særlig uavhengig stilling krysset av for de får betalt for overtid. 

Frynsegoder

Omtrent 8 av 10 oppgir at de får dekt frynsegoder av arbeidsgiver. Her finner du oversikt over de meste vanlige.

Kilde: RN lønnsundersøkelse 2019

Andelen som får dekt frynsegoder er tilnærmet uforandret fra i fjor. Det samme gjelder hvilke frynsegoder som er mest utbredt. 

Prognoser på lønnsvekst og inflasjon

Statistisk sentralbyrå utarbeider prognoser for makroøkonomiske hovedstørrelser. De forventer at den generelle lønnsveksten i 2019 blir 3,4 prosent.