Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020

Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020.

02.01.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Statens reiseregulativ (statens satser) fastsettes gjennom forhandlinger mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene. Disse klarte ikke å komme til enighet før årsskiftet. Forhandlingene fortsetter derfor i januar, og inntil videre gjelder 2019-satsene.

Nedenfor finner du satser fra reiseregulativet og de skattefrie satsene som gjelder for 2020.

Denne artikkelen vil bli endret når nye satser foreligger.

Forskjell på statens satser og skattefrie satser

Statens satser og de skattefrie satsene er ikke fullt ut samkjørte, noe som gjør at noen satser i statens reiseregulativ vil inneholde en skattepliktig andel. Den skattepliktige andelen er også trekkpliktig, slik at det trekkes skattetrekk i godtgjørelsen før utbetaling.

Det er hva som er avtalt i den enkelte bedrift som er avgjørende for hvordan arbeidstakers utlegg ved reiser skal kompenseres. Dette fremgår gjerne i personalhåndbok eller i arbeidsavtaler.

Nedenfor finner du mer utfyllende informasjon om statens satser og hvilke satser som er skattefrie.

Utgifter til kost (særavtalens § 9) – reiser uten overnatting

De skattefrie satsene for dekning av kost på reise uten overnatting er ikke endret.  Her er satsene:

Statens satser fra 01.01.2019

Skattefri sats 2020

Reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer

Kr 307

Kr 200

Reiser over 12 timer uten overnatting

Kr 570

Kr 400

Dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren må den skattefrie godtgjørelsen reduseres med:

  • 20 prosent for frokost
  • 30 prosent for lunsj
  • 50 prosent for middag

Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.

Samme prosentvise fordeling gjelder i utgangspunktet etter statens satser, men måltidstrekket skal foretas ut fra en sats på kr 780 (som er døgnsatsen ved reiser med overnatting).

Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter ved reiser.

Utgifter til kost (særavtalens § 9) – reiser med overnatting

Det er store forskjeller mellom statens satser og de skattefrie satsene som gjelder reiser med overnatting. Dette gjelder både med hensyn til bosted og selve satsene.

Statens satser er som følger:

Reiser over 12 timer med overnatting

Ulegitimert sats på 780 kroner fra 1.1.2019

Reiser som varer utover hele døgn

Kost dekkes etter dagsats, se over om reiser uten overnatting

Om såkalte måltidstrekk, se nedenfor.

Skattefrie satser er slik:

Satser

For arbeidstakere som er på yrkesreise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat

Kr 91

For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter

Kr 164

For arbeidstakere som bor på hotell

Kr 589

For arbeidstaker som bor på hotell med inkl. frokost reduseres hotellsats med 20 prosent

Kr 471

Uten kokemulighet betyr at det pga. hygieniske forhold eller lignende ikke er forsvarlig å oppbevare og lage mat.

Dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren må både den skattefrie godtgjørelsen og statens sats reduseres med:

  • 20 prosent for frokost
  • 30 prosent for lunsj
  • 50 prosent for middag

Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.

Reiser på 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting (påbegynt døgn) godtgjøres etter døgndiettsats for type overnattingssted for siste overnatting. Måltidstrekk foretas etter døgndiettsats for type overnattingssted på reiser med overnatting. Måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn.

Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter ved reiser.

Utgifter til overnatting (særavtalens § 10)

Etter statens særavtale skal overnatting på hotell og lignende i utgangspunktet dekkes etter regning. Der hvor utgifter til overnatting likevel ikke er dokumentert utbetales et ulegitimert tillegg på kr 435 pr døgn.

Statens satser er med andre ord slik:

Utgifter til hotell eller lignende

Dekkes etter regning

Hvis det ikke er utgifter til hotell e.l., og hvis arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting

Ulegitimert sats på 435 kroner fra 1.1.2019 (omtales gjerne som «nattillegg»)

Skattefri sats: Den ulegitimerte satsen på 435 kroner kan utbetales trekkfritt, og er dermed heller ikke skattepliktig.

Bruk av egen bil (særavtalens § 6)

Statens sats og skattefri sats for bruk av egen bil ved yrkeskjøring er som følger:

Statens satser

Skattefri sats

Kilometergodtgjørelse

Kr 4,03 pr km

Kr 3,50 pr km

For kjøring på skogs- og anleggsveier

Kr 1,00 pr km

Kr 1,00 pr km

Bruk av tilhenger

Kr 1,00 pr km

Kr 1,00 pr km

Passasjertillegg

Kr 1,00 pr km

Kr 1,00 pr km

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privatbil i 2020 er 3,50 pr kilometer, uansett kjørelengde. Dersom statens sats brukes innebærer dette at satsforskjellen på 53 øre per kilometer er skattepliktig.

Satsen på 3,50 pr kilometer gjelder også reiser utenlands.

Som tabellen viser er de skattefrie tilleggene for henholdsvis passasjer, bruk av tilhenger og for kjøring på skogs- og anleggsveier de samme som statens satser.

Bruk av andre egne transportmidler (§ 7)

Statens satser ved bruk av andre transportmidler enn bil:

Motorsykkel over 125 kubikkcentimeter (ccm)

2,95 kroner pr km

Moped og motorsykkel opp til og med 125 kubikkcentimeter (ccm)

2,00 kroner pr km

Snøscooter og ATV

7,50 kroner pr km

Båt med motor

7,50 kroner pr km

Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag

1,00 kroner pr km

Ingen av disse satsene for andre transportmidler inneholder skattepliktig andel. De skattefrie satsene er med andre ord lik statens satser.

Reiser i utlandet

En viktig nyhet for 2020 er at de skattefrie satsene for kostgodtgjørelse på innlandsreiser også skal brukes ved utlandsreiser. Dette gjør at mange som har utlandsoppdrag og som mottar godtgjørelse etter statens satser vil oppleve betydelig økt beskatning på kostgodtgjørelsen.

Som nevnt over gjelder skattefri sats for bilgodtgjørelse på 3,50 pr kilometer også kjøring i utlandet.

Det såkalte nattillegget ved ulegitimerte oppholdsutgifter er kun skattefritt ved innlandsreiser. I statens reiseregulativ er det heller ikke tatt inn en slik sats for utlandsopphold. Dersom oppholdsutgifter likevel dekkes etter sats av arbeidsgiver, vil hele godtgjørelse bli skattepliktig. 

Satsene for godtgjørelse etter statens reiseregulativ finner du her. Merk at også disse satsene forventes å bli endret når regulativet er ferdigforhandlet.

Satsen for kompensasjonstillegget (i § 12) er fra 1. januar 2019 kr. 531,- pr. døgn. Dette er et tillegg som skal kompensere for fravær fra hjemmet. Kompensasjonstillegget gis pr. døgn utover 12 timer, og beregnes fra avreise arbeidssted/bosted til retur arbeidssted/bosted. Tillegget er skattepliktig.

Mer informasjon om godtgjørelser, krav og satser