Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Permitteringer som følge av koronaviruset

Permitteringer som følge av koronaviruset

Årsaken må være mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter.

03.03.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

NAV har publisert en orientering om hva som skal til for å kunne ta i bruk permitteringer som følge av koronaviruset. Artikkelen gjengis i sin helhet nedenfor:

«Det globale utbruddet av koronaviruset kan få konsekvenser for virksomheter. Dette kan føre til at noen arbeidsgivere blir nødt til å permittere ansatte. 

Permitteringsårsaken

For at en arbeidsgiver skal kunne gå til det skrittet å permittere ansatte må årsaken være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. Vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er som hovedregel oppfylt dersom det kan dokumenteres at partene er enige om at grunnlaget for permitteringen foreligger. 

Arbeidstakere som blir permittert som en konsekvens av koronaviruset kan ha rett til dagpenger fra NAV dersom vilkårene for dagpenger ved permittering  for øvrig er oppfylt.

Varselfrist ved permittering

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne før en permittering. Som hovedregel er varselfristen 14 dager. 

Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser er varselfristen 2 dager (jf. arbeidsmiljølovens § 15-3 [10]). Varselfristens lengde er i utgangspunktet noe som avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne. 

Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser. 

Ingen endringer i arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiver må normalt betale den permitterte lønn de 15 første dagene, dette kalles arbeidsgiverperiode. 
Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, gjelder ingen arbeidsgiverperiode (jf. permitteringslønnsloven § 3 andre ledd). 

Koronaviruset defineres ikke som «brann, ulykker eller naturomstendigheter», og det er derfor normal arbeidsgiverperiode på 15 dager som gjelder.