Top
GP Økonomi / Korona  / Enkelte naturalytelser kan mottas skattefritt som følge av Korona

Enkelte naturalytelser kan mottas skattefritt som følge av Korona

Skattefritaket vil typisk gjelde arbeidsgivers dekning av utgifter til hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp.

01.04.20

Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge

Del

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 31. mars 2020 konkludert med at nødvendige naturalytelser som gis i forbindelse med hjemmekontorløsninger er skattefrie.

Skattemyndighetene ser behovet for at skattereglene bidrar til nødvendig fleksibilitet og beredskap i den ekstraordinære situasjonen som Korona skaper. Uttalelsen slår fast at naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen ikke vil utløse skatteplikt såfremt tiltaket er midlertidig og forholdsmessig.

Naturalytelsene som omfattes av skattefritaket er ytelser som naturlig følger av midlertidige og forholdsmessige tiltak som iverksettes for å begrense smitte av koronaviruset, og for å opprettholde driften til arbeidsgiver. Eksempler der tilknytningen mellom ytelsen og koronasituasjonen er oppfylt er arbeidsgivers dekning av utgifter til hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp. Skattemyndighetene opplyser at arbeidsgiver er nærmest til å vurdere om ytelsen er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte.

Skattefrie naturalytelser kreves ikke innrapportert i a-meldingen og inngår ikke i grunnlag for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Skattemyndighetene understreker at dette kun gjelder i den ekstraordinære situasjonen og bare dersom tiltakene det gjelder er gjennomført som følge av denne situasjonen. Regnskap Norge antar at arbeidsgivers dekning av nevnte ytelser som inngår i en fast ordning ikke omfattes av skattefritaket.

Pga. arbeidets art og organisering er det ikke alle virksomheter som har anledning til å opprettholde driften ved bruk av hjemmekontor. For å hindre smittespredning av korona-viruset blant kollektiv-reisende kan bruk av alternative transportmidler mellom hjem og arbeidssted være et godt tiltak. Regnskap Norge mener derfor at skattemyndighetene i uttalelsen burde behandlet spørsmålet om skattefritak for arbeidsgivers dekning av alternative transportmidler på reisen mellom hjem og fast arbeidssted, dekning av bompassering og utgifter til parkering på arbeidsstedet.