Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Kompensasjonsordning for næringslivet – kriteriene for å få støtte

Kompensasjonsordning for næringslivet – kriteriene for å få støtte

Det blir et bunnfradrag på 10 000 kroner, og inntil 90 % dekning av faste kostnader utover dette.

02.04.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Omsetningsfallet og det som kalles uunngåelige kostnader står sentralt i beregningsmodellen.

De sentrale begrepene verdt å merke seg er «omsetningsfall» og «uunngåelige kostnader». I tillegg vil konkrete poster i næringsoppgaven stå sentralt, så det blir viktig at kostnadsposter som er ment å inngå i uunngåelige kostnader er tatt med i de postene som beregningsmodellen viser til.

Hvem ordningen omfatter

Slik kompensasjonsordningen er foreslått skal ordningen gjelde for alle registrerte foretak i Norge.

I tillegg er det en del næringer som ikke får nyte godt av ordningen. Disse er nevnt i pressemeldingen:

  • Finansnæringen (de som omfattes av finansskatten)
  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
  • Utenriks sjøfart som innebærer varetransport
  • Olje- og gassutvinning
  • Private barnehager som er under egen støtteordning
  • Flyselskaper som er under egen støtteordning
  • Foretak uten ansatte (unntatt EPF der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
  • Foretak uten aktivitet
  • Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs.

Hvilken periode ordningen gjelder

Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai. Første utbetaling skal etter planen skje allerede i april.

Søknader skal kunne leveres fra 17. april. Dette gjøres i egen nettportal.

Krav om omsetningsfall

Bedrifter som vil være berettiget kompensasjon må kunne vise til minimum 20 prosent omsetningsfall i mars og minimum 30 prosent fall i april og mai.

Beregningsmetode

Kompensasjonen vil bli fastsatt etter følgende formel:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent * (faste kostnader minus egenandel) * justeringsfaktor

Omsetningsfallet for mars 2020 skal måles mot omsetningen i mars 2019. Bedrifter som ikke var i virksomhet i 2019 skal bruke gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020 som sammenligningsgrunnlag.

Som uunngåelige, faste kostnader regnes ifølge pressemeldingen leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

Det er poster i næringsoppgaven som ifølge Finansministeren skal være styrende. Vi tror disse er spesielt aktuelle:

Post nærings-oppgaven

Navn post

6300

Leie lokale

6340

Lys, varme

6395

Renovasjon, vann, avløp, renhold mv

6400

Leie maskiner, inventar, transportmidler mv

6700

Fremmed tjeneste (regnskap, rev.hon., rådgivning o.l.)

6995

Elektronisk kommunikasjon, porto o.l.

7040

Forsikring og avgifter på transportmidler

7490

Kontingenter

7500

Forsikringspremie

7600

Lisenskostnad, patentkostnad og royalty

8150 – 8050

Annen rentekostnad – Annen renteinntekt (nettobeløp)

Vi er mer usikre på om 4500 Fremmedytelse og underentreprise blir omfattet. 

Husk at oversikten foreløpig er våre antagelser, så denne oversikten er ikke endelig. 

Hver enkelt bedrift må med de postene som blir med i beregningsgrunnlaget se på sitt regnskap for mars 2020 og finne de bokføringskontoene som kan inneholde uunngåelige faste kostnader som er hjemmehørende i disse postene. Husk at det kan være slike kostnader som er bokført på kontoer som egentlig burde hørt hjemme på andre poster, typisk samleposter som Annen kostnad. 

Det er altså de uunngåelige faste kostnadene som er berettiget kompensasjon. Andre kostnader skal ikke inngå, og må derfor trekkes ut fra beregningsgrunnlaget.

Egenandelen i formelen er kr 10 000 pr måned.

Justeringsfaktoren blir på 90 % for foretak som er pålagt fra Staten å stenge.

Justeringsfaktoren blir på 80 % for foretak som ikke er pålagt fra Staten å stenge.

I tillegg er det en minstegrense for å få utbetalt kompensasjon. Denne minstegrensen er 5 000 kroner. I tillegg er det en øvre grense på 30 millioner kroner pr måned. Det settes en høyere maksgrense for konserner, men dette forutsetter godkjenning fra ESA.

Skatteetaten skal forvalte ordningen

Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.

Saken oppdateres.