Top
GP Økonomi / Korona  / A-meldinger skal fortsatt leveres

A-meldinger skal fortsatt leveres

Opplysningene fra a-melding er spesielt viktig for myndighetene under koronasituasjonen. Fristen for å levere a-meldingen er fremdeles den 5. hver måned.

03.04.20

Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge

Del

Det er viktig at opplysninger om lønn, forskuddstrekk og arbeidsforhold, som for eksempel permittering og sluttdato på arbeidsforhold, blir rapportert i a-meldingen. Opplysningene brukes blant annet til behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV. For at kravene kan bli behandlet så raskt som mulig må opplysningene fra a-meldingen være oppdaterte

Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter. Skattemyndighetene understreker at det er svært viktig at a-meldinger blir levert innen fristen, selv om tvangsmulkten midlertidig er stoppet.

Midlertidig stoppet tvangsmulkt

Skatteetaten stopper automatisk tvangsmulkt for arbeidsgivere som ikke har levert a-melding innen frist. I første omgang stoppes tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars og 6. april.

De som ikke leverer a-melding innen fristen vil få et påminnelsesbrev når fristen er utløpt. De som ikke leverer etter påminnelsesbrev er sendt ut, og som normalt ville fått vedtak om tvangsmulkt, får i stedet et nytt påminnelsesbrev.

Oppdaterte opplysninger fra a-melding er viktig under koronasituasjonen

Uten oppdaterte opplysninger fra a-meldingen kan det i noen tilfeller ta lenger tid for NAV å behandle krav om permitteringer, dagpengesaker og krav om sykepenger. Det kan medføre at søker får ytelser beregnet på feil grunnlag, og at inntektsmottaker eller arbeidsgiver i tillegg må dokumentere opplysninger som NAV normalt ville hatt tilgjengelig fra a-meldingen.

Skatteetaten er avhengig av oppdaterte opplysninger som grunnlag for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. For mange skattytere er det aktuelt å endre skattekort som følge av endringer i inntekt. I den forbindelse er oppdaterte opplysninger fra a-meldingen om hva arbeidstakere er trukket i skatt viktig for å kunne fastsette et korrekt skattetrekk.

SSB bruker opplysninger fra a-meldingen i mange statistikker som er relevante for å analysere hvordan korona påvirker norsk økonomi. Dette gjelder all påvirkning av arbeidsmarked og lønn.

Dette skal oppgis i a-melding ved permittering

Oppgi permittering hvis en ansatt midlertidig fritas fra arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkninger eller driftsstans. Permitteringen skal oppgis for den kalendermåneden permitteringen gjelder for. Oppgi datoen den dagen permitteringen iverksettes. Gjenta startdatoen i hver a-melding så lenge permitteringen varer. Oppgi en unik ID for permitteringen. IDen skal ikke gjenbrukes og er tidsuavhengig. Benyttes samme ID flere ganger vil tidligere rapporterte opplysninger om permitteringen bli erstattet med det du senere rapporterer på samme ID.

Ved delvis permittering skal arbeidsgiver oppgi hvor mange prosent permitteringen utgjør av den avtalte stillingsprosenten til arbeidstakeren. Blir arbeidstaker som har 100 % foreldrepermisjon permittert 50 %, skal arbeidsgiver oppgi 50 % permittering og 50 % foreldrepermisjon i a-meldingen.

Dersom permitteringsprosent endres skal eksisterende permitteringsID avsluttes med den dato endringen skjedde. Deretter skal det opprettes en ny permitteringsID med ny permitteringsprosent fra påfølgende dato.

Sluttdato på permittering skal oppgis med datoen permitteringen avsluttes. Arbeidsgiver kan oppgi sluttdato frem i tid hvis datoen er kjent og må da gjenta denne i a-meldinger frem til sluttdatoen inntreffer.

Les mer om innrapporteringsplikten i forbindelse med permittering i veiledning til a-meldingen.