Top
GP Økonomi / Korona  / Retten til omsorgspenger begrenses

Retten til omsorgspenger begrenses

Når barnehager og barneskolens 1.– 4. trinn åpner i uke 17 og 18, må behovet for omsorg bekreftes med legeerklæring.

23.04.20

Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge

Del

I egen forskrift med unntak fra folketrygdloven i forbindelse med Kornonasituasjonen er det foretatt en endring i forbindelse med at barnehager og skoler gjenåpner. Foreldres rett til omsorgspenger begrenses til de tilfeller barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med. 

Nærmere om særlig smittevernhensyn

I Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern vises det til at Norsk barnelegeforening i samråd med Folkehelseinstituttet har utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge, og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn.

Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Det gis inntrykk av at vilkårene for ordningen skal praktiseres strengt. Veilederen gir likevel en oversikt over kroniske sykdommer hvor det individuelt kan vurderes om det er grunnlag for at barnet skal holdes hjemme.

Krav om legeerklæring

Særlige smittevernhensyn som forsvarer at barn holdes hjemme selv etter at barnehage og skole åpner må bekreftes av lege. I slike tilfeller har foreldrene rett til omsorgspenger i perioden fram til og med 30. juni 2020. Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. NAV legger til grunn at arbeidstaker har levert bekreftelsen når arbeidsgiver krever refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger.

Regnskap Norge anbefaler at arbeidsgiver ber arbeidstaker om å fremlegge legeerklæring. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor det maksimale antallet dager med omsorgspenger er brukt opp.

Ubegrenset antall dager ved legeerklæring  

I egen artikkel har vi omtalt foreldres rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger, og at arbeidsgiver kun skal betale for de tre første dagene som følge av koronasituasjonen.

Selv om det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp tidligere, gis det likevel rett til dager med omsorgspenger i tilfeller hvor særlig smittevernhensyn bekreftes av lege. For å skape trygghet for refusjon fra NAV i slike tilfeller bør arbeidsgiver be om å få fremlagt legeerklæring som bekrefter det særlige hensynet til smittevern. Arbeidsgiver må være oppmerksom på at NAV refunderer omsorgspenger med en begrensning på seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Foreldre med barn på 5. og 6. trinn på barneskolen

Foreldres rett til omsorgspenger gjelder for barn under 12 år. Fra og med uke 18 er det bare foreldre til barn på 5. og 6. trinn som ikke har et skoletilbud og som følgelig omfattes av dette vilkåret. Dersom disse ikke har mulighet for hjemmekontor eller andre fleksible løsninger, vil de ha rett til omsorgspenger innenfor utvidet kvote med omsorgsdager.

Inntektsmelding skal benyttes

Arbeidsgiver skal fortsatt forskuttere lønn til ansatte som har rett til omsorgspenger. Arbeidsgiver fører opp omsorgsdager fra og med 4. dag og sender krav om refusjon til NAV i inntektsmeldingen – Inntektsmelding til NAV 08-30.01. Inntektsmeldingen er tilpasset for at refusjonskrav kan fremsettes fra 4. dag, og det er ikke krav til dokumentasjon utover selve inntektsmeldingen.

NAV opplyser at det vil derfor ta noe tid før forskuttert lønn blir refundert. I den forbindelse bes arbeidsgivere om å samle opp omsorgsdagene og ikke sende inntektsmeldinger for ofte. Samtidig oppfordres arbeidsgivere til å holde oversikt over antall omsorgsdager den ansatte har rett på og benyttet seg av, slik at endringer og omgjøringer unngås. Fristen for å sende refusjonskrav er utvidet fra 3 til 9 måneder.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett på omsorgspenger når de må være borte fra jobb fordi barnehagen eller skolen er stengt. Ordningen innebærer at vedkommende gis rett til tilsvarende antall dager som arbeidstakere, fratrukket en venteperiode på tre dager. Det ytes en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover. Nå som barnehager og skoler gjenåpner begrenses retten til omsorgspenger til de tilfeller barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn, som omtalt tidligere i artikkelen. Selvstendig næringsdrivende og frilansere må levere legeerklæring til NAV.

Kravet fremmes i egen elektronisk søknad om utbetaling av omsorgspenger til selvstendig næringsdrivende eller frilansere.