Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – søknadsfrist, periodisering og søknad fra ektefelle i felles bedrift

Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – søknadsfrist, periodisering og søknad fra ektefelle i felles bedrift

NAV går ikke med på å utsette søknadsfristen, og ektefeller til næringsdrivende kan søke manuelt.

22.05.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Vi har tatt opp flere problemstillinger med NAV vedrørende kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av koronasituasjonen. 

Her er svar vi har fått :

Mulighet for utsettelse av søknadsfrist

Vi har anmodet om at fristen for å søke forlenges. Fristen for søknader som gjelder april er satt til 31. mai. Dette er avslått, med denne begrunnelsen:

«Oppdraget fra Stortinget og departementet var at det skulle på plass en ordning med høy automatiseringsgrad som raskt kunne få utbetalt til de som har krav på ordningen. En helautomatisk løsning bygd på så kort tid er ikke forenlig med funksjonalitet for å håndtere søknader i parallell for ulike perioder. Vi mener også at én måned er rimelig med tid for å kunne fremme søknad om denne ordningen. Det vil derfor ikke bli mulig å søke kompensasjon for inntektstap i april etter 31.mai.«

Ektefeller i felles bedrift

Som vi har omtalt tidligere har også den av ektefellene som ikke er registrert med organisasjonsnummer i felles bedrift, rett til å søke kompensasjon. Her har det blitt diskutert mulige løsninger for å ivareta dette. 

NAV har kommet til at disse må henvende seg til NAVs kontaktsenter og informere at de er i denne situasjonen. NAV har fått på plass en rutine som skal sikre at disse får gitt NAV nødvendige opplysninger. 

Se kontaktinformasjon til NAVs kontaktsenter

Periodisering av inntekt og kostnader

Vi har tatt opp at personinntektsbegrepet innebærer at realisasjonsprinsippet i utgangspunktet skal legges til grunn, men at også fakturaprinsippet bør kunne velges. Vi har samtidig sagt at vi forutsetter at kontantprinsippet ikke er aktuelt.

NAVs svar tyder på at de fortsatt holder på et kontantprinsipp, og gir følgende eksempel:

«Din næringsvirksomhet er å holde kurs. Du betaler for kursmateriell og leie av lokale, og har inntekter fra kurshonorar per deltaker. Her er en liste over når du betaler for ulike ting og når du får ulike inntekter.

27. mars: Betaler for å printe kursmateriell til 100 personer: 3 000 kroner

10. april: Betaler på forskudd for å leie lokale til kurs som skal være 22. april: 5 000 kroner

20. april: Betaler på forskudd for å leie lokale til kurs som skal være 29. april: 7 000 kroner

22. april: Får deltakeravgift fra 20 personer på kurs: 12000 kroner

29. april: Får deltakeravgift fra 15 personer på kurs: 9000 kroner

I perioden 17. april – 30. april har du følgende utgift: 7000 for lokale.

I perioden 17. april – 30. april har du følgende inntekter: 12000 for kurs 22. april og 9000 for kurs 29. april.

Inntekter minus utgifter i perioden 17. april – 30. april er:

12000 + 9000 – 7000 = 14 000«

Dette er etter vårt skjønn et kontantprinsipp, hvor det i stønadsperioden tas hensyn til innbetalinger fra salg og betaling av kostnader. Dette innebærer at det enkleste for mange kan være å summere de salgsinntektene som kommer inn på bankkonto og kasse, og trekke fra det som er betalt ut av kostnader. 

Vi har fulgt opp NAV på nytt, og bedt om at næringsdrivende som søker i hvert fall må få aksept for at de benytter realisasjonsprinsippet eller fakturaprinsippet.

Vi har i tillegg bedt om at de som har benyttet ett av disse prinsipper, om de ønsker får tillatelse til å gå over til kontantprinsipp i senere søknadsperiode. 

Vi kommer tilbake til dette over helgen. 

Forholdet til uttak

NAV vil korrigere rundskrivet når det gjelder omtale av den næringsdrivendes eget uttak. Her stilles det krav om at den næringsdrivende har tatt ut penger fra foretaket i søknadsperioden.

Fullmaktsløsning for regnskapsførere

Dagens søknadsløsning har ingen løsning for at andre enn den næringsdrivende selv kan sende inn søknad. Vi har meldt inn at mange næringsdrivende etterspør bistand fra regnskapsførere, og at løsningen bør ivareta en fullmaktsløsning. Også dette er avslått. 

Begrunnelsen er at NAV ikke har sett seg i stand til å prioritere dette i denne midlertidige ordningen.

Samtidig mener NAV at ordningen ikke i samme grad som ordningen som håndteres gjennom kompensasjonsordning.no er avhengig av at regnskapsfører bistår i søknadsprosessen. 

Saken vil bli oppdatert!