Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Et skritt nærmere utsatt årsregnskapsfrist

Et skritt nærmere utsatt årsregnskapsfrist

I dag kom proposisjonen fra departementet som stadfester forslaget i høringen om å utsette årsregnskapsfristen med to måneder, dvs. til 31. august.

05.06.20

Skrevet av  Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Del

Fristen sammenfaller med den allerede utsatte fristen for levering av skattemeldingen. Regnskap Norge har jobbet for og støttet utsettelsesforslaget i høringen.

De nye fristene

Utsettelsen på to måneder vil gjelde (utsatt frist i parentes):

  • Fristen for å avlegge årsregnskap og årsberetning etter regnskapsloven § 3-1 (31. august)
  • Fristen for å avgi revisjonsberetning etter revisorloven § 5-6 (31. august)
  • Fristen i regnskapsloven § 8-3 for ileggelse av forsinkelsesgebyr ved for sent innlevert årsregnskap til Regnskapsregisteret (1. oktober)
  • Fristen for å avholde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og ordinært årsmøte for samvirkeforetak (31. august)

Ikke utsettelse for regnskapsforetak

Mer at utsettelsene ikke vil gjelde for foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Dette inkluderer bl.a. regnskaps- og revisjonsforetak. Her blir det altså viktig å prioritere at eget regnskap blir ferdig og innsendt innen ordinær frist.

Utsettelsen gjelder heller ikke for regnskapspliktige foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked.

I høringen var foretak med avvikende regnskapsår inkludert i forslaget om utsettelser. Det er ikke fulgt opp i proposisjonen. Begrunnelsen er at det ikke anses behov.

Venter bare på endelig vedtak

Nå som proposisjonen har kommet, gjenstår bare endelig Stortingsvedtak. Vi antar det vil skje snart. De som ønsker kan følge saken på Stortingets sider.

Vedlegg

Prop 129 L (2019-2020)

Regnskap Norges høringssvar