Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjon faste kostnader – forlenget søknadsfrist

Kompensasjon faste kostnader – forlenget søknadsfrist

Ny frist er 30. september. I tillegg er regelverket for sesongbaserte virksomheter klart.

17.06.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

I en pressemelding om nye forskriftsendringer skriver Finansdepartementet at over 23 000 foretak har hittil fått tilskudd for mars mens nær 18 000 har fått tilskudd for april. Dette er betraktelig lavere enn opprinnelig antatt, men de helt store endringene for å fange opp flere kom heller ikke nå.

Opposisjonen på Stortinget, med unntak av Fremskrittspartiet, hadde en rekke næringsvennlige forslag til endringer, blant annet med basis i innspill gitt til regjeringen fra Regnskap Norge. Budsjettforliket på Stortinget inneholdt likevel ikke rom for annet enn fjerning av egenandelen

Med de endringer som nå er besluttet, er det lite sannsynlig at vi får flere endringer i ordningen fremover.

Åpent for søknader for mai

Det er nå mulig å søke om kompensasjon for mai. Her er altså egenandelen som i mars var på 10 000 kroner og i april 5 000 kroner, fjernet helt. 

Egenandel for mars og april er ikke endret.

Fristen forlenges til 30. september

Fristen for å søke kompensasjon forlenges til 30. september, og dette vil gjelde alle månedene det kan søkes kompensasjon for. Dette gjelder med andre ord fra mars til august.

Vi har anmodet om at søknadsportalen kompensasjonsordning.no forblir åpen også etter fristen, slik at foretak som må korrigere søknaden sin får mulighet til dette uten å gå veien om manuell saksbehandling. Dette har vi foreløpig ikke fått svar på. 

Spesialtilpasning for sesongbedrifter

Sesongbedrifter vil fra og med mai få beregnet kompensasjonsbeløp slik at faste uunngåelige kostnader blir skalert med en såkalt «sesongfaktor».

Ordningen er eksemplifisert slik:

Et foretak omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000. Sesongfaktoren blir da (200 000 / 800 000) x 12 = 3.

Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

Sesongbedrifter er i denne sammenheng definert som foretak som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse, for eksempel restauranten midt i alpinbakken.

I tillegg må foretaket vise at 80 prosent av omsetningen for fjoråret, eller en 12-månedersperiode som omfatter forrige sesong, var innenfor en periode på maksimalt seks måneder.

Sesongbedrifter kan selv velge om de vil benytte denne sesongmodellen når de søker, eller om de vil benytte samme beregningsmodell som andre foretak.

Dersom de velger sesongmodellen, må den benyttes for alle månedene det søkes om tilskudd for. Det innebærer at støttebeløpet blir tilsvarende nedjustert for de månedene som faller utenfor sesong.

Alle som velger å søke etter sesongmodellen, må sende inn ny søknad for mars og april for ny beregning. Har foretaket krav på mer tilskudd, vil det bli etterbetalt. Hvis foretaket har fått for mye tilskudd, kommer det automatisk krav om tilbakebetaling.

Les mer utfyllende orientering på kompensasjonsordning.no/sesong.

Bestemmelsen for sesongbedriftene lyder slik: 

§ 3-2a. Særlige regler om beregning av tilskudd for foretak med sesongbasert virksomhet

(1) Foretak hvor mer enn 50 prosent av omsetningen forrige sesongår stammer fra sesongbasert virksomhet eller umiddelbart tilknyttet virksomhet, kan beregne tilskudd etter reglene i denne paragrafen. Overnattingsvirksomhet anses ikke som umiddelbart tilknyttet virksomhet.

(2) Med sesongbasert virksomhet menes omsetning av tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som i det vesentlige gjennomføres utendørs, og som etter sin art er sesongbasert.

(3) Foretaket må ha hatt minst 80 prosent av sin omsetning i forrige sesongår innenfor en sammenhengende seksmånedersperiode. Denne seksmånedersperioden må omfatte minst én av månedene mars, april eller mai 2019.

(4) Med sesongår menes foretakets regnskapsår, såfremt dette omfatter én hel sesong for foretaket. Der foretakets regnskapsår ikke omfatter én hel sesong, kan foretaket i stedet bruke en annen 12-månedersperiode som omfatter en hel sesong for virksomheten. Med forrige sesongår menes siste sesongår avsluttet før 1. mars 2020. Foretaket må være registrert, jf. § 1-1, senest den første dagen i forrige sesongår.

(5) Foretak som oppfyller vilkårene i første til fjerde ledd kan få beregnet tilskudd etter § 3-1 på grunnlag av foretakets faste, uunngåelige kostnader skalert med en sesongfaktor. Ved tilskuddsberegningen skal egenandelen, jf. § 3-1 tredje ledd, og maksimalt tilskudd etter § 3-1 femte ledd, skaleres tilsvarende som de faste, uunngåelige kostnadene.

(6) Sesongfaktoren beregnes som omsetning i samme måned i 2019 som måneden det søkes om tilskudd for, multiplisert med 12, dividert med omsetning i forrige sesongår.

(7) Dersom foretaket søker om og får beregnet tilskudd i henhold til denne paragrafen, må foretakets tilskudd beregnes etter denne paragrafen for alle månedene det gis tilskudd for.

Du finner forskriftsendringene her.

Du finner oppdatert forskrift her.