Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjon faste kostnader – nye beløpsgrenser innføres

Kompensasjon faste kostnader – nye beløpsgrenser innføres

Det innføres blant annet en beløpsgrense for når bekreftelse fra regnskapsfører og revisor skal kreves. I tillegg endres vilkåret om ansatte, slik at flere kan få kompensasjon.

30.06.20

Skrevet av  Knut Ivar Høylie

Del

Forskriftsendringene 30. juni er først og fremst begrunnet i forlengelsen av ordningen. I tillegg er det gjort noen justeringer som slår heldig ut for flere foretak, og som er viktig å merke seg. 

Vilkåret om lønnsutbetalinger mer romslig

I kompensasjonsforskriften har det vært inntatt et vilkår om at foretaket må ha hatt ansatt som har fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020. Dette har vært et vilkår som har slått uheldig ut for en del foretak, ikke minst sesongbedrifter.

Perioden for lønnsutbetaling utvides nå, slik at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Endringen gjør at flere kan søke kompensasjon.

Beløpsgrense for utbetaling og tilbakebetaling av tilskudd

Det innføres en lavere grense for utbetaling av tilskudd. For juni, juli og august vil tilskudd og tilbakebetalingskrav som alene utgjør under 100 kroner, ikke bli utbetalt eller tilbakebetalt. Denne grensen kommer i ny § 5-7. 

Gjeldende § 3-1 sjette ledd om at minstebeløpet på 5 000 kroner ikke utbetales er ikke endret eller slettet. Vi er derfor usikker på hva Finansdepartementet legger opp til med endringen. Vi regner med at dette blir kommentert i pressemelding snarlig, og vi vil oppdatere artikkelen når vi vet mer. 

Beløpsgrense på bekreftelse fra revisor og regnskapsfører

Det innføres beløpsgrense for når det skal legges frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Slik bekreftelse skal legges frem når søker har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner. 

Regnskapspliktige med tilskudd over denne grensen skal legge frem bekreftelsen ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. 

De som ikke er regnskapspliktige og som mottar tilskudd over beløpsgrensen skal legge frem bekreftelse ved levering av skattemeldingen for 2020.

Skatteetaten kan uavhengig av beløpsgrensen når som helst be om å bli forelagt bekreftelse på innholdet fra revisor eller regnskapsfører. Skatteetaten kan også kreve at bekreftelsen utarbeides av revisor. 

Det er viktig å merke seg at beløpsgrensen ikke gjelder begrensningsregelen som gjelder underskuddsselskaper med forbedret resultat i januar og februar 2020, jf forskriften § 3-1 femte ledd.

Flere tilskudd utelates som omsetning

Tilskudd fra kompensasjonsordningen for tidligere måneder skal ikke regnes som omsetning. Nå utvides unntaket til også å omfatte tilskudd etter den nye loven om tilskudd ved avbrutt permittering.

I tillegg skal heller ikke tilskudd fra Innovasjon Norge som gis etter tilskuddsordningen til lovpålagt vedlikehold for aktører med driftstillatelse under taubaneloven og tivoliloven.

Forlengelse av ordningen til august

Fra tidligere har det vært kjent at kompensasjonsordningen forlenges ut august. Dette skjer gjennom en nedtrapping, hvor justeringsfaktoren reduseres til 0,7 for juni og juli og 0,5 for august. 

Mai er siste måned med justeringsfaktor på 0,9 for foretak som var pålagt stengt av staten.

Det har også vært kjent at egenandelen som opprinnelig var 10 000 kroner er fjernet for månedene mai, juni, juli og august. For mars var egenandelen de nevnte 10 000 kronene og for april 5 000 kroner.  

Maksimalt tilskudd per kalendermåned til et foretak er 80 millioner kroner i månedene mars, april og mai. Også her får vi en nedtrapping. I juni og juli er maksimalt tilskudd per kalendermåned 70 millioner kroner. I august er maksimalt tilskudd 50 millioner kroner.

Frist for å søke kompensasjon