Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Ledelse i vår tid – hva kreves?

Ledelse i vår tid – hva kreves?

Kravene til ledelse har endret seg. Og du må lede mer digitalt og fra distanse.

11.09.20

Skrevet av  Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge

Del

Distanseledelse utfordrer deg som leder til å ivareta behovene menneskene i organisasjonen har for å bli sett og inkludert, og behovet for kontakt med leder og kollegaer.

Som leder skal du motivere de ansatte til å komme i mål og være en rollemodell som tar grep. Du skal være uredd, men ydmyk. Du må forstå virksomheten, og evne å se hver enkelt medarbeider. Det stilles høye forventninger!

– Jeg kjenner ingen gode ledere som noen gang har tenkt at de er utlært i faget ledelse.

Ledelse er et fag i utvikling

Mange hevder at ledelse i dag er det samme som endringsledelse – å kunne lede i endring – fordi det skjer endringer kontinuerlig, i takt med at utviklingen skjer stadig raskere.

Det handler om å hele tiden tilpasse seg situasjonen og menneskene du jobber sammen med. Det handler om å nå målene virksomheten har satt seg. Det handler om å gi en tydelig retning og skape trygge omgivelser slik at den enkelte tør å gå ut av komfortsonen. Det handler om å skape gode rammebetingelser og bidra til et arbeidsmiljø med positiv energi. Det handler om å følge med i timen …

Indre motivasjon

Før handlet ledelse mer om å gi instrukser og delegere oppgaver. I dag har medarbeiderne høyere kunnskap og utdanning, og forventer i større grad å få delta aktivt i beslutningsprosesser som tidligere ble tatt av lederen alene.

Tidligere var det mye fokus på eksterne belønningsfaktorer som bonus og premier for å motivere ansatte. Å motivere betyr «å sette i bevegelse», og det er i grunnen usikkert om man faktisk kan motivere et annet menneske. Forskning de siste årene viser at indre motivasjon er en betydelig sterkere og varig drivkraft, enn ekstern motivasjon.

De tre viktigste faktorene for å skape indre motivasjon hos den enkelte er:

  • Autonomi; å ha innflytelse over sin egen arbeidsdag
  • Mestring; å få utfordringer og oppleve støtte til å løse disse
  • Mening; å se seg selv i en større sammenheng og forstå hvordan man bidrar til helheten

Å føle seg motivert, å ha handlefrihet og en leder som bryr seg – er suksessfaktorer mange medarbeidere ønsker å kunne sjekke av for på drømmearbeidsstedet. I hvilken grad er du bevisst ditt bidrag til at dine medarbeidere opplever dette?

Endringshastigheten og -villigheten

Som følge av den teknologiske utviklingen blir verden stadig mer kompleks, og endringene går stadig raskere. 

Utvikling og endring ligger i det moderne menneskets natur. Likevel har vi en iboende motstand mot det meste som er nytt. I hvert fall endringer vi ikke har kommet på selv.

Den internasjonale pioneren innen endringsledelse, John P. Kotter, hevder den største utfordringen med å lede en organisasjon sjelden handler om strategi, struktur, kultur eller systemer, men det å endre folks adferd. 

For å lykkes med å få med deg de ansatte på endringsreisen må de forstå hvor de skal og hvorfor. En av de største utfordringene med å lykkes med endringsinitiativer er derfor å vinne hodene og hjertene til menneskene i bedriften.

Distanseledelse

Etter at Covid-19 endret hverdagen vår, har mange blitt vant til økt grad av hjemmekontor, digitale møter og færre møteplasser. 

Medarbeidere er forskjellige og har ulike behov. Ikke alle er utadvendte og forteller hva de tenker og mener. Når distanse og digitale møter preger hverdagen er det viktig at du som leder har ekstra fokus på involvering, og sikrer at ingen føler seg glemt. Distansen utfordrer behovene menneskene i organisasjonen har for å bli sett og inkludert, og behovet for kontakt med leder og kollegaer.

Å se hver enkelt medarbeider fra hjemmekontoret, og samles om felles retning og mål, kan oppleves utfordrende. Når vi ikke møtes på kontoret kan mange kjenne på at de går glipp av noe.

Som leder må du tenke over hvordan behovene kan dekkes med distansen. Hvordan kan flest mulig inkluderes og oppfordres til å være aktive på digitale møteplasser? Hva med en digital kaffe?

Å bruke digitale kanaler som ivaretar det mer uformelle, hvor terskelen er lavere for å dele opplevelser, tanker og erfaringer som ikke nødvendigvis er direkte jobbrelatert, er med på å ivareta det sosiale limet, som har stor betydning for kulturen.

Gode 1-1-samtaler kan bidra til motivasjon og mestringsfølelse. Også de digitale.

Den gode samtalen og din viktigste ressurs som leder

At de ansatte opplever at det er åpenhet og tillit krever at det er rom for gode samtaler og dialog mellom de ansatte og lederen.

Lite slår den gode samtalen, hvor samtalepartneren din er fysisk til stede og du kan lese hele mennesket. Men ikke undervurder telefonen! Samtalen er et verdifullt verktøy, og med telefon utelates en del støy man kan oppleve med videomøter og digitale treffpunkt med mye funksjonalitet. Samtalen og telefonen er ikke blant de siste nyvinningene, men ser ut til å stå seg godt.

Om du som meg er brennende opptatt av å utvikle deg som leder, ikke glem at du alltid har den viktigste ressursen tilgjengelig: For å kunne lede andre på en god måte, er det viktig å lære å lede seg selv.

Lederoppgjøret

Regnskap Norges lederprogram, Lederoppgjøret, er nå heldigitalt. Programmet gir deg ny kunnskap om hvordan du leder deg selv, teamet ditt og organisasjonen.