Top
GP Økonomi / Arbeidsgiveravgift  / Skatte- og avgiftsopplegget 2021 – forslag til statsbudsjett

Skatte- og avgiftsopplegget 2021 – forslag til statsbudsjett

Grensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes og de administrative pliktene skal forenkles.

07.10.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Grensen for skattefrie gaver økes fra 2 000 til 5 000 kroner i året. Dette mener regjeringen vil gjøre det enklere og mer fleksibelt for arbeidsgiver å velge skattefrie naturalytelser. Videre vil det bli gjort endringer i Skatteetatens veiledning til reglene for naturalytelser. Blant annet skal det legges til rette for en enklere praktisering av arbeidsgivers plikter til verdsetting, rapportering og dokumentasjon.

Vi kommer med mer informasjon om hva dette vil innebære i egen artikkel.

Nedenfor finner du en oppsummering av regjeringens forslag på skatte- og avgiftsområdet. 

Lavere trinnskatt og økt minstefradrag

Som ledd i å øke kjøpekraften foreslår regjeringen å redusere trinnskatten med 0,2 prosentenheter i trinn 1 og 2 og øke minstefradragene i lønn og pensjon med 1 prosentenhet.

Det bidrar til noe økt kjøpekraft og kommer økonomien til gode på kort sikt. Over tid kan reduksjonen i trinnskatten også virke positivt på arbeidsmarkedet.

Økt rabatt på arbeidende kapital

Det foreslås å bedre rammebetingelsene for å investere i privat næringsliv i hele landet gjennom å øke rabatten på arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent.

Økt skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer

Regjeringen ønsker videre at flere skal kunne bli eiere i den bedriften de jobber i. Derfor foreslås det å øke maksimal skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet fra 5 000 til 7 500 kroner, og å øke satsen fra 20 til 25 pst.

Grunnrenteskatten for vannkraft 

Regjeringen foreslår å gjøre grunnrenteskatten for vannkraft om til en kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for nye investeringer. En kontantstrømskatt vil tilføre kraftforetak betydelig likviditet og legger til rette for lønnsomme investeringer.

BSU

BSU målrettes mot de som ikke eier bolig. Maksimalt årlig sparebeløp økes fra 25 000 til 27 500 kroner. Frikortgrensen økes fra 55 000 til 60 000 kroner, slik at blant andre unge og studenter kan jobbe mer før de må betale skatt.

Sikkerhetsventilen i formuesskatten

Sikkerhetsventilen i formuesskatten forenkles og gjøres gunstigere for skattyterne. Skattyter kan legge dokumentert verdi til grunn og samtidig få like stor verdsettelsesrabatt som om den beregnede verdien benyttes.

Kildeskatt på renter, royalty og leie

Regjeringen foreslår å innføre kildeskatt på 15 pst. på renter, royalty og leiebetalinger for visse rigger, helikoptre osv. fra foretak med virksomhet i Norge til foretak innenfor samme konsern i lavskatteland.

Avgiften på alkoholfrie drikkevarer

Regjeringen foreslår at avgiften på alkoholfrie drikkevarer differensieres etter sukkerinnhold fra 1. juli 2021. Hensikten er at avgiften i større grad skal ivareta helse- og ernæringsformål. 

Opphever avgiftsunntak for alternativ behandling og kosmetisk behandling

Unntaket for merverdiavgift for alternativ behandling og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling foreslås opphevet. Forslaget utvider merverdiavgiftssystemet ved at disse tjenestene avgiftslegges på linje med andre varer og tjenester.

Bilavgifter

Regjeringen legger i statsbudsjettet frem prinsipper for bærekraftige bilavgifter. Det fremmes samtidig forslag i tråd med disse prinsippene. 

Det foreslås innføring av trafikkforsikringsavgift for elbiler (med en sats tilsvarende satsen for motorsykler), økt CO2-komponent i engangsavgiften for person- og varebiler, samt økt krav til elektrisk rekkevidde for at ladbare hybridbiler skal oppnå maksimalt fradrag i vektkomponenten i engangsavgiften.

Grønne tiltak

Regjeringen vil øke prisen på utslipp for å stimulere til grønn omstilling.  CO2-avgiften på mineralske produkter foreslås økt med 5 pst. utover prisjustering, avgiftsfritak oppheves og det foreslås å innføre en avgift på forbrenning av avfall. Omsetningskravet for biodrivstoff økes.

I tråd med Granavolden-plattformen foreslår regjeringen å redusere satsene i veibruksavgiften slik at pumpeprisene på drivstoff ikke øker som følge av økt CO2-avgift på drivstoff og økt omsetningskrav til biodrivstoff.

Andre skatte- og avgiftsendringer

 • Innslagspunktet i trinnskattens trinn 3 reduseres med 2 600 kroner (etter at det er justert opp med forventet lønnsvekst).
 • Formuesverdsettelsen av primærboliger med verdi over 15 mill. kroner økes.
 • Formuesverdien av fritidsbolig oppjusteres med 20 pst.
 • Arveavgiften for dødsfall som inntraff før 2014, oppheves.
 • Maksimal eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille.
 • Reindriftsfradraget økes til samme nivå som jordbruksfradraget.
 • Anlegg i reindrift fritas fra eiendomsskatt på lik linje med jordbruks- og skogbrukseiendom.
 • Det innføres et skattefritak for arbeidsgiverfinansiert influensavaksine.
 • Personfradraget lønnsjusteres.
 • Enkelte beløpsgrenser i skattesystemet holdes nominelt uendret, blant annet fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, den skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen, særskilt fradrag i tiltakssonen i Troms og Finnmark, fisker- og sjømannsfradragene og maksimal samlet sparing i BSU.
 • En produksjonsavgift i havbruksnæringen innføres i tråd med forslag i RNB 2020.
 • Renteinntekter som beskattes som aksjeutbytte, vil bli justert med oppjusteringsfaktoren for utbytte.
 • Personlige skattyteres frist for å betale forskuddsskatt for andre og fjerde termin forlenges med én måned.
 • Overgangen til nye CO2-verdier basert på WLTP i engangsavgiften for varebiler gjennomføres provenynøytralt.
 • Reglene for omtvistede krav i bygg- og anleggsbransjen endres.
 • Toll på roser fra GSP+-land avvikles.
 • De lave satsene i CO2-avgiften på naturgass og LPG, elavgiften og grunnavgiften økes slik at de samsvarer med minstesatsene i energiskattedirektivet.
 • Sektoravgiften for tobakksnæringen økes.
 • Kontroll- og tilsynsavgiften for akvakulturanlegg økes.
 • Det innføres en kontrollavgift for fiskeflåten.
 • Overprising av gebyret for utlegg reduseres.
 • Det åpnes for at Skatteetaten kan dele inntektsopplysninger med pensjonsinnretninger for ajourhold av obligatorisk tjenestepensjon. Tilsynet med at arbeidsgivere oppretter pensjonsordning, flyttes fra Finanstilsynet til Skatteetaten.