Top
GP Økonomi / Skatt  / Statsbudsjettet 2021 – Endringer på formuesskatteområdet

Statsbudsjettet 2021 – Endringer på formuesskatteområdet

Regjeringen foreslår flere endringer og justeringer.

07.10.20

Skrevet av  Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge

Del

Blant annet foreslås det en ytterligere økning i rabatten på «arbeidende kapital» (aksjer og driftsmidler mv.) fra 35 til 45 prosent. 

Økt verdsettelsesrabatt på aksjer og driftsmidler mv. 

Etter regjeringens forslag øker verdsettelsesrabatten på såkalt «arbeidende kapital» fra 35 til 45 prosent fra 2021. Verdsettelsesrabatten på arbeidende kapital ble innført i 2017. Rabatten gjelder for aksjer og driftsmidler mv., inkludert næringseiendom, samt tilhørende gjeld. Rabatten var 25 prosent i 2019 og ble økt til 35 prosent i 2020. 

Hensikten med rabattøkningen til 45 prosent er å bedre rammebetingelsene for investeringer i privat næringsliv i hele landet, og å bidra til å dempe skattefavoriseringen av bolig relativt til næringsvirksomhet. Mange bedrifter er i tillegg rammet av konsekvensene av den pågående koronapandemien, og redusert skatt på arbeidende kapital kan således bidra til at private eiere i større grad kan investere i eksisterende og nye arbeidsplasser. 

Forenklede regler for bruk av sikkerhetsventilen 

De beregnede formuesverdiene på nærings- og boligeiendom kan bli urimelig høye i enkelttilfeller. Derfor gjelder det en sikkerhetsventil der eier av eiendommen kan få nedsatt formuesverdien til en dokumentert omsetningsverdi. 

Imidlertid gjelder etter dagens regler nærmere definerte terskler for å kunne bruke slik dokumentert omsetningsverdi fremfor beregnet omsetningsverdi. Nærmere bestemt kreves det en differanse mellom beregnet og dokumentert verdi for at skattyter skal kunne kreve at dokumentert verdi legges til grunn ved formuesfastsettingen. For næringseiendom kan f.eks. formuesverdien etter gjeldende regelverk bare settes ned dersom 65 prosent av den beregnede utleieverdien overstiger 78 prosent av den dokumenterte omsetningsverdien.  

Regjeringen foreslår at disse tersklene fjernes både for nærings- og boligeiendom. I tillegg foreslås at verdsettelsesrabattene ved bruk av sikkerhetsventilen skal tilsvare de ordinære rabattene. For næringseiendom eksempelvis innebærer endringene at verdien av næringseiendom settes til 55 prosent av eiendommens beregnede utleieverdiog at dersom skattyter krever det skal verdien settes ned til 55 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi. 

Forenklet dokumentasjonskrav for næringseiendom 

Etter gjeldende regelverk har skattytere som fremlegger tilstrekkelig dokumentasjon av omsetningsverdien slik at sikkerhetsventilen kan påberopes, i utgangspunktet krav på nedsettelse for kun ett inntektsår. 

Regjeringen foreslår nå at slik dokumentasjon kan få virkning både for det aktuelle inntektsåret og for de fire påfølgende inntektsårene. Dette ligner på ordningen som allerede gjelder for boligeiendom. 

Endringen innebærer at skattytere som opplever at den beregnede utleieverdien av næringseiendommen er for høy, fåen mindre dokumentasjonsbyrde enn de har i dag. 

Primærbolig – Redusert verdsettelsesrabatt på boliger med høy verdi 

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsen av primærboliger med høy verdi. Verdsettelsesrabatten foreslås redusert fra 75 prosent til 50 prosent for den delen av verdien som overstiger 15 mill. kroner.  

Forslaget må ses i sammenheng med forslaget til økt rabatt på arbeidende kapital. Formålet er å redusere insentivene til å spare i dyre boliger fremfor i næringsvirksomhet, samt bidra til en bedre sosial profil på formuesbeskatningen av bolig. 

Fritidsbolig – Betydelig oppjustering av formuesverdier pga. «etterslep» 

Formuesverdien av fritidsboliger foreslås oppjustert med 20 prosent fra 2020 til 2021. 

Begrunnelsen for økningen er en litt annen enn begrunnelsen for redusert rabatt  dyre primærboliger. For primær- og sekundærboliger fanges den årlige utviklingen i markedsverdier opp av det særskilte verdsettelsessystemet for slike boliger. Formuesverdiene av fritidsboliger må derimot endres med generelle prosentvise justeringer fra år til år for at de skal gjenspeile utviklingen i markedsverdier.

Formuesverdiene av fritidsbolig ble i den forbindelse sist justert fra 2013 til 2014. Formuesverdiene ble da oppjustert med 10 prosent. Manglende oppjustering siden 2014 har ifølge regjeringen gitt et betydelig etterslep i de skattemessige formuesverdiene av fritidsboliger sammenlignet med de senere års utvikling i markedsverdier. Derfor foreslås det å oppjustere formuesverdiene med 20 prosent fra 2020 til 2021. 

For øvrig opplyser departementet om at det arbeides med å utvikle et lignende verdsettelsessystem for fritidsboliger som for primær- og sekundærboliger. 

Virkningstidspunkt 

Alle de foreslåtte endringene vil få virkning fra og med inntektsåret 2021.