Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Digitale og fysiske møter likestilles

Digitale og fysiske møter likestilles

Forslag til permanente endringer i boliglovene.

21.10.20

Skrevet av  Jørgen Strøm-Andresen

Del

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt ut på høring oppdatert forslag til permanente endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven.

I sine lovendringsforslag legger departementet opp til en rettslig likestilling av:

  • Generalforsamling, årsmøter og styremøter med og uten fysisk oppmøte
  • Skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon mellom boligselskapene og dets eiere (beboere)
  • Skriftlig (fysisk) underskrift og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.

I høringsnotatet uttaler departementet at erfaringer med den midlertidige loven har vist utfordringer med funksjonaliteten ved løsningene benyttet ved stemmegivningen.

Krav til gjennomføring og løsning

Krav om forsvarlig gjennomføring innebærer ifølge departementet at løsningen må ha funksjonalitet som enten ikke tillater å avgi stemme før diskusjonen er avsluttet, eller som åpner for at stemmen kan endres dersom nye synspunkter, nye faktaopplysninger eller nye argumenter gjør at noen ønsker å endre standpunkt.

Det blir opp til markedet å utvikle løsninger som ivaretar dette. Departementet ser for seg at en del av utfordringene kan løses ved at den digitale løsningen deler avviklingen av møtet i en «drøftelsesfase» og en «avstemningsfase».

Lovendringsforslagene bygger på et premiss om at nye teknologiske muligheter kan forenkle beslutningsprosessene i boligbyggelagene, borettslagene og eierseksjonssameiene.

Et annet premiss er at kommunikasjon med beboerne vil bli forenklet med endringsforslagene.

En viktig forutsetning for forslagene er at ingen andels- eller seksjonseiere faller utenfor når viktige avgjørelser skal tas eller når viktig informasjon gis. For å sikre dette, og derved ivareta beboerdemokratiet, foreslås regler som stiller krav til informasjons- og beslutningsprosessene.

Høringsfristen er satt til 26. november 2020.

Midlertidig lov

På grunn av covid-19 utbruddet har boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier denne sommeren og høsten vært omfattet av midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv.

Loven, som trådte i kraft 19.6.2020, ga også forlenget frist til 31. august 2020 for avholdelsen av årets ordinære generalforsamlinger og årsmøter for boligselskapene.

Den midlertidige loven vil bli opphevet den 1. november 2020. Årsmøter og generalforsamlinger det er innkalt til før 1. november 2020, kan avholdes etter bestemmelsene i loven.