Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Detaljer på plass for den nye støtteordningen for reiselivsnæringen

Detaljer på plass for den nye støtteordningen for reiselivsnæringen

Foretaket må kunne vise til et omsetningsfall på minst 40 prosent. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte søknaden.

22.10.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Regjeringen har kommet med detaljer om hvordan støtteordningen blir og hvem som dekkes av den.

Som vi tidligere har omtalt kommer Regjeringen med en støttepakke til reiselivet på nærmere 1,5 milliarder kroner. Ordningen bygger på den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall som løp ut august 2020. Det innebærer at reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader.

Målet er å hindre at ellers levedyktige reiselivsbedrifter går konkurs, å trygge arbeidsplasser, og gi næringen tid og rom til å tilpasse seg situasjonen.

Hvem vil få penger fra ordningen?

Ordningen vil omfatte:

 • Overnattingsbransjen
 • Serveringsbransjen
 • Alpinanlegg
 • Event-, messe- og konferansearrangørene
 • Museer, fornøyelses- og opplevelsesparker
 • Formidlingsbransjen
 • Passasjertransport med buss og båt
 • Groundhandling og bakketjenester
 • Reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr

Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntekten kommer fra reiselivsrettet virksomhet som er ment omfattet av ordningen, uavhengig av hvilken næringskode bedriften er registrert med.  Se komplett liste med næringskoder (NACE) nederst i denne saken. 

Bekreftelsen det her er snakk om skal gis av autorisert regnskapsfører eller revisor. Kostnadene ved dette vil bli dekket av ordningen, men detaljene her er ikke klare ennå.

Kompensasjonsordningen omfatter også Svalbard.

Når gjelder ordningen fra og til?

Ordningen gjelder for perioden 1. september – 31. desember 2020. Utbetalingen vil skje som en engangsutbetaling i 2021. 

Det er varslet at søknader skal kunne sendes inn for hele perioden samlet, og at dette skal kunne skje fra januar. Datoene for når det blir mulig å søke og siste frist for å sende søknad er ikke klare.  

Hvem skal administrere ordningen?

Departementet foreslår at Brønnøysundregistrene skal være tilskuddsmyndighet, med hovedansvaret for forvaltning av ordningen. Brønnøysundregistrenes ansvar omfatter blant annet veiledning, behandling av søknader om støtte, vedtak, registrering av vedtak, utbetaling og tilbakebetaling av tilskudd, oppfølging og kontroll. Nærings- og fiskeridepartementet vil være klageinstans.

Brønnøysundregistrene må også sørge for utvikling og drift av digitale tjenester som er nødvendige for å forvalte tilskuddsordningen. Det er besluttet at Altinn skal benyttes for denne ordningen.

Hva er kravet for å få penger?

Tilskuddet beregnes på samme på måte som i den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet. Det vil si at kompensasjonen utgjør selskapets faste, uunngåelige kostnader, justert for selskapets omsetningsfall og deretter for en justeringsfaktor.

For å kvalifisere for tilskudd må foretaket kunne vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer. I den generelle kompensasjonsordningen var for næringslivet tilsvarende terskel 30 prosent. Ved å øke terskelen noe vil ordningen i større grad målrettes mot bedriftene som er hardest rammet.

Andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet skal medregnes i månedens omsetning. Slike ordninger kan omfatte blant annet støtteordninger for kultursektoren og midler som tildeles av Innovasjon Norge. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvordan omsetning og omsetningsfall skal fastsettes, og dette vil fremgå tydelig i søknadsportalen.

Tilskuddet for selskap som opplever omsetningsfall på 40 prosent eller mer beregnes ut fra uunngåelige faste kostnader, multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor. Dette tilsvarer beregningsmodellen i den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet. Det vil ikke lenger være egenandel for å søke på ordningen.

Regjeringen har besluttet å videreføre støttenivået fra august, det vil si at justeringsfaktoren forblir 0,5 ut 2020. Dette gjenspeiler at situasjonen fremdeles er utfordrende for reiselivsnæringen, og at smitteverntiltakene og reiserådene har blitt mer langvarige enn man trodde i vår.

Tilskudd gjennom ordningen vil begrenses oppad til 10 mill. kroner per foretak/konsern per måned.

Hva skjer med dem som faller utenfor ordningen, men likevel jobber med reiseliv?

Regjeringen vil også foreslå en søknadsbasert tilskuddsordning for småbedrifter rundt reiselivsnæringen, som ikke er inkludert i kompensasjonsordningen. Ordningen vil ha en ramme på 100 mill. kroner.

Denne ordningen skal gjelde for småbedrifter som kan dokumentere at 80 prosent av inntekten var knyttet til reiselivsvirksomhet i 2019.

Dette kan f.eks. være butikker som er helt avhengige av turister, som for eksempel turistbutikker, eller de som leverer mat og bakevarer til hotellene.

Ordningen vil gjelde for følgende næringskoder: 

 • Overnattingsbransjen (NACE 55.101, 55.102, 55.201, 55.202, 55.300, 55.301, 55.302, 55.900)
 • Serveringsbransjen (NACE 56101, 56102, 56210, 56290, 56301, 56309)
 • Formidlingsbransjen (NACE 79.110, 79.120, 79.901, 79.902, 79.903, 79.909)
 • Event, messe- og konferansearrangører (NACE 74.903, 82.300, 90.020)
 • Passasjertransport med buss/rutebil og båt (NACE 49391, 49392, 49393, 50101, 50102, 50109, 50300)
 • Groundhandling og bakketjenester (NACE 52.230)
 • Museer (NACE 91.021, 91.022, 91.023, 91.029, 91.030)
 • Alpinanlegg, fornøyelses- og opplevelsesparker (NACE 91.040, 93.110, 93.210, 93.291, 93.292, 93.299)
 • Reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr (NACE 77.110, 77.210)