Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall

Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall

Autorisert regnskapsfører og revisor får helt sentral rolle i den nye ordningen.

10.11.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Den nye ordningen kommer i stedet for den varslede kompensasjonsordningen for reiselivet. Ordningen det nå er snakk om vil ligne på kompensasjonsordningen vi hadde våren og sommeren 2020, og vil få varighet fra 1 september 2020 og foreløpig til 28. februar 2021.

30 prosent omsetningsfall

Ordningen gjelder for de samme næringene som i den forrige kompensasjonsordningen. Det er foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien som kan søke.

Andel av faste, uunngåelige kostnader

Som i tidligere kompensasjonsordning vil det være en andel av faste, uunngåelige kostnader som vil bli dekket. Andelen vil variere ut fra hvordan Regjeringen vurderer situasjonen.

For september og oktober vil inntil 60 prosent av faste uunngåelige kostnader bli dekket.

For november og desember legges det opp til å dekke inntil 70 prosent.

Søknader om kompensasjon kan sendes inn først fra januar 2021.

Søknadsperioden vil være for to måneder av gangen, slik at søknad for september og oktober vil utgjøre én samlet søknadsperiode. Tilsvarende vil gjelde for henholdsvis november – desember og januar – februar.

Kriteriene for å søke støtte vil ikke lenger være månedlig, men følge den to-månedlige søknadsperioden.

Ny søknadsportal og Brønnøysundregistrene overtar forvaltningen

I denne nye kompensasjonsordningen skal søknader sendes inn gjennom Altinn. Løsningen som lå på kompensasjonsordning.no vil ikke bli videreført.

Brønnøysundregistrene arbeider med den nye skjemaordningen, som altså skal være klar til januar 2021.

I første søknadsrunde kan det søkes for både september/oktober og november/desember.

Regnskapsfører og revisor må bekrefte søknadene før innsending

For å sikre at ordningen har legitimitet er det viktig å skjerme ordningen mot misbruk. I proposisjonen skriver Næringsdepartementet at ordningen skal komme det seriøse næringslivet til gode, og peker på at ordninger som innebærer kontantutbetalinger er særlig utsatt for misbruk.

For å motvirke misbruk, får autorisert regnskapsfører og revisor en helt sentral rolle. Den som skal søke kompensasjon må innhente bekreftelse på søknadens innhold før søknaden sendes inn. Autorisert regnskapsfører og revisor vil gjennom dette bli den viktigste kontrollmekanismen for ordningen, og dette ansvaret må selvsagt ivaretas på beste måte.

Om slik bekreftelse vil gjelde alle som skal søke eller om det blir unntak for de minste bedriftene, vil bli regulert i forskrift.

En andel av foretakenes utgifter ved å innhente bekreftelse vil bli kompensert. Nærmere detaljer om andel og tak vil komme i forskrift. 

Hva som forventes av kontrollhandlinger fra autorisert regnskapsfører og revisor vil bli nærmere beskrevet. Dette er et arbeid som er igangsatt, og hvor Regnskap Norge og Revisorforeningen bistår.

Hvor mye den enkelte bedrift får kompensert kan offentliggjøres. Forsøk på misbruk av ordningen kan sanksjoneres eller straffeforfølges.

Spørsmål og svar-side

Næringsdepartementet har laget en spørsmål og svar-side om den nye ordningen. Se denne her

Regnskap Norge bidragsyter

Regjeringen har hatt møter med LO, NHO, Virke og SMB Norge om utforming av ordningen.

I tillegg har Regnskap Norge og Revisorforeningen ukentlige møter med departementet og Brønnøysundregisteret.

Fakta om ordningen

  • Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.
  • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.
  • Støtten beregnes med utgangspunkt foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.
  • Når justeringsfaktoren er på 0,7 betyr det at ordningen kan dekke inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 prosent omsetningsfall vil få dekket 35 prosent av kostnadene, mens et foretak med 100 prosent omsetningsfall vil få dekket 70 prosent av kostnadene.

Du finner lovutkastet i Prop. 31 L (2020-2021). Forskrifter er under utarbeidelse.