Top
GP Økonomi / Avgift  / Nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav

Nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav

For de som har søkt om midlertidig utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav legges det opp til nedbetaling i 6 månedlige terminer.

11.11.20

Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge

Del

Tidlig i sommer ble det innført en midlertidig ordning hvor næringsdrivende kunne søke utsettelse med betaling av en rekke skatter og avgifter. I tillegg ble forsinkelsesrenten redusert til 6%. Ordningen skulle opphøre 31.12. Les mer om ordningen her.

6 milliarder forfaller 31. desember

Skatteetaten har mottatt over 16 000 søknader, og i over 14 000 tilfeller er utsettelse innvilget. Pr 23. oktober var det innvilget utsatt betaling av ca 4 milliarder. Finansdepartementet har anslått at utestående mot slutten av 2020 vil beløpet seg til omtrent 6 milliarder.

Når den midlertidige ordningen utløper 31.12 har utgangspunktet vært at de som ikke har kunnet betale skatte- og avgiftskravene har måttet søke utsettelse etter de alminnelige reglene i skattebetalingslovens § 15. Her er nåløyet for å få søknaden innvilget vesentlig trangere enn i den midlertidige ordningen.

Nedbetalingsordning for levedyktige bedrifter

Finansdepartementet kom 10.11.2020 med forslag om en nedbetalingsordning. Finansdepartementet mener i utgangspunktet at de ordinære reglene om utsettelse vil være bedre egnet til å skille virksomheter som er levedyktige også etter pandemien, mot virksomheter som uansett ikke vil være levedyktige.

Videre peker Finansdepartementet på at en forlengelse av den midlertidige ordningen vil bremse nødvendig omstilling, og plassere staten bak andre kreditorer i køen hos næringsdrivende som uansett vil gå konkurs. Videre begrunner Finansdepartementet bortfallet av ordningen med at andre målrettede tiltak som direkte støtte er mer treffsikkert enn utsettelse med betaling av skatte- og avgiftskrav.

Betaling over 6 måneder

Departementet foreslår at de som har fått utsatt betalingen etter den midlertidige utsettelsesordningen, skal kunne betale kravene over noe tid. Det foreslås at ordningen skal løpe over 6 måneder med like store nedbetalinger pr måned.

Første nedbetaling er 1. februar 2021.

Hvis man ikke betaler til rett tid vil ordningen bortfall og hele kravet forfalle. Videre er det foreslått at ordinær forsinkelsesrente på pr tiden 8 % skal anvendes, begrunnet i at ikke skyldner skal prioritere å betale andre krav før skatte- og avgiftskravene.

Det er også sagt fra Regjeringens side at man løpende vurderer behovet for betalingsutsettelser opp mot ulempene ved slike utsettelser, og at man på kort tid vil kunne gjeninnføre ordningen med midlertidige utsettelser.

Mer om begrunnelsen og ordningen kan du lese her, se kap 5501 side 96. 

Hvis du har noen synspunkter på ordningen ta gjerne kontakt med oss på fagsupport@regnskapnorge.no.