Top
GP Økonomi / Arbeidsgiveravgift  / Ytterligere utsettelse med nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav

Ytterligere utsettelse med nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav

Forliket på Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks måneder.

18.11.20

Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge

Del

Regjeringens opprinnelige forslag var at nedbetalingen skulle starte 1. februar, men forliket har altså gitt to måneder ekstra utsettelse. 

Det var tidlig i sommer det som følge av koronapandemien ble innført en midlertidig ordning hvor næringsdrivende kunne søke utsettelse med betaling av en rekke skatter og avgifter. I tillegg ble forsinkelsesrenten redusert til 6%. Ordningen skulle opphøre 31.12. 

6 milliarder fordelt på 14 000 næringsdrivende

Skatteetaten har mottatt over 16 000 søknader, og i over 14 000 tilfeller er utsettelse innvilget. Pr 23. oktober var det innvilget utsatt betaling av ca 4 milliarder. Finansdepartementet har anslått at utestående mot slutten av 2020 vil beløpet seg til omtrent 6 milliarder.

Når den midlertidige ordningen utløper 31.12 har utgangspunktet vært at de som ikke har kunnet betale skatte- og avgiftskravene har måttet søke utsettelse etter de alminnelige reglene i skattebetalingslovens § 15. Her er nåløyet for å få søknaden innvilget vesentlig trangere enn i den midlertidige ordningen.

Nedbetalingsordning for levedyktige bedrifter

Finansdepartementet kom 10.11.2020 med forslag om en nedbetalingsordning. Finansdepartementet mener i utgangspunktet at de ordinære reglene om utsettelse vil være bedre egnet til å skille virksomheter som er levedyktige også etter pandemien, mot virksomheter som uansett ikke vil være levedyktige.

Finansdepartementet peker på at en forlengelse av den midlertidige ordningen vil bremse nødvendig omstilling, og plassere staten bak andre kreditorer i køen hos næringsdrivende som uansett vil gå konkurs. Videre begrunner Finansdepartementet bortfallet av ordningen med at andre målrettede tiltak som direkte støtte er mer treffsikkert enn utsettelse med betaling av skatte- og avgiftskrav.

Betaling over 6 måneder

Departementet foreslo at de som har fått utsatt betalingen etter den midlertidige utsettelsesordningen, skal kunne betale kravene over noe tid. Det foreslås at ordningen skal løpe over 6 måneder med like store nedbetalinger pr måned. Finansdepartementet forslo at første nedbetaling skulle være 1. februar 2021.

Regnskap Norge har spilt inn at nedbetalingen bør avvente til over sommeren 2021, f.eks 1. september. Vi har fått mange innspill fra våre medlemmer på at utsiktene ser dårlige ut på kort sikt, med stadig strengere koronatiltak i samfunnet. Nedbetaling av de utsatte skatte- og avgiftskravene bør derfor avvente til situasjonen er mer normalisert.

Etter Regjeringens forhandlinger med Fremskrittspartiet 16. november ble det enighet om at første nedbetaling skal skje 1. april 2021, istedenfor 1. februar. En god start, men vi håper dette blir ytterligere utsatt.

Første nedbetaling er 1. april 2021.

Hvis man ikke betaler til rett tid vil ordningen bortfall og hele kravet forfalle. Videre er det foreslått at ordinær forsinkelsesrente på pr tiden 8 % skal anvendes, begrunnet i at ikke skyldner skal prioritere å betale andre krav før skatte- og avgiftskravene.

Det er også sagt fra Regjeringens side at man løpende vurderer behovet for betalingsutsettelser opp mot ulempene ved slike utsettelser, og at man på kort tid vil kunne gjeninnføre ordningen med midlertidige utsettelser.

Mer om begrunnelsen og ordningen kan du lese her, se kap 5501 side 96. Pressemelding om forliket som mellom Regjeringen og Frp finner du her.

Hvis du har noen synspunkter på ordningen ta gjerne kontakt med oss på fagsupport@regnskapnorge.no.