Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Årsoppgjøret for 2020 – sjekkliste til kundene

Årsoppgjøret for 2020 – sjekkliste til kundene

Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig?

11.12.20

Skrevet av  Tommy Johnsen og Kjersti Skotvold, Regnskap Norge

Del

God planlegging er en nøkkel. Det å arbeide systematisk med en årsoppgjørsplan gir et godt grunnlag for å fange opp typiske tidstyver og utfordringer i forbindelse med et årsoppgjør.

Det er viktig å ha en tett oppfølging og jevnlig dialog med kundene og forberede dem på det du kan. Opplys kundene i god tid om når du er tilgjengelig, om frister og hva som kreves av dem for at du skal kunne levere innenfor de tidsfristene som er avtalt. God planlegging, og oversikt, gir deg et bedre grunnlag for å kunne håndtere avvikene fortløpende. I tillegg sikrer det at årsoppgjørsprosessen blir så effektiv som mulig.

Sjekkliste som kan sendes dine kunder

Regnskap Norge har utarbeidet en sjekkliste som regnskapsfører kan sende til sine kunder i forbindelse med årsoppgjøret for å innhente relevant informasjon.

Her er sjekklisten.

Kontroll av årsregnskap, skattemelding og næringsoppgave

Utarbeidelse av skatteskjemaer og årsregnskap med noter er selve finalen i et regnskapsoppdrag. Kontrollen av at alt er rett er prikken over i´en.

Feil i innsendt skattemelding kan medføre feil beregning av skatt. I verste fall vil det ilegges tilleggsskatt for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Vesentlige feil i årsregnskapet kan innebære at selskapet gir misvisende opplysninger til eksterne samarbeidspartnere som for eksempel kunder, leverandører, bankforbindelser. Dette igjen kan få konsekvenser for lån, kreditter mv.

Det er derfor viktig at regnskapsfører har kontrollrutiner for å kunne avdekke dette.

Krav til avstemminger og dokumentasjon

En avstemt og dokumentert saldobalanse danner grunnlaget for utarbeidelsen av skatteskjemaer og årsregnskap. Alle balansekontoer skal dokumenteres med mindre de er ubetydelige. Resultatkontoer skal avstemmes dersom dette vurderes som vesentlig for å sikre et korrekt regnskap. Dette følger av GRFS 5.9.3.

Avstemminger i forbindelse med årsoppgjøret bør blant annet omfatte følgende:

  • avstemming av varelager mot varelagerliste, eventuelt et sammendrag av denne
  • rimelighetsvurdering av kunde- og leverandørsaldoene med bruk av aldersfordelte saldolister (vurderingene må begrunnes og dokumenteres), samt avstemming av eventuelt innkomne kontoutdrag fra kunder og leverandører mot bokført saldo
  • avstemming av bankkontoer mot årsoppgaver
  • totalavstemming av lønnsopplysnings- og arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift mot innrapporterte opplysninger
  • totalavstemming av merverdiavgift i mva-meldinger mot bokført grunnlag for utgående og inngående merverdiavgift på årsbasis

Dersom avstemminger og dokumentasjon utarbeides av andre enn den regnskapsførervirksomheten som utarbeider årsregnskapet og/eller næringsoppgaven, må regnskapsfører se til at rapporteringsgrunnlaget er dokumentert og avstemt, og se til at manglende dokumentasjon og avstemminger fremskaffes eller utarbeides.

Regnskaps- og skattemessige vurderinger og andre handlinger

Årsregnskapet skal gi et riktig bilde av selskapets økonomi med hensyn til lønnsomhet, likviditet og finansiering slik at aksjonærer, kreditorer og andre interessenter får et korrekt bilde av selskapets finansielle stilling.

Regnskapsfører må opparbeide nødvendig forståelse av oppdragsgivers virksomhet for å kunne vurdere usikkerheter, estimater og andre spørsmål knyttet til årsregnskapet og/eller skattemelding, og for å kunne utarbeide tilleggsopplysninger (noter) til årsregnskapet.

Regnskapsfører må bruke sin kunnskap om virksomheten for å etterspørre informasjon om poster i regnskapet som ikke følger direkte av bilag, men er gjenstand for vurderinger. Dette vil kunne være avsetning til urealisert tap på for eksempel kundefordringer, prosjekter i arbeid og ukurante varer. Eventuelt nedskrivningsbehov for anleggsmidler inkludert langsiktig investering i aksjer i andre selskaper må også vurderes.

Videre bør regnskapsfører drøfte eventuelle usikkerheter, vurderinger, estimater og andre vesentlige spørsmål knyttet til årsregnskapet og/eller skattemelding med oppdragsgiver, for å sikre mest mulig korrekt regnskaps- og skattemessig behandling.

For regnskapsåret 2020 vil det for mange virksomheter være en særskilt usikkerhet på grunn av pandemien. Det er da nødvendig å være ekstra oppmerksom på alle skjønnsmessige vurderinger og estimater for dette regnskapsåret. I tillegg til vurderingen om fortsatt drift vil dette for eksempel gjelde balanseføring av utsatt skattefordel, avsetninger til tap, netto salgsverdi på varelager og offentlige tilskudd.

Kompensasjonsordning 2 – fra september 2020

Regjeringspartiene og FrP har inngått avtale om en ny kontantstøtteordning som skal sikre fortsatt kompensasjon til næringsdrivende som opplever et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen for perioden september 2020 – februar 2021. Støtten vil beregnes for to måneder av gangen

  • Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet i januar 2021
  • Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021

Dokumentasjonen til søknader for perioden september/oktober og november/desember kan samles inn så snart som mulig og ordnes nå. Foretak som skal søke må utarbeide oppstillinger over omsetningen i tilskuddsperioden og sammenligningsperioden, og over faste uunngåelige kostnader i tilskuddsperioden. Reglene for dette vil i hovedsak være de samme som i kompensasjonsordning 1, men også en forenkling ved at det ikke blir noen sesong – eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd.

Selskap i konsern kan søke enkeltvis – men dersom konsernet søker må alle selskaper inngå.

Kostnadene og omsetningen må periodiseres etter vanlige regnskapsprinsipper.

Tilskuddet vil være å anse som skattepliktig inntekt.

Regnskapsmessig skal tilskudd resultatføres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. Det betyr at tilskudd resultatføres samtidig med den inntekten det skal øke eller kostnaden det skal redusere. Tilskuddet kan føres brutto som annen inntekt, som negativ kostnad eller netto kostnad jf. NRS 4 Offentlige tilskudd.

Vi anbefaler å bokføre/presentere dette som annen driftsinntekt. Tilskuddet kompenserer for tapt omsetning, men er ikke salgsinntekt. Dersom den næringsdrivende har mottatt støtte fra flere tilskuddsordninger er det oversiktlig å bokføre de ulike tilskuddene på egne kontoer i 3900 serien. Dersom kontoserie 3400 benyttes bør det i SAF-t regnskap kobles mot konto 3900 (ikke 3400/3440).

Tilbakeføring av underskudd 2020 mot beskattet overskudd for 2019 og 2018

Selskaper kan tilbakeføre inntil MNOK 30 av selskapsunderskudd 2020 mot beskattet overskudd fra 2019 og 2018, maks MNOK 30 i grunnlag.

Skatteverdien av underskudd i 2020 vil automatisk bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Bedriftene må dermed ikke selv fremsette noe krav om tilbakeføring av underskuddet.

Selskapene vil ha et ubetinget krav på tilbakebetaling av betalt skatt for 2018 og 2019 og kan bokføres som en eiendel «skatt til gode».

Underskudd i 2020 som har gitt grunnlag for utbetaling kan ikke fremføres.

Frister i årsoppgjøret

Det er foreløpig ikke kommet noen signaler på eventuelle utsettelser av de vanlige fristene i årsoppgjøret for 2020.

Aksjonærregisteroppgaven 31. januar 2021

Regnskap Norge har utarbeidet en brevmal og sjekkliste som kan benyttes til utsending til selskapene ved innhenting av opplysninger som eventuelt er nødvendige for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven på vegne av selskapet. NB! Husk at det kan være avsatt utbytte i 2019 som ikke er vedtatt i 2020, men reversert da utbetalingen ikke har vært forsvarlig som følge av pandemien.

Skattemelding og næringsoppgave 31. mai 2021

Alle selskaper og andre næringsdrivende som er skattepliktige til Norge skal levere skattemelding og næringsrapport. Næringsdrivende kan selv søke om 30 dagers utsettelse. Regnskapsfører og revisor kan normalt søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen (skjema RF-1113). Fristen for å søke utsettelse er 31. mai

Fristen for å utarbeide årsregnskap og årsberetning 30. juni 2021

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Plikten til å utarbeide årsberetning gjelder ikke for små foretak. Fristen for utarbeidelsen 30. juni er dermed den samme fristen for når generalforsamlingen skal ha behandlet årsregnskapet og årsberetningen. For revisjonspliktige kunder må årsregnskapet ferdigstilles i god tid før fristen.

Innsending av årsregnskapet – senest 31. juli 2021

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ og senest innen 31. juli.

Det skal opplyses når årsregnskapet er fastsatt og det må leveres elektronisk gjennom Altinn.

Er regnskapsåret avsluttet på en dato fra 1. januar til 30. juni, skal årsregnskapet mv sendes Regnskapsregisteret før 1. februar året etter.