Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Brexit – husk søknad om dispensasjon fra bostedskrav for daglig leder og styremedlemmer med tilknytning til Storbritannia

Brexit – husk søknad om dispensasjon fra bostedskrav for daglig leder og styremedlemmer med tilknytning til Storbritannia

Forskrift med overgangsregler oppheves 1. januar 2021.

21.12.20

Skrevet av  Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge

Del

Etter gjeldende regler om bostedskravet i foretakslovgivningen må daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak enten være

  • bosatt i Norge

eller

  • både statsborgere av en EØS-stat og bosatt i en EØS-stat (behøver ikke å være samme stat man har statsborgerskap og bosted i)

Tilsvarende krav gjelder for minst halvdelen av bedriftsforsamlingens medlemmer i aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper med bedriftsforsamling. For stiftelser gjelder kravet for minst halvdelen av styremedlemmene, men ikke for daglig leder.

Når kravene ikke er oppfylt kan Nærings- og fiskeridepartementet gjøre unntak i det enkelte tilfellet. For stiftelser er det Stiftelsestilsynet som kan gjøre unntak. Det må da innsendes søknad om dispensasjon fra kravet i den enkelte lov. Normalt gis dispensasjon bare for enten daglig leder eller for styret, slik at det alltid skal være minst én tillitsperson å kunne fullbyrde rettsavgjørelser overfor.

Brexit – konsekvenser fra og med 1. januar 2021

Storbritannia gikk ut av EU 31. januar 2020. Forut for Storbritannias uttreden lagde Nærings- og fiskeridepartementet en forskrift som sidestilte personer med tilknytning til Storbritannia med personer som er statsborgere av og bosatt i en EØS-stat. Forskriften oppheves 1. januar 2021.

Etter årsskiftet vil dermed følgende daglige ledere, styremedlemmer mv. ikke lenger bidra til å oppfylle tilknytningskravet i den enkelte lov:

  • britiske statsborgere som ikke er bosatt i Norge
  • statsborgere av en EØS-stat (herunder Norge) som er bosatt i Storbritannia

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet anslås rundt 800 norske bedrifter å kunne bli berørt. Departementet arbeider med et lovforslag slik at personer bosatt i eller statsborger av Storbritannia, skal særskilt omfattes av de aktuelle lovbestemmelsene, men noen lovendring vil ikke kunne være klart innen årsskiftet. I mellomtiden må norske bedrifter derfor selv sørge for at de til enhver tid oppfyller kravene. Dersom et foretak ikke overholder bostedskravet i foretakslovgivningen, vil dette kunne ha alvorlige konsekvenser.

Søknad om dispensasjon

Bedriftene kan søke om dispensasjon for personer som fra nyttår ikke oppfyller krav til bosted og statsborgerskap.

Departementet har utarbeidet et standardisert skjema for søknad om unntak fra aksjelovene, samvirkeloven eller stiftelsesloven. Skjemaet finnes også på engelsk.

For aksje- og allmennaksjeselskap, samvirkeforetak og finansforetak skal søknaden sendes til Nærings- og fiskeridepartementet ved postmottak@nfd.dep.no. Departementet har som uttalt mål å behandle alle innkomne søknader før 31. desember 2020, slik at næringslivet i minst mulig grad påvirkes. For stiftelser skal søknaden sendes til Stiftelsestilsynet.

Lovhenvisninger om bostedskravet