Top
GP Økonomi / Mva  / Ikke mva-fradrag på kostnader knyttet til salg av fast eiendom

Ikke mva-fradrag på kostnader knyttet til salg av fast eiendom

Nemdas tidligere vedtak om fradrag ble opphevet da staten møtte staten i retten.

11.01.21

Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge

Del

Lagmannsretten avsa før jul dom i saken mellom Finansdepartementet og Skatteklagenemnda.

Finansdepartementet vant, og vedtakene som aksepterte fradragsrett for kostnader knyttet til salg av eiendom ble opphevet.

Døren for fradrag for transaksjonskostnader er dermed i ferd med å lukke seg.

Ifølge våre opplysninger er saken påanket, men det er ennå ikke avklart om den vil bli behandlet av Høyesterett.

Skatteklagenemnda uenig med skattekontoret i en rekke saker

Dommen gjelder flere vedtak fra Skatteklagenemnda hvor skattekontorets etterberegningsvedtak er opphevet.

Finansdepartementet har vært uenige med Skatteklagenemnda og har tatt vedtakene inn for domstolene.

Dersom denne dommen står seg er det svært vanskelig å nå frem med fradragsrett for inngående mva på kostnader knyttet til kjøp eller salg av fast eiendom. Om eiendommen selges som innmat eller aksjer antar vi nå ikke har noen betydning.

Nærmere om sakene

Skatteetaten har de siste årene stadig strammet inn praksis på dette området.

Rettssaken gjaldt 5 forskjellige saker, en av dem gjaldt Simens salg av sitt eget hovedkontor, mens de 4 andre gjaldt salg av bygg i forbindelse med avvikling av en frivillig registrert utleievirksomhet.

Simens hadde i mange år eiet og brukt det såkalte Simensbygget i Østre Akervei i Oslo i sin avgiftspliktige virksomhet. På et tidspunkt var det nødvendig for Siemens å skaffe seg nye og mer moderne lokaler. I den forbindelse pådro Siemens seg kostnader til salg av bygget. Kostnadene besto hovedsakelig av juridisk- og eiendomsteknisk bistand.

Lagmannsrettens betraktninger

Lagmannsretten kommer til at kostnadene til salget av bygget relaterer seg til en unntatt eiendomstransaksjon, og ikke kan tilordnes den avgiftspliktige virksomhet bygget har vært benyttet i.

Formålet med anskaffelsene var å frigjøre likviditet, og ikke relevant for den avgiftspliktige utleievirksomheten ifølge domstolen.

I de andre sakene er Lagmannsretten av den oppfatning at siden utleievirksomheten legges ned er formålet med anskaffelsene ikke å videreføre den avgiftspliktige utleievirksomheten. Kostnadene må derfor tilordnes den avgiftsunntatte transaksjonen.

At det i praksis er akseptert kostnader knyttet til avvikling av virksomhet er i liten grad problematisert i dommen. Det er etter Regnskap Norges oppfatning uheldig at statens anførsler i denne saken tilsynelatende har ført til tvil også om fradragsrett for kostnader til avvikling av avgiftspliktig virksomhet.

Hva med avviklingskostnader?

Hva om det i forbindelse med avvikling av selskapet omsettes driftsmidler som i seg selv er avgiftspliktig, da vil heller ikke formålet med anskaffelser knyttet til salget være å fortsette en avgiftspliktig virksomhet, men å avslutte den.

Vi tror likevel ikke dommen kan tas til inntekt for et slikt syn.

Behov for avklaring

Med det forbehold at dommen per nå ikke er rettskraftig, er Regnskap Norge av den oppfatning at det er på tide at avgiftsmyndighetene tydeliggjør sitt syn på transaksjonskostnader.

Det er på tide å tørre å si at det uansett ikke er fradragsrett for kostnader som gjelder en unntatt transaksjon, være seg kjøp eller salg.

Slik det ser ut nå er døren tilsynelatende åpen for fradragsrett for transaksjonskostnader i visse tilfeller, men døråpningen er så liten at ingen noensinne kommer igjennom.