Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2021

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2021

Satsene i statens reiseregulativ gjelder til og med februar. Trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2021 og gjelder for hele 2021.

27.01.21

Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge

Del

Det er verdt å merke seg at gjeldende reiseregulativ for inn- og utland gjelder for tidsrommet 01.06.2020 til og med 28. februar 2021. Innen utgangen av februar skal reiseregulativet gjennomgås av hensyn til dagens arbeidsliv og organisering og kan innebære endringer i satsene.

Trekkfrie satser er fastsatt i Skattedirektoratets forskuddssatser og gjelder for hele inntektsåret 2021.

Nedenfor finner du satser fra reiseregulativet og de skattefrie satsene som gjelder for 2021. Aller først en kort gjengivelse av de mest sentrale satsene:

  Skattefri sats 2021 Statens sats i perioden 01.01–28.02.2021 Statens sats i perioden 01.03–31.12.2021
Bilgodtgjørelse  Kr 3,50 pr km Kr 4,03 pr km

Oppdateres når nytt reiseregulativ
foreligger

Passasjertillegg Kr 1,00 pr km Kr 1,00 pr km
Dagdiett, reiser mellom 612 timer Kr 200 Kr 315
Døgndiett, reiser over 12 timer med overnatting Kr 400 Kr 585
Døgndiett ved overnatting på hotell   Kr 801
Døgndiett ved annen overnatting uten kokemuligheter Kr 609
Døgndiett ved annen overnatting med kokemuligheter Kr 170
Døgndiett ved annen overnatiing med kokemuligheter Kr 94
Nattillegg Kr 435 Kr 435

Du finner flere satser og mer utdypende informasjon nedenfor.

Forskjell på statens satser og skattefrie satser

Som en konsekvens av at skattereglene ble frikoblet fra statens reiseregulativ for en tid tilbake, er ikke statens satser og de skattefrie satsene fullt ut samkjørte. Dette medfører at noen satser i statens reiseregulativ vil inneholde en skattepliktig andel. Den skattepliktige andelen er også trekkpliktig, slik at det trekkes skattetrekk i godtgjørelsen før utbetaling. Tilsvarende vil denne andelen inngå i grunnlag for arbeidsgiveravgift.

Det er hva som er avtalt i den enkelte bedrift som er avgjørende for hvordan arbeidstaker som reiser i forbindelse med yrkesutøvelsen skal kompenseres. I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid. Vi anbefaler at arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og personalhåndboken regulerer spørsmålene knyttet til dekning av arbeidstakers utgifter til reise under yrkesutøvelsen. Dersom arbeidsforholdet er regulert i tariffavtale eller reiseregulativ, kan disse være styrende for arbeidsgivers plikter og arbeidstakers rettigheter.

Nedenfor finner du mer utfyllende informasjon om statens satser og hvilke satser som er skattefrie.

Utgifter til kost (særavtalens § 9) – Reiser uten overnatting

Når det gjelder dekning av kost for reiser uten overnatting er statens satser uforandret ved årsskiftet. Det samme gjelder de skattefrie satsene som har vært uforandret siden inntektsåret 2019. Her er en oversikt over satsene:

  Skattefri sats 2021 Statens sats i perioden 01.01–28.02.2021 Statens sats i perioden 01.03–31.12.2021
Reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer Kr 200 Kr 315 Oppdateres når nytt reiseregulativ
foreligger
Reiser over 12 timer uten overnatting Kr 400 Kr 585

Dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren må den skattefrie godtgjørelsen reduseres med:

  • 20 prosent for frokost
  • 30 prosent for lunsj
  • 50 prosent for middag

Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.

Samme prosentvise fordeling gjelder i utgangspunktet etter statens satser, men måltidstrekket skal foretas ut fra gjeldende døgnsats på kr 801. Grunnen til at døgnsatsen benyttes som grunnlag for beregning av måltidsfradrag er at måltidene er like mye verdt, uavhengig av om reisen skjer med eller uten overnatting.

Bestemmelsen i særavtalens § 9 annet ledd gir anledning til å dekke måltider etter regning for den enkelte reise dersom særlige grunner tilsier det. Det er arbeidsgiver som foretar den konkrete vurderingen for den enkelte reise. Særlige grunner kan omfatte tilfeller der utgifter til kost er uforholdsmessig høye, eller at arbeidstaker ikke får dekket alle måltider som følge av nevnte måltidstrekk i døgnsatsen.

Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter ved reiser etter bestemmelsen i skattebetalingsforskriften § 5-6-11 første ledd. Slik refusjon skal heller ikke innrapporteres i a-meldingen. Fritakene forutsetter at bilaget påføres formål med utlegget, den ansattes navn, hvem utgiftene omfatter og ev. hvilke arrangementer arbeidstaker har deltatt på.

Utgifter til kost (særavtalens § 9) – reiser med overnatting

Det er store forskjeller mellom statens satser og de skattefrie satsene som gjelder reiser med overnatting. Dette gjelder både med hensyn til selve satsene og type bosted som benyttes under reisen.

Statens satser er som følger:

Reiser over 12 timer med overnatting Ulegitimert sats på 801 kroner i perioden 01.01–28.02.2021 Ulegitimert sats for perioden 01.03–31.12.2021 oppdateres når nytt reiseregulativ foreligger.
Påbegynt døgn f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer Ulegitimert sats på 315 kroner i perioden 01.01–28.02.2021
Påbegynte døgn over 12 timer Ulegitimert sats på 585 kroner i perioden 01.01–28.02.2021

Om såkalte måltidstrekk i statens døgnsatser, se nedenfor.

Skattefrie satser er fastsatt slik:

Overnattingstype/bosted Trekkfri sats
Overnatting på hybel/brakke ol. med kokemulighet eller overnatting privat Kr 94
Overnatting på pensjonat eller hybel/brakke ol. uten kokemulighet Kr 170
Overnatting på hotell Kr 609
Overnatting på hotell med frokost inkludert i romprisen –måltidstrekk 20% Kr 487
Påbegynt døgn 6 timer eller mer uten overnatting Sats tilsvarer trekkfri sats for siste faktiske overnatting.

Nærmere om påbegynt døgn

Ved påbegynt døgn er det viktig å være oppmerksom på at overskuddsberegning skal foretas per døgn. Dersom det oppstår «negativ diett» i påbegynt døgn uten overnatting som følge av at den skattefrie satsen er høyere enn statens sats, kan ikke dette redusere trekkpliktig diett i tidligere døgn på samme reise.

Hva menes med kokemuligheter?

Det foreligger kokemuligheter når tilberedning av frokost og/eller kveldsmåltid på overnattingsstedet er forsvarlig, både med hensyn til hygiene og oppbevaring. I praksis forutsetter det at skattyter må ha tilgang til rennende vann (utover i baderom) og elektrisitet til kjøleskap for oppbevaring av mat. Skattemyndighetene presiserer at i de tilfeller boenheten ikke har tilgang til elektrisitet, men er utstyrt/utstyres med f.eks. gassdrevet kjøleskap og komfyr slik at tilberedning og oppbevaring av mat kan skje på en forsvarlig måte, anses skattyter også å ha kokemuligheter forutsatt at arbeidstaker har tilgang til rennende vann utover i baderom. Vær oppmerksom på at det foreligger kokemulighet selv om arbeidstakeren ikke kan tilberede middag, og derfor må spise dette måltidet ute, f.eks. på restaurant, kafé mv.

Måltidstrekk

Det skal foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen når ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert. Måltidstrekk er begrenset til måltider som kan regnes som et «fullverdig» måltid. Med «fullverdig» menes at man kan spise seg normalt mett. Måltidstrekk gjelder for måltidene dekket i tilknytning til oppdraget. Dette innebærer at det ikke gjennomføres måltidstrekk i måltid som er påspandert ved privat overnatting, f.eks. hos familie og venner.

Ved måltidstrekk skal den skattefrie satsen for den aktuelle overnattingstypen reduseres med:

  • 20 prosent for frokost
  • 30 prosent for lunsj
  • 50 prosent for middag

Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene. Måltidstrekk skal foretas per døgn.

Bestemmelsen i særavtalens § 9 annet ledd gir anledning til å dekke måltider etter regning for den enkelte reise dersom særlige grunner tilsier det. Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter ved reiser etter bestemmelsen i skattebetalingsforskriften § 5-6-11 første ledd. Les mer om dette ovenfor i avsnittet «utgifter til kost (særavtalens § 9) – Reiser uten overnatting».

Utgifter til overnatting (Særavtalens § 10)

Etter statens særavtale skal overnatting på hotell og lignende i utgangspunktet dekkes etter regning. Der hvor utgifter til overnatting likevel ikke er dokumentert utbetales et ulegitimert tillegg på 435 kroner pr døgn. Dette kan oppsummeres slik:

Utgifter til overnatting på hotell eller lignende Dekkes etter regning
Dersom det ikke er utgifter til overnatting på overnattingssted som dekkes etter regning, og arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting Ulegitimert sats på 435 kroner i perioden 01.01–28.02.2021 (omtales gjerne som «nattillegg»)

Særavtalens bestemmelser knyttet til nattillegg

Nattillegg utbetales kun i forbindelse med reiser der arbeidstaker overnatter utenfor egen bopel. Med overnatting menes at arbeidstaker «har arbeidsfri og mulighet for hvile», dvs. en seng å sove i. Dersom arbeidstaker reiser om natten med bil, vil ikke dette i utgangspunktet regnes som arbeidsfri og hvile. Det er heller ikke overnatting i særavtalens forstand dersom arbeidstaker kommer hjem fra reise i løpet av natten. Dette gjelder likevel ikke hvis vedkommende kommer hjem i løpet av natten fra en reise med tog eller båt, og har hatt sovekupé eller lugar. Det er ikke avgjørende at man er borte 5 timer eller mer i løpet av natten i tidsrommet fra kl. 22:00 til kl. 06:00. Det er den reelle overnattingen som skal vurderes.

Skattefri dekning av utgifter til overnatting

Faktiske utgifter til overnatting på hotell eller lignende kan refunderes trekk- og avgiftsfritt etter bilag. Slik dekning er skattefri og skal ikke innrapporteres på a-meldingen forutsatt at bilaget påføres formål med utlegget og den ansattes navn. For reise- og oppholdsutgifter er det også krav til at bilaget påføres opplysninger om hvem utgiftene omfatter og hvilke arrangementer arbeidstaker har deltatt på.

Etter bestemmelsen i takseringsreglene § 1-2-2 åttende ledd anses ikke nattillegg med inntil 435 kroner å gi overskudd. Nattillegget kan således utbetales trekkfritt, og er dermed heller ikke skattepliktig. Skattemyndighetene presiserer at dette gjelder selv om arbeidstaker har lave eller ingen kostnader til overnatting, f.eks. ved overnatting hos slektninger, i egen hytte, i egen campingvogn, sittet på buss/tog eller kjørt bil. Vær oppmerksom på at utbetalt nattillegg skal innrapporteres i a-meldingen med opplysninger om beløp og antall døgn under ytelsen «utgiftsgodtgjørelse, reise nattillegg».

Bruk av egen bil (Særavtalens § 6)

Statens sats og skattefri sats for bruk av egen bil ved yrkeskjøring er som følger:

  Skattefri sats 2021 Statens sats i perioden 01.01–28.02.2021 Statens sats i perioden 01.03–31.12.2021
Kilometergodtgjørelse Kr 3,50 pr km Kr 4,03 pr km
Kr 4,13 i Tromsø
Oppdateres når nytt reiseregulativ
foreligger
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsveier Kr 1,00 pr km Kr 1,00 pr km
Tillegg for bruk av tilhenger Kr 1,00 pr km Kr 1,00 pr km
Passasjertillegg Kr 1,00 pr km Kr 1,00 pr km

Satsene gjelder uavhengig av kjørelengde, uavhengig av om bilen er drevet av fossilt drivstoff eller elektrisitet og uavhengig av om kjøring skjer i Norge eller utlandet.

Dersom arbeidsavtalen gir arbeidstaker rett til kilometergodtgjørelse etter særavtalen, vil differansen mellom statens sats og skattefri sats på 53 øre per kilometer inngå i grunnlaget for forskuddstrekk og beregning av arbeidsgiveravgift. Utbetalingen må splittes i en trekkfri og trekkpliktig del ved innrapportering på a-meldingen. Les mer om rapportering av trekkpliktig kilometergodtgjørelse i veiledning til a-meldingen.

Som det kommer frem av tabellen er de skattefrie tilleggene for henholdsvis passasjer, bruk av tilhenger og for kjøring på skogs- og anleggsveier de samme som statens satser. Utbetaling av nevnte tillegg etter særavtalens bestemmelser og satser vil derfor ikke medføre en trekkpliktig del.

Bruk av andre egne transportmidler (Særavtalens § 7)

Følgende satser ved bruk av andre transportmidler er fastsatt til følgende i særavtalen og gjelder i perioden 01.01–28.02.2021:

Transportmiddel Skattefri sats 2021
Motorsykkel over 125 kubikkcentimeter (ccm) Kr 2,95 pr km
Moped og motorsykkel opp til og med 125 kubikkcentimeter (ccm) Kr 2,00 pr km
Snøscooter og ATV Kr 7,50 pr km
Båt med motor Kr 7,50 pr km
Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag Kr 1,00 pr km

Skattefri kilometergodtgjørelse for andre egne transportmidler

De skattefrie satsene er lik statens satser. Derfor vil ingen av disse satsene for andre transportmidler inneholde skattepliktig andel.

Reiser til utlandet – Statens utenlandsregulativ § 8

Utgifter til kost

Statens satser for reiser til utlandet gir arbeidstaker rett på en fast sats til dekning av kost der størrelsen på satsen av avhengig av oppdragslandet. I vedlegg til særavtalen for reiser til utandet er det fastsatt sats for hvert enkelt land.

Ved beregning av diettgodtgjørelser etter utenlandsregulativet skal diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting som hovedregel gis med satsen for oppdragslandet. Ved beregning av diettgodtgjørelser etter utenlandsregulativet skal diettgodtgjørelse på reiser med overnatting som hovedregel gis med satsen for det landet man har oppholdt seg lengst det enkelte døgnet.

De skattefrie satsene for kostgodtgjørelse gjelder både i Norge og arbeidsoppdrag i utlandet:

  Skattefri sats 2021
Reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer Kr 200
Reiser over 12 timer uten overnatting Kr 400
Overnatting på hotell Kr 609
Overnatting på pensjonat eller hybel/brakke ol. uten kokemulighet Kr 170
Overnatting på hybel/brakke ol. med kokemulighet eller overnatting privat Kr 94
Måltidsfradrag – eksempler
Overnatting på hotell med frokost inkludert i romprisen måltidstrekk 20 % Kr 487
Overnatting privat og arbeidstaker har fått dekket lunsj og middag – den trekkfrie godtgjørelsen på 94 kroner reduseres med 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag Kr 19

Skattefri sats for bilgodtgjørelse på 3,50 pr kilometer gjelder også kjøring i utlandet.

Utgifter til overnatting

Det såkalte nattillegget ved ulegitimerte oppholdsutgifter er kun skattefritt ved innlandsreiser. I statens reiseregulativ er det heller ikke tatt inn en slik sats for utlandsopphold. Dersom oppholdsutgifter likevel dekkes etter ulegitimert sats av arbeidsgiver, vil hele godtgjørelsen bli skattepliktig.

Etter § 12 i statens utenlandsregulativ har arbeidstaker krav på kompensasjonstillegg med kr. 548,- pr. døgn.

Dette er et tillegg som skal kompensere for fravær fra hjemmet. Kompensasjonstillegget gis pr. døgn utover 12 timer, og beregnes fra avreise arbeidssted/bosted til retur arbeidssted/bosted. Tillegget er skattepliktig og inngår i grunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Kompensasjonstillegget rapporteres som lønn i a-meldingen og gir rett til feriepenger.

Det er vanlig at arbeidsgivere i privat sektor reserverer seg mot bestemmelsen i arbeidsavtalen. Argumentet for slik reservasjon er at utenlandsreisene gjennomføres for å oppfylle de forpliktelser som følger av arbeidsforholdet og at dette er allerede er kompensert gjennom fastsatt lønn.

Vi tar forbehold om at feil og senere endringer kan forekomme.

Mer informasjon om statens reiseregulativets bestemmelser, satser og skatteregler