Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Høring – utkast til ny standard for god regnskapsføringsskikk

Høring – utkast til ny standard for god regnskapsføringsskikk

Utkastet til ny standard er tilpasset forslaget til ny regnskapsførerlov i NOU 2018: 9, og i tillegg forenklet og modernisert i forhold til gjeldende standard. Høringsfristen er 1. juni 2021.

02.02.21

Skrevet av  Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Del

Standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS) er utviklet av Bransjestandardutvalget som består av medlemmmer fra Regnskap Norge, revisorforeningen og Økonomiforbundet.

Det nye utkastet bygger på gjeldende standard, men er omarbeidet og tilpasset i tråd med forslaget til ny regnskapsførerlov og nye måter å jobbe på. Det foreslås også en rekke forenklinger for å bringe kost/nytte bedre i samsvar med hverandre.  

Bakgrunn for ny standard

I NOU 2018: 9 er det fremlagt forslag til ny regnskapsførerlov, utredet av et lovutvalg oppnevnt av Finansdepartementet. Forslaget har vært på høring, og er nå til behandling i Finansdepartementet.

Ved innføring av ny lov må god regnskapsføringsskikk tilpasses i tråd med nye regler. Dette er innarbeidet i foreliggende høringsutkast, basert på lovforslaget og forarbeidene i NOU 2018: 9.

Når bransjestandardutvalget velger å sende standardutkast på høring før det foreligger en proposisjon fra Finansdepartement, og endelig lovvedtak, er det for å kunne ha en oppdatert standard klar så tidlig som mulig, og innen ikrafttredelse av ny lov. Dersom den endelige loven vil ha endringer i forhold til forslaget i NOU 2018: 9, vil bransjestandardutvalget tilpasse god regnskapsføringsskikk tilsvarende. Behovet for ny høring vil i så fall bli vurdert i forhold til endringenes karakter.

Forenkling og modernisering

Foruten endringer som følge av forslag til ny regnskapsførerlov foreslår bransjestandardutvalget også flere andre endringer. Formålet med disse endringene har i stor grad vært å forenkle og modernisere god regnskapsføringsskikk, blant annet med tanke på utviklingen i teknologi og arbeidsformer i regnskapsbransjen.

Videre er standarden gjort mer stringent ved at omtale av forhold som ligger utenfor god regnskapsføringsskikk å regulere er tatt ut. Det omfatter for eksempel omtale knyttet til hvitvaskings-, risikostyrings- og personvernreglene, samt rene forretnings-/avtalerettslige forhold. 

Nærmere om endringene er beskrevet i høringsbrevet, og i tillegg som kommentarer direkte i standardutkastet i den ene dokumentversjonen. 

Innsending av høringssvar og frist

Bransjestandardutvalget ønsker høringssvar om alt innhold i standarden, også det som er uendret i forhold til gjeldende standard. Særlig ønskes innspill som innebærer hensiktsmessige forenklinger i kravene til regnskapsførere, samt forhold som er viktig for å dekke nye måter å jobbe på.

Høringssvar ønskes levert på e-post til post@regnskapnorge.no.

Høringsfristen er 1. juni 2021.

Høringen er åpen for alle interessenter, ikke bare de definerte høringsinstansene.

Høringsbrev

Høringsutkast til ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS)

Høringsutkastet med endringskommentarer

Høringsinstanser