Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Gaver i arbeidsforhold – krav om generell ordning opphevet for alle anledninger

Gaver i arbeidsforhold – krav om generell ordning opphevet for alle anledninger

Skattemyndighetene bekrefter at kravet er opphevet for gaver som gis etter bestemmelsen i skattelovforskriften.

03.02.21

Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge

Del

Regelverket for rapportering og skattlegging av naturalytelser har vært gjenstand for flere endringer gjeldende fra 2021. Formålet med endringene har vært å forenkle hvordan arbeidsgiver skal praktisere regelverket.

Blant annet er fribeløpet for gave som gis uten spesiell anledning økt fra 2 000 kroner til 5 000 kroner.

Videre ble det anledning til å kombinere gavegrensen på 5 000 kroner med skattefritaket for personalrabatter på 8 000 kroner, noe som innebærer at arbeidstaker kan motta skattefrie personalrabatter for inntil 13 000 kroner i året.

I tillegg har skattemyndighetene oppdatert veilederen om rapportering og skattlegging av naturalytelser.

Les mer om presiseringer knyttet til behandlingen av ytelser som ansatt mottar gjennom arbeidsforholdet fra andre enn arbeidsgiveren, og krav til arbeidsgivers verdsettelse av ytelser og dokumentasjon i egen artikkel.

Kravet til generell ordning oppheves

Tidligere var gavene skattefrie under forutsetning av at gavene ble gitt som en generell ordning i bedriften. Som ledd i forenkling ble dette vilkåret opphevet med virkning fra 1. januar 2021 ved endring av § 5-15-1 fjerde ledd i skattelovforskriften.

Det har i noe tid vært usikkerhet knyttet til om opphevelsen av kravet omfattet gaver for alle anledninger etter gavebestemmelsen i skattelovforskriften. Med omtale av forslaget i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021, avsnitt 3.3, var det grunnlag for å stille spørsmål ved om opphevelsen kun gjaldt gaver som ble gitt uten spesiell anledning, f.eks. den årlige julegaven. Regnskap Norge har tatt opp spørsmålet med både Finansdepartementet og Skattedirektoratet.

Skattedirektoratet bekrefter at kravet om generell ordning er opphevet gaver som gis ved alle anledninger. Med andre ord gjelder dette også for gaver som gis i anledning av at arbeidstaker har lang og tro tjeneste, samt for jubileums- eller oppmerksomhetsgave ved bestemte anledninger – f. eks. når bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25, arbeidstaker gifter seg eller ansatt fyller 50 år, deretter ved runde år.

For mange arbeidsgivere vil det innebære forenkling ved praktisering av reglene at det ikke lenger er krav til at gaver ved bestemte anledninger må være gitt som ledd i en generell ordning.