Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Kompensasjonsordning 2 – skatte- og regnskapsmessig periodisering

Kompensasjonsordning 2 – skatte- og regnskapsmessig periodisering

Kompensasjon mottatt for tilskuddsperiodene i 2020 skal periodiseres til 2020, både skattemessig og regnskapsmessig.

03.02.21

Skrevet av  Kjersti Skotvold og Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Vi har fått mange spørsmål om regnskapsmessig og skattemessig periodisering av tilskudd som mottas fra den andre utgaven av kompensasjonsordning for bedrifter som har stort omsetningsfall. Her ligger de to første tilskuddsperiodene i 2020 (september/oktober og november/desember), mens søknads- og vedtakstidspunktet ligger i 2021.

Når det gjelder den skattemessige behandlingen valgte vi å be Skattedirektoratet om en nærmere avklaring. Konklusjonen til Skattedirektoratet er at tilskuddene skal medtas til beskatning i 2020.

Etter vår vurdering skal inntektsføring skje i 2020 også regnskapsmessig.

Nedenfor finner du de nærmere vurderingene som ligger til grunn for konklusjonene.

Skattemessig periodisering

Skattemessig skal tilskuddet tas til inntekt når skattyteren får en ubetinget rett til ytelsen. Det store spørsmålet skattemessig var om det er når forutsetningene for tilskuddet ble oppfylt, søknadstidspunktet, vedtakstidspunktet eller eventuelt det tidspunktet foretaket bestemmer seg for å søke som var rett innvinningstidspunkt.

Regelverket ble vedtatt 21. desember 2020 og kunngjort på Lovdata 30. desember 2020.

Skattedirektoratet skriver 2. februar 2021 følgende til Regnskap Norge:

«Det følger av skatteloven § 14-2 første ledd annet pkt. at: «Fordeler som innvinnes ved overføring fra andre, tas til inntekt når skattyteren får en ubetinget rett til ytelsen.»

Av Ot.prp nr 35 ( 1990-1991 ) punkt 5.3.2 fremgår det at i tilfeller hvor det foreligger tvist om f.eks beløpet størrelse kan tidfestingen utsettes til det endelige beløpsstørrelsen er fastsatt.

Retten til kompensasjon er knyttet opp til flere objektive kriterier som størrelsen på foretakets kostnader og eventuell fall i omsetning den aktuelle perioden. Ved utløpet av den aktuelle perioden er det dermed fastlagt om den skattepliktige har krav på kompensasjon og med hvilket beløp.

Etter Skattedirektoratets mening er det allerede ved utløpet av kompensasjonsperioden klart at den skattepliktige har en ubetinget rett til ytelsen jf.  skatteloven § 14-2 første ledd annet pkt. og at inntektene skal tidfestes til denne perioden. Det foreligger i disse tilfellene ikke slik usikkerhet knyttet til utbetalingene at den utsatte tidfestingen jf. det siterte fra forarbeidene kommer til anvendelse.

Det forhold at en søknad om kompensasjon skal bekreftes av revisor og til slutt godkjennes av kompetent myndighet anser direktoratet som en formalitet som ikke fører til utsatt tidfesting til godkjenningsåret.»

Konklusjonen er altså at tilskudd som mottas for tilskuddsperiodene september/oktober 2020 og november/desember 2020 skal tas til inntekt skattemessig i 2020.

Regnskapsmessig periodisering

NRS 4 Offentlige tilskudd regulerer regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Denne standardens punkt 2.7 sier blant annet at resultatføringen må være i samsvar med de generelle vurderingsreglene. Tilskuddene gjennom kompensasjonsordningen er driftstilskudd og skal da resultatføres samtidig med den inntekten det skal øke eller de kostnadene det skal redusere.

Resultatføring kan først skje når det er sannsynlig at betingelsene for tilskudd er eller vil bli oppfylt.

Det er flere forutsetninger som må være til stede for å kunne motta kompensasjonstilskudd. Et av de mest sentrale er at foretaket må ha en bestemt nedgang i omsetning som følge av koronapandemien. Størrelsen på tilskuddet beregnes ut fra faste kostnader, men er ment å kompensere for tapt omsetning. Vi anbefaler derfor at tilskudd(ene) inntektsføres på egen inntektskonto som «Offentlig tilskudd kompensasjonsordning» som presenteres i årsregnskapet under « Annen driftsinntekt».  Vi anbefaler å bruke en konto under 39-serien. I næringsoppgaven skal den inn på konto 3410 «Tilskudd kompensasjonsordningen.

Tidspunktet for resultatføringen er når det er sannsynlig at betingelsene for tilskuddet er eller vil bli oppfylt.  Ordningen ble først vedtatt desember 2020. Tilskudd etter denne ordningen kan derfor tidligst inntektsføres i 2020 (i prinsippet først i desember). I tillegg må foretaket oppfylle alle betingelsene i kompensasjonsordningen for den enkelte periode før tilskudd kan resultatføres.

Noter til regnskapet

Det er krav om å gi tilleggsopplysninger for foretak som mottar offentlig tilskudd. Det er noe enklere krav for små foretak.

Øvrige foretak (NRS 4.3.5)

Det skal i noter til regnskapet gis følgende tilleggsopplysninger:

  • Hvilke typer tilskudd foretaket har og varighet. Det skal gis informasjon om betingede forpliktelser tilknyttet tilskuddet, herunder tilbakebetalingsforpliktelser dersom visse forutsetninger ikke oppfylles.
  • Regnskapsmessig behandling av tilskudd, herunder brutto- eller nettoføring.
  • Tilskuddsbeløpets størrelse. Dersom størrelsen ikke kan estimeres fordi reell markedsverdi ikke foreligger, skal arten og omfanget omtales.
  • Opplysninger om tilskudd som ikke direkte fremgår av regnskapet.

Små foretak (NRS 8.7.1.1.3.3)

Det skal i noter til regnskapet opplyses om den regnskapsmessige behandlingen av tilskudd, herunder brutto- eller nettoføring og tilskuddsbeløpets størrelse.